ทุนการศึกษา Lotus III Project

โครงการ LotusIII เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมทั้งประเทศ จีน เวียดนาม กัมพูชา สหภาพพม่า อินโดนีเซียและประเทศไทย โดยทุนที่ให้นี้จะให้นักศึกษาได้ไปเรียนต่อทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกแล้วแต่ผู้สมัครต้องการจะเลือกสมัคร http://www.lotus.ugent.be/index.asp

1.

Lotus1

2. Lotus2

โดยคุณสมบัติของ ผู้สมัคร ( http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=873&a=1361) คือ

1. เป็นคนในสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งของ 6 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม กัมพูชา สหภาพพม่า อินโดนนีเซีย และประเทศไทย

2. เป้าหมายกลุ่มที่ 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

3. เป้าหมายกลุ่มที่ 2 ไม่ใช่นักศึกษาที่เรียนจบปริยญาตรีจากมหาวิทยาลัยกลุ่มพันธมิตรก็ได้

3. เป้าหมายกลุ่มที่ 3 เป็นนักศึกษาที่ด้อยโอกาส อาทิ อาจจะเป็นผู้ลี้ภัยด้วยปัญหาทางสังคมการเมือง

สาขาวิชาที่ผู้สมัครทุนสามารถเลิอกไปศึกษาต่อได้ คือ

01: Agricultural Sciences
02: Architecture, Urban and Regional Planning
04: Business Studies and Management Sciences
05: Education, Teacher Training
06: Engineering, Technology
07: Geography, Geology
10: Law
12: Medical Sciences
13: Natural Sciences
14: Social Science
16: Other Areas of Study
ส่วนทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามในรูปภาพข้างล่างนี้ ( http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=876&a=1361 คือ
lotus3
ายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ คือ
University
สำหรับผู้สนใจจะปิดรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น.ตามเวลาในประเทศเบลเยี่ยม http://www.lotus.ugent.be/index.asp ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=1367&a=884
เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=895&a=884
1.   สำเนาหนังสือเดินทาง
2.   รูปถ่าย
3.   ผลสอบภาษาอังกฤษ
4.   Transcript
5.    จดหมาย Recommendation
ผู้สนใจหาข้อมูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของ LOTUS I ,LOTUS II จนกระทั่งมาถึง LOTUS III สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top