2012 Review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

1.

Report1

2

Report2

3.

Report3

4.

Report4

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

2 thoughts on “2012 Review”

  1. พี่ govisa คะ รบกวนปรึกษาหน่อยคะ คือ เราได้วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 10 ปี แล้ว แต่บังเอิญว่าเราได้ไปคลอดบุตรที่อเมริการะหว่างที่ท่องเที่ยว พอกลับมาเมืองไทย เราไม่ทราบว่าเราไม่ต้องขอวีซ่าของลูก ดังนั้นเมื่อไปขอวีซ่าให้บุตร เขาขอดูวีซ่าของพ่อและมารดา เขาให้เหตุผลว่าเราผิดกฎหมาย ยกเลิกวีซ่าของพ่อและแม่ อย่างนี้เราสามารถขอใหม่ได้ไหม หรือต้องทำอย่างไรดี เพราะเราไม่ทราบจริงๆ ว่าไม่ถูกต้องคะ

    1. น้อง t คะ บุตรที่เกิดที่อเมริกาจะได้สัญชาติอเมริกันอยู่แล้วค่ะ ดังนั้นลูกของน้องจะถือสองสัญชาติอคือ ไทยและอเมริกันค่ะ น้องบอกว่า น้องเข้าไปขอวีซ่าให้บุตร พี่ไม่ทราบว่า น้องเข้าไปขอวีซ่าเพื่อติดตามคุณพ่อคุณแม่คือตัวน้องเข้าไปทำอะไรในสหรัฐอเมริกาหรือคะ น้องมีวีซ่าท่องเที่ยวนาน 10 ปี แต่น้องก็จะอยู่ในอเมริกาแต่ละครั้งได้นานที่สุดไม่เกิน 6 เดือน ลูกน้องก็ยังเล็กอยู่ยังเป็นทารกช่วยตัวเองไม่ได้ สถานทูตจึงปฏิเสธวีซ่าน้อง เพื่อกันไว้ดีกว่าที่จะปล่อยให้น้องไปอยู่ overstay ที่อเมริกาด้วยเหตุผลว่า จะต้องเลี้ยงเจ้าตัวเล็กอยู่ในอเมริกาค่ะ น้องคงต้องรอให้ลูกโตบรรลุนิติภาวะไปก่อน เพราะเข้าไปขอวีซ่าช่วงนี้น้องก็คงจะถูกปฏิเสธวีซ่าอีกค่ะ ส่วนลูกของน้องถ้าเขาโตพอที่จะเดินทางคนเดียวได้ น้องเข้าไปขอหนังสือเดินทางอเมริกันให้ลูกที่สถานทูตอเมริกาได้ น้องนำสูติบัตรการเกิดในอเมริกากลับมาด้วยหรือเปล่าคะ ลองเข้าไปอ่านเรื่องการทำหนังสือเดินทางของคนอเมริกันที่ http://bangkok.usembassy.gov/passports.html#apply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top