เอกสารที่นักศึกษาควรถือออกมาจากสหรัฐฯเมื่อกลับมาเยี่ยมบ้าน

เมื่อนักศึกษาไทยที่อยู่ในประเทศสหรัฐเมริกาจะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆหรือเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน สิ่งที่นักศึกษาจะต้องไม่ลืมคือ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติ (International Student Office) ทราบทุกครั้ง นอกจากเพื่อจะได้รับคำเตือนในเรื่องเอกสารที่ควรนำติดตัวออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นเซ็นต์ชื่อกำกับใน I-20 หน้าที่ 3 ด้ว

International Student Office ของทุกสถานศึกษาจะถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในหน้าเว็บไซต์ของตน เพียงแต่นักศึกษาบางท่านอาจจะไม่ทราบเรื่องดังกล่าว หรือไม่ค่อยได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานนี้ อาจจะทำให้ลืมเอกสารสำคัญในการเดินทางกลับเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ตัวอย่างของบางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคำอธิบายในเรื่องนี้ เช่น University of Nevada/Reno ในข้อที่ 4  http://www.unr.edu/oiss/resources/travel

UNO1

มหาวิทยาลัย Depaul      http://oiss.depaul.edu/FAQ/index.asp

Dep

สรุป เอกสารที่นักศึกษาต้องนำติดตัวออกมาด้วยทุกครั้งที่มีการเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา คือ

1. I-20

2. บัตรประจำตัวนักศึกษา

3. บัตรประกันสุขภาพ

4. หลักฐานทางการเงิน เช่น จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของผู้ที่เป็น sponsor

5. หลักฐานการว่าจ้างงาน หากนักศึกษาทำงานนอกแคมปัสมหาวิทยาลัย

6. ลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ International Student Office ของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหน้าที่ 3

7. ใบเสร็จ Sevis I-901

หากใบเสร็จ Sevis I-901 หาย นักศึกษาสามารเข้าไปเช็ค status ของนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://www.fmjfee.com/i901fee/dhs/loadSearchPage.do กรอกหมายเลข Sevis I-901 ของนักศึกษา ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาและวันเดือนปีเกิด เมื่อคลิก check status แล้ว มีข้อความแสดงว่า ยังคงสถานภาพนักศึกษาที่ชำระค่า Sevis แล้ว ให้ print หน้าดังกล่าวออกมาเป็นหลักฐานในการกลับเข้าประเทศอีกครั้งด้วย

ถ้านักศึกษาไม่ได้นำเอกสารดังกล่าวติดตัวออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และนักศึกษาทราบก่อนล่วงหน้าเดินทางกลับเข้าประเทศสหรัฐฯหลายสัปดาห์ นักศึกษาควรติดต่อทางอีเมล์กลับไปยัง International Student Office ของมหาวิทยาลัยตน เพื่อขอความช่วยเหลือในการออกเอกสารให้นักศึกษา หากดำเนินการไม่ทัน หรือนักศึกษาเพิ่งทราบว่า ต้องใช้เอกสารดังกล่าวก่อนหน้าการเดินทางไม่กี่วัน ให้นักศึกษาเข้าไปอ่านข้อมูลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://studyinthestates.dhs.gov/2012/12/f-and-m-students-what-you-need-to-know-about-holiday-travel

DHS

นั่นก็คือ นักศึกษาจะต้องกรอก ฟอร์ม I-515A นักศึกษาจะได้รับฟอร์มดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐฯได้ 30 วัน เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือ และแนะนำเรื่องการตระเตรียมเอกสารดังกล่าวให้เรียบร้อย หากไม่รีบดำเนินการ นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

หมายเหตุ คำอธิบายเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 515A จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์                  http://studyinthestates.dhs.gov/515a ซึ่งนักศึกษาจะต้องกรอกฟอร์ม 515A และแนบเอกสารอื่นส่งกลับไปก่อนวันหมดอายุที่กำหนดไว้ใน I-94 ที่

Student and Exchange Visitor Program
DHS/ICE
ATTN: SEVIS/I-515A Processing Team
500 12th Street SW STOP 5600
Washington, DC 20536-5600

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top