เมื่อไรที่ต้องขอทำTransfer SEVIS

นักศึกษาที่เดินทางเข้าไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการเปลี่ยนย้ายสถานศึกษาใหม่ จะเป็นเพราะเรียนจบหลักสูตร ไม่ชอบสภาพแวดล้อมในรัฐนั้น หรือตามเพื่อนไปเรียนในรัฐเดียวกัน ฯลฯ การโอนย้ายหรือโอนถ่ายข้อมูล Sevis เพื่อให้นักศึกษายังคงใช้หมายเลขประจำตัวเดิมและยังคงรักษาสถานภาพในเรื่องระยะเวลาของวีซ่านักเรียนเดิมได้นั้น นักศึกษาจำเป็นต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติทั้งของสถานศึกษาใหม่และสถานศึกษาเก่าให้ได้รับทราบความประสงค์ของนักศึกษา พร้อมทั้งติดต่อที่เรียนใหม่ให้ได้รับการตอบรับด้วย เพื่อดำเนินการขออนุญาตโอนย้ายหมายเลข Sevis I-901 เดิมไปยังสถานศึกษาใหม่

การโอนย้ายหมายเลข Sevis I-901 หรือที่เรียกว่า SEVIS  Transfer Students จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อนักศึกษาท่านนั้นอยู่ในสถานะต่อไปนี้คือ  (Ref: http://ois.indiana.edu/currentstudents/f-1/status/transfer_in.php)

  • ต้องเดินทางเข้าไปลงทะเบียนเรียนในประเทศศหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้แล้ว และกำลังจะทำเรื่องย้ายไปเรียนที่สถานศึกษาแห่งใหม่ นักศึกษาจะต้องให้ International Student Office ของสถานศึกษาปัจจุบันที่กำลังเรียนอยู่โอนย้ายฐานข้อมูล Sevis ไปยังสถานศึกษาใหม่
  • เรียนจบจากสถานศึกษาแห่งหนึ่ง และวางแผนจะไปเริ่มเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ จะต้องทำการติดต่อถ่ายโอนฐานข้อมูล Sevis ภายในเวลา 60 วัน โดยจะต้องไปลงทะเบียนเรียนที่สถานศึกษาแห่งใหม่ภายในเวลาไม่เกิน 5 เดือนหลังจากจบจากสถานศึกษาเก่า
  • เรียนจบจากสถานศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางออกมานอกประเทศสหรัฐไม่เกิน 5 เดือน และต้องการกลับไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่ จึงจะมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลในหมายเลข Sevis ได้ หากอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกานานเกินกว่า 5 เดือน สถานศึกษาใหม่จะออก I-20 ใหม่ พร้อมหมายเลข Sevis I-901 ใหม่ ซึ่งนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียม Sevis I-901 ใหม่
  • เรียนจบหลักสูตรแล้วและกำลังใช้สิทธิ์ในการทำงาน OPT ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ แต่มีความต้องการเรียนหลักสูตรอื่นต่อไปอีก โปรดรับทราบว่า เมื่อแจ้งให้ International Student Office แห่งเก่าโอนย้ายข้อมูล Sevis ไปยังสถานศึกษาใหม่หรือหลักสูตรใหม่ จะมีผลกระทบให้ระยะะเวลการทำงานภายใต้ OPT สิ้นสุดลงทันทีเมื่อสถานศึกษาใหม่ได้รับข้อมูล Sevis I-901 เดิมของนักศึกษา ดังนั้นถ้ามีแผนการศึกษาต่อหลังจากจบ OPTจะต้องวางแผนล่วงหน้าให้ International Student Office โอนข้อมูล Sevis ไปยังโปรแกรมใหม่และให้นักศึกษาได้รับการเห็นชอบในเรื่องการโอนย้าย Sevis ภายในระยะเวลา 60 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ OPT หรือหลังจากที่หมายเลข EAD หมดอายุลง

หมายเหตุ การโอนย้ายหมายเลข Sevis I-901 ไปยังสถานศึกษาใหม่ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการโอนย้ายวิชาเรียน

