วีซ่าทำงานประเภท H-1B

วีซ่าทำงานประเภท H-1B เป็นวีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยมากมักจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาเฉพาะทาง อาทิ เช่น
1. ชาวต่างประทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ นักหนังสือพิมพ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักบัญชี นักวิเคราะห์การเงิน ทนายความ สถาปนิก แพทย์ ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ นักวิเคระห์ระบบ ที่ปรึกษาทางกฎหมายต่างประเทศ นักจิตวิทยา นักเขียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี่ต่างๆ ