วีซ่าเช็งเกน

วีซ่าเชงเก็น ( Schengen Visa)

 

วีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) คืออะไร

วีซ่าเชงเก็น คือ การได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก็นได้ ด้วยการขอวีซ่าจากประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศเชงเก็นเพียงประเทศเดียว ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศสมาชิกกลุ่มเชงเก็นอื่นได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าจากทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของเขตเชงเก็น ทำให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวกในการเช้าไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกเชงเก็น

ความเป็นมาของกลุ่มประเทศเชงเก็น เกิดจากกลุ่มประเทศในยุโรปจำนวน 14 ประเทศได้ทำความตกลงร่วมกันในการประชุมที่เมือง Schengen ประเทศลักเซมเบิร์ก เมื่ออวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1985 ว่าด้วยเรื่องการลดปัญหาการตรวจสอบที่พรมแดน รวมทั้งลดความล่าช้าของบรรดายานพาหนะที่จะต้องผ่านการตรวจสอบเป็นระยะเวลานานๆ  และในปี ค.ศ. 1990  ได้มีการเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยเรื่องนโยบายวีซ่าเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า กลุ่มประเทศสมาชิกจำนวน 26 ประเทศให้ถือเป็นหนึ่งรัฐเดียวกัน ผู้เดินทางที่เป็นพลเมืองของ 26 ประเทศไม่ต้องถือหนังสือเดินทางเข้าและออกประเทศสมาชิกได้ ส่วนผู้เดินทางนานาชาติเดินทางผ่านด่านตรวจเข้าและด่านตรวจออกจากประเทศแรกที่เดินทางเข้าไป และเมื่อผ่านด่านตรวจแรกที่เข้าไปแล้วไม่ต้องผ่านด่านตรวจภายในจากประเทศอื่นๆในกลุ่มสมาชิกเชงเก็นอีก

กฎในการยื่นขอวีซ่าเชงเก็น

 1. ผู้เดินทางสามารถเลือกที่จะขอวีซ่าจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศแรก ที่ผู้เดินทางมีวัตถุประสงค์จะเดินทางเข้าไปถึงก่อนประเทศอื่นๆ หรือ
 2. เลือกขอวีซ่ากับสถานทูตในประเทศ ที่ผู้เดินทางจะเข้าไปใช้เวลาอยู่นานกว่าประเทศอื่นๆทั้งหมดในแผนการเดินทาง

วีซ่าเชงเก็นมีอายุนานเท่าไร

ผู้เดินทางจะได้รับวีซ่าเชงเก็นมีอายุนานไม่เกิน 90 วัน เดินทางภายในระยะเวลานาน 6 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติวีซ่า ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว (Single Entry) หรือเดินทางเข้า-ออกหลายครั้ง(Multiple Entry) ก็ได้

ประเทศสมาชิกในกลุ่มเชงเก็นมีจำนวนเท่าไร

ประเทศสมาชิกในเขตเชงเก็นมีอยู่ทั้งหมด 26 ประเทศ  ศึกษาเพิ่มเติมได้จากแผนที่ในเว็บไซต์ของสหภาพยุโรป http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm 

 • สมาชิกเชงเก็นในปัจจุบันที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยมีทั้งหมด 24 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี ไอซแลนด์ อิตาลี กรีซ ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน สวิสเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย และ โรมาเนียซึ่งต่างไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่เป็นสมาชิก European Free Trade Association ( EFTA)

วีซ่าเชงเกนมีกี่ประเภท

วีซ่าเชงเก็นมีทั้งหมด 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1. วีซ่าประเภท A  หรือ วีซ่าสนามบิน (Airport Transit Visa)ตามคำจำกัดความในหน้าเว็บไซต์การขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส https://fr.tlscontact.com/th/BKK/page.php?pid=airport_transit_less24

วีซ่าสนามบิน คือ วีซ่าการเดินทางผ่านพื้นที่นานาชาติของเขตท่าอากาศยาน(วีซ่าสนามบิน) นั้นจำเป็นสำหรับผู้เดินทางบางสัญชาติ ซึ่งใช้ในการอนุญาตให้เข้าถึง หรือ การรอ อยู่ในเขตพื้นที่นานาชาติของเขตท่าอากาศยาน แต่วีซ่าดังกล่าวนั้นไม่ได้รวมถึงการมีสิทธิในการเข้าพำนักในเขตเชงเกน ประเทศในเขตเชงเกน

2. วีซ่าประเภท B  หรือ วีซ่าทรานซิท (Transit Visa)  คือ วีซ่าที่อนุญาตให้คนเดินทางผ่านประเทศนั้นๆ เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศที่สามตามรายละเอียดของการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง วีซ่าประเภทนี้มีอายุไม่เกิน 5 วัน หมายถึง ผู้เดินทางต้องการจะเดินทางไปยังประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกเชงเกน แต่จำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้าไปในประเทศเชงเก็น ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ ทางเครื่องบิน ผู้เดินทางจะต้องขอมีวีซ่าทรานซิส

