ทุนธนาคารกรุงไทยประจำปี 2556

ธนาคารกรุงไทย ( http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships-detail.aspx?cid=Cn1y935mYQFv7RGU%2bsHTOw%3d%3d) ประกาศรับสมัครพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น

1. ทุนศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ  จำนวน 10 ทุน ดังนี้คือ

  • Master of Business Administration  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  • Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • IMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master of Science in Financial Investment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • Master of Engineering Program in Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LSCSE) (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • MasterProgram in FinancialEngineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • LL.M. Business Law จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ทุนศึกษาต่อปริญญาโทในทต่างประเทศจำนวน  10 ทุน โดยให้ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น และจีน ในสาขาวิขา MBA ( Finance, Marketing, Accounting, Risk Management) หรือปริญญาโทด้าน Human Resource หรือปริญญาโทด้าน Management Information System(MIS) หรือปริญญาโทด้าน Operation Research

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2556 คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีในวันปิดรับสมัคร

ผู้สนใจที่จะส่งสมัครศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้ในการสมัครได้ที่

http://www.ktb.co.th/ktb/Download/career/MediaFile_94KTBScholarshipAnnoucement_2013.pdf

ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการของธนาคารที่  งานบริหารเส้นทางความก้าวหน้า ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2208-7704, 7736, 7796 ธนาคารกรุงไทยไม่รับเอกสารสมัครที่ส่งไปทางไปรษณีย์

ผู้มีสิทธิได้รับทุนของธนาคารจะต้องสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ธนาคารกำหนดด้วยตนเองภายในเวลา 3 ปี นับจากวันที่ธนาคารประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน

รายชื่อสถานศึกษาในประเทสศหรัฐอเมริกา

กรุงไทย1

รายชื่อสถานศึกษาในประเทศอื่นๆ คือ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, จีน

กรุงไทย2

ส่วนผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษจะต้องติดต่อเพื่อให้ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาที่กำหนดภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ธนาคารประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships-detail.aspx?cid=Cn1y935mYQFv7RGU%2bsHTOw%3d%3d

กรุงไทย3

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top