มหาวิทยาลัยใดบ้างที่ไม่ใช้คะแนนสอบ SAT

SAT  หรือ Scholastic Aptitude Test เป็นข้อสอบมาตราฐานที่ใช้วัดความรู้ด้านภาษาและคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผลคะแนน SAT จะใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการส่งสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่ต้องการสมัครสอบ SAT สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ College Board:   http://sat.collegeboard.org/home?affiliateId=nav&bannerId=h-satb

SAT

ข้อสอบจะมี 2 ชนิดคือ

1. SAT Reasoning Test หรือ SAT I

2. SAT Subject Test หรือ SAT II ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์,ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, และ ภาษาต่างประเทศ

โดยทั่วไปนักเรียนจะสอบเฉพาะ SAT I ซึ่งผลคะแนนที่ได้รับ จะถูกนำไปพิจารณาประกอบร่วมกับคะแนนสอบ TOEFL และเกรดเฉลี่ยสะสมที่เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมา เพื่อชี้วัดว่า นักเรียนมีคุณสมบัติที่จะส่งสมัครวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยระดับที่มีการแข่งขันสูงได้หรือไม่

นักเรียนบางท่านที่อ่อนวิชาภาษาอังกฤษมักจะมีอาการไม่มั่นใจว่า ตนเองพร้อมจะสอบ SAT หรือไม่ นักเรียนกลุ่มนี้จะสนใจหาข้อมูลว่า มีวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยใดบ้างที่ไม่ต้องยื่นคะแนนสอบ SAT เว็บไซต์ Fairtest  http://www.fairtest.org/university/optional    หรือ         http://fairtest.org/sites/default/files/OptionalPDFHardCopy.pdf

fairtest

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top