ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2556

ธนาคารกสิกรไทยประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศไทยประจำปี 2556 ในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ดังนี้ คือ

Kbก . ทุนเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรในประเทศไทยมีจำนวนทุนที่จะมอบให้ทั้งหมด 5 ทุนจากจำนวนหลักสูตรที่มีให้เลือกทั้งหมด 7 หลักสูตร ดังนี้คือ

1. หลักสูตร MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

2. หลักสูตร MBA( English Program)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. หลักสูตร Master of Science in Finance Program(English Program)                     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. หลักสูตร Master of Science in Financial Engineering  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. หลักสูตร MBA(International MBA Program)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. หลักสูตร Master of Science in Fiance Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. หลักสูตร Master of Science in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข. ทุนเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศมีทั้งหมด 6 ทุนจาก 4 ประเทศ ดังนี้คือ

1. ทุนการศึกษา ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา จำนวน  3  ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การเงิน / การบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน /Financial Engineering/ Computer Science

2. ทุนการศึกษา ณ สหราชอาณาจักร จำนวน 1 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การเงิน/ การบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน / Financial Engineering

3. ทุนการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การเงิน / การตลาด

4. ทุนการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การจัดการ / การตลาด

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนทุกประเภท คือ

1. ต้องมีสัญชาติไทย เป็นโสด และมีอายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556

2. ผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หากผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

3. ต้องมีผลสอบ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนน IELTS อย่างน้อย  6.5 (สำหรับทุนต่างประเทศ หากเป็นทุนในประเทศไทย IELTS 6.0)

4. มีผลสอบ GMAT 550 คะแนน GRE อย่างน้อย 1,000 คะแนน(เฉพาะผู้สมัครสอบชิงทุนในต่างประเทศ)

5. ไม่เคยได้รับทุนของเครือกสิกรไทยศึกษาปริญญาโทมาก่อน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 โดยส่งเอกสารสมัครไปที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 หมายเลขโทรศัพท์ -02470-3113

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่  29 มีนาคม 2556  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 เมษายน 2556  สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อให้ได้รับการตอบรับภายในเวลา 1 ปี มิเช่นนั้นจะถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับทุน

ทุนการศึกษาในประเทศไทยอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/Annouce

CapitalDomestic2013.aspx

ทุนการศึกษาในต่างประเทศ อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/Annouace

Capitalforeign2013.aspx

สำหรับรายชื่อสถานศึกษาในต่างประเทศที่ผู้สมัครจะต้องสมัครให้ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ ศึกษารายละเอียดได้ที่

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/FAQs.aspx

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top