Linden Tours จัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท Linden International Recruitment Tours ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาของประเทศสสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 (ค.ศ.1982) ทั้งเอเซีย ยุโรปและละตินอเมริกาจำนวนมากกว่า 228 ครั้ง สำหรับนิทรรศการปีพ.ศ. 2556 นี้ Linden จะเริ่มต้นปีด้วยการจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ระหว่างเวลา 18.00-21.00 น. ณ โรงแรม Four Seasons เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร ในงานจะมีบรรยายเรื่องการขอวีซ่านักเรียนเวลา 17.00 น. มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานนิทรรศการในครั้งนี้ จำนวน 17  แห่ง

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกจำนวน  5  แห่ง คือ

1. Academy of Art University (CA)

2. Hawai’i Pacific University(HI)

3. Loyola Marymount University(CA)

4. San Jose State University(CA)

5. University of San Francisco (CA)

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกจำนวน  7 แห่ง คือ

1. Fairleigh Dickinson University (NJ)

2. State University of New York/Plattsburgh (NY)

3. Susquehanna University (PA)

4. University at Albany, the State University of New York (NY)

5. University at Buffalo, the State University of New York (NY)

6. University of Pittsburgh (PA)

7. University of Vermont (VT)

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขต Mid-West จำนวน 4 แห่ง คือ

1. Iowa State University of Science and Technology (IA)

2. John Carroll University (OH)

3. The Ohio State University (OH)

4. Western Kentucky University (KY)

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศ 1 แห่ง คือ

1. University of North Texas (TX)

ผู้สนใจเข้าไปอ่านรายละเอียดของงานได้ที่เว็บไซต์ของ Linden Tours คือ http://www.lindentours.com/?page=38&id=343  โดยจะมีคำชี้แจงเรื่องรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมงานพร้อมเว็บไซต์ดังภาพข้างล่าง

linden2

ผู้ที่ต้องการไปชมงานนิทรรศการโปรดลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่               http://linden.trcrent.com/Registration/Registration

Linden3

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top