3. วีซ่าประเภท C (Short-Term Stay Visa)  วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น เช่น วีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว วีซ่าประเภทนี้อยู่ในสหภาพยุโรปได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน (ซึ่งหมายความว่า จะใช้เวลาเข้าไปท่องเที่ยวกี่ครั้งก็ได้ใน 6 เดือน แต่จะต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน)

4. วีซ่าประเภท D (Long Stay Visa) เป็นวีซ่าที่อยู่ได้นานเกินกว่า 3 เดือน ได้แก่ วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน หรือวีซ่าสำหรับคนที่เกษียณแล้ว  เป็นต้น

หลักฐานทั่วๆไปในการยื่นขอวีซ่าของแต่ละสถานทูต

ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวจะใช้เอกสารคล้ายๆกัน หากเป็นวีซ่านักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อในประเทศสมาชิก ควรหารข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถานทูตที่ตอบรับนักศึกษาเช้าเรียนต่อ

เอกสารทั่วไปที่ใช้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า ซึ่งผู้ขอต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นประเทศนั้นๆ

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการเดินทาง (Appendix B)

3. แบบฟอร์มแสดงสมาชิกในครอบครัว (Appendix D)

4. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

5. สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุ/การเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

6. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก หรือบางสถานทูตอาจจะกำหนดขนาด  2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ศึกษาลักษณะรูปถ่ายจากเว็บไซต์ที่แต่ละสถานทูตกำหนด เช่น เว็บไซต์สถานทูตเยอรมนีกำหนดเรื่องรูปถ่ายไว้ที่

http://www.bangkok.diplo.de/contentblob/3431148/Daten/2062571/Fotomustertafeldownloaddatei.pdf

7. แบบฟอร์มหนังสือเชิญจากผู้รับรอง (Reference Bilaga E/ Appendix E) ซึ่งระบุชื่อผู้ได้รับเชิญ 1 คน  ต่อ 1 แบบฟอร์ม

8. หลักฐานการทำงานที่ระบุรายได้ของผู้ที่เป็น Sponsor หรือหลักฐานทางการเงินของ Sponsor เช่น จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการเคลื่อนไหวทางการเงินย้อนหลังสามเดือนหรือหกเดือน แล้วแต่แต่ละสถานทูตกำหนด พร้อมสำเนา

9. หลักฐานการทำงานที่ระบุรายได้และระบุว่าจะกลับมาทำงานที่เดิม

10.หลักฐานการประกันการสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร ก่อนที่จะซื้อประกันจากบริษัทประกัน จะต้องแน่ใจว่าบริษัทนั้นจะคืนเงินให้หากวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ

11. หลักฐานการสำรองเที่ยวบิน ระบุวันเดินทางทั้งไปและกลับ

12.ค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยทั่วไป 60 ยูโร แล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน และบางสถานทูตอาจจะมีค่าดำเนินการให้กับหน่วยงานกลาง เช่น VFS , TLS Contact ที่เป็นผู้รับเอกสารวีซ่า หรือมีค่าจัดส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ EMS หรือ บริการ SMS ติดตามใบสมัคร เป็นต้น รายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ของแต่ละสถานทูต

*หากผู้ขออายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องนำสำเนาใบสูติบัตร สำเนาใบอุปการะบุตร และหนังสือยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองที่ระบุว่าให้บุคคลนั้นเดินทางไปต่างประเทศได้มาแสดงด้วย*

ที่อยู่ของสถานทูตที่เป็นประเทศสมาชิกเชงเก็น

เว็บไซต์คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในเรื่องที่อยู่ของสถานทูตแต่ละประเทศในสหภาพยุโรป หากมีข้อสงสัยในเรื่องการเตรียมเอสารวีซ่า อาจจะใช้วิธีการโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลก่อน         http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/eu_travel/embassies/index_th.htm

eeas

ตารางข้างล่างจะแสดงเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหารายละเอียด เรื่องการทำวีซ่าของแต่ละประเทศสมาชิกในกลุ่มเชงเกน

 