ข้อดีของการโอนย้ายหมายเลข Sevis ไปยังสถานศึกษาแห่งใหม่ (https://internationalaffairs.uchicago.edu/page/transferring-your-sevis-record-another-us-school)

1. ไม่จำเป็นต้องออกไปนอกประเทศสหรัฐเพื่อขอวีซ่าและกลับเข้ามาในประเทศสหรัฐใหม่ ตราบใดที่นักศึกษายังคงลงทะเบียนเรียนเรียนต่อไปอีกภายในช่วง 5 เดือนหลังจากจบการเรียนในสถาบันแห่งแรก

2. การโอนย้ายหมายเลข Sevis จะทำให้นักศึกษายังคงสถานภาพความเป็นนักศึกษาได้อยู่อีกหากวีซ่านักเรียนยังไม่หมดอายุ

3. ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใหม่ตราบใดที่หมายเลข Sevis เดิมยังมีอายุอยู่

4. ถ้าเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในสถาบันเก่ามาเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี เมื่อย้ายมาอยู่สถานศึกษาใหม่และย้ายหมายเลข Sevis เดิมมาด้วย ก็จะทำให้นักศึกษายังคงใช้สิทธิ์ในการทำงานนอกมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขของ OPT, CPT ได้อยู่

ขั้นตอนในการโอนย้ายหมายเลข Sevis I-901

1. กรอกฟอร์มที่เรียกว่า ” Transfer Form ” แบบฟอร์มนี้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หน้าที่เป็นของหน่วยงาน International Student Office ของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น ของมหาวิทยาลัยชิคาโก

https://internationalaffairs.uchicago.edu/sites/internationalaffairs.uchicago.edu/files/uploads/docs/transfer_in_form.pdf

U.chi

2. International Student Office ของสถานศึกษาเก่าจะส่ง Fax หรือส่ง transfer form ที่กรอกสมบูรณ์แล้วไปยังสถานศึกษาใหม่ และ International Student Office ของสถานศึกษาใหม่จะลงบันทึก และเตรียมที่จะออก I-20 จากสถานศึกษาใหม่ ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาต้องเตรียมส่งเอกสารในข้อ 3 เพิ่มเติมแล้วแต่แต่ละสถาบัน

3. ควรเตรียมเอกสารต่อไปนี้ไว้ให้สถานศึกษาแห่งใหม่ บางแห่งอาจจะให้ส่งไปที่ International Student Office บางแห่งอาจจะให้ส่งเอกสารเหล่านี้ไปที่ Academic Unit

  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาหน้าวีซ่านักเรียนพร้อม I-94
  • สำเนา I-20 ของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
  • Affidavit of Support หรือฟอร์มทางการเงิน (Financial Resources Statement) ที่ชี้แจงแหล่งที่มาทางการเงินของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่รับนักศึกษาเข้าเรียน
  • จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารที่มีอายุไม่เกินหกเดือนระบุว่า มีเงินในบัญชีจำนวนกี่หมื่นเหรียญตามจำนวนค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งใหม่ที่แจ้งไว้

ระยะเวลาในการโอนย้ายฐานข้อมูลหมายเลข  Sevis นั้น สถานศึกษาแต่ละแห่งจะใช้เวลานานไม่เกิน 1 สัปดาห์  อย่างไรก็ตามโปรดปรึกษากับเจ้าหน้าที่ International Student Office ของแต่ละสถานศึกษา รมทั้งช่วงจังหวะการเหลื่อมล้ำเวลาในการจบจากหลักสูตรหนึ่งเพื่อไปลงทะเบียนเรียนอีกหลักสูตรหนึ่ง ดังข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย IUPUI  เพราะกรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน http://iservices.iupui.edu/visas/F-1/transfer-procedures/I-20/index.html

I78

หากต้องการศึกษาเรื่องการโอนย้าย Sevis ให้ละเอียดมากกว่านี้ นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Homeland Security Department ว่าด้วยเรื่อง Transfers for F-1 Students http://www.ice.gov/sevis/f_1_transfers.htm#_Toc174419532

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top