ชื่อประเทศ

เว็บไซต์

1 Austria http://www.bmeia.gv.at/th/botschaft/bangkok/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/visa-informationen.html
2 Begium http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/thai/allaboutyourvisas.html
3 Czech http://www.mzv.cz/bangkok/th/x2005_09_20/index.html
4 Denmark http://vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/index.html
5 Estonia http://www.finland.or.th/public/default.aspx?nodeid=35097&contentlan=25&culture=th-TH
6 Finland http://www.finland.or.th/public/default.aspx?nodeid=35097&contentlan=25&culture=th-TH
7 France https://www.tlscontact.com/th2fr/help.php?id=schengen_area&l=th
8 Germany http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/04/Schengen/0-Schengenvisa-seite.html
9 Greece http://www.vfsglobal.com/Greece/uae/allaboutyourvisas.html
10 Hungary http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/TH/th/th_konzuliinfo/th_visa_information.htm
11 Iceland http://vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/iceland_boyfriendgirlfriend.html
12 Italy http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/index.html
13 Latvia http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/TH/th/th_konzuliinfo/detailed_rules_of_applying_for_a_schengen_visa.htm
14 Lichtenstein https://www.tlscontact.com/th2ch/help.php?l=th
15 Lithuania http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/04/Schengen/0-Schengenvisa-seite.html
16 Luxembourg http://bangkok.mae.lu/en/Visa-to-Luxembourg   ใช้โปรแกรม Internet Explorer only
17 Malta http://www.bmeia.gv.at/th/botschaft/bangkok/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/vertretungsregeln-fuer-malta-slowenien.html
18 Netherlands http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/thai/allaboutyourvisas.html
19 Norway http://www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai/
20 Poland http://bangkok.msz.gov.pl/en/consular_information/visa_information/visa_requirements;jsessionid=A220C13FFD403BC514ACE8F2300F1FAD.cmsap2p ใช้โปรแกรม Internet Explorer only
21 Portugal  ไม่ปรากกเว็บไซต์ของสถานทูตโดยตรงในเรื่องวีซ่า
22 Slovakia http://www.slovakia.org/visainfo.htm
23 Slovenia http://www.bmeia.gv.at/th/botschaft/bangkok/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/vertretungsregeln-fuer-malta-slowenien.html
24 Spain http://www.vfsglobal.com/spain/thailand/Thai/allaboutyourvisas.html
25 Sweden http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand/thai/index.html
26 Switzerland https://www.tlscontact.com/th2ch/login.php?l=th

 

ประเทศใดบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่าเชงเก็น

 1. ผู้ถือหนังสือเดืนทางแบบไบโอเมตริกของประเทศอัลบาเนีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวิน่า, มาซิโดเนีย, มอลโดว่า, มอนเตนิโกร และเซอร์เบีย
 2. ผู้ถือหนังสือเดืนทางไต้หวันที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนไต้หวันอยู่ในหนังสือเดินทางด้วย
 3. ผู้ถือหนังสือเดินทางจากเขตปกตรองพิเศษฮ่องกง
 4. ผู้ถือหนังสือเดินทางของมาเก๋า
 5. ผู้ถือสัญชาติสหราชอาณาจักรแต่อยู่นอกสหราชอาณาจักร
 6. กรณีผู้ถือหลายสัญชาติจะต้องมีวีซ่าเชงเกนหรือไหม ขึ้นอยู่กับผู้เดินทางต้องการใช้หนังสือเดินทางสัญชาติใดเข้ากลุ่มประเทศเชงเก็น
 7. ผู้ถือหนังสือเดินทางสีน้ำเงินสัญชาติอเมริกันไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถเข้าไปท่องเที่ยวในยุโรปได้ 90 วัน แต่ผู้ที่เป็น Permanent Resident หรือผู้ที่มีกรีนการ์ดของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้ถือวีซ่านักเรียน (F-1) และวีซ่าไปทำงานในสหรัฐฯ ต้องขอวีซ่าเชงเก็นจากสถานทูตหริอสถานกงสุลของประเทศสมาชิกเชงเก็นที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น https://www.schengenvisainfo.com/apply-from-united-states/   
  “……………….All non US citizens who do not need a visa to enter the Schengen Area, who have a legal residence status in the United States (e.g. Green Card holders; F1 (I-20), H1B, G1, J1, etc.). with three (3) months validity after returning from the Schengen area are eligible to apply for a Schengen visa while being in the United States. If your US visa has expired, please have it renewed before applying.”
 8. ผู้ที่เป็น Permanent Resident ของประเทศแคนาดา ผู้ถือวีซ่านักเรียน และผู้ถือวีซ่าทำงานในประเทศแคนาดา ต้องขอวีซ่าเชงเก็นจากสถานทูตกลุ่มประเทศเชงเก็นในประเทศแคนาดา
 9. ผู้ที่เป็น Permanent Resident ของประเทศออสเตรเลีย และผู้ที่เข้าไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียชั่วคราวแต่มีระยะเวลาการอยู่ในออสเตรเลียนาน 6 เดือนขึ้นไปต้องขอวีซ่าเชงเก็นจากสถานทูตกลุ่มประเทศเชงเก็นในประเทศออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม ประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าเชงเก็นจำนวน 61 ประเทศ https://www.schengenvisainfo.com/etias/#countries-need-etias จะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการเดินทางเข้าไปยังกลุ่มประเทศเชงเก็นในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2021 ด้วยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์  เพื่อแสดงตัวตน และวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางเข้าไปในประเทศสมา ชิกเชงเก็น กลุ่มประเทศเชงเก็นเรียกระบบการตรวจสอบใหม่นี้ว่า European Travel Information and Authorisation System ( ETIAS ) ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.schengenvisainfo.com/etias/#countries-need-etias

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

2 thoughts on “วีซ่าเช็งเกน”

  1. กราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์คำเพชร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัวประสบแด่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีใหม่ 2556 นี้ค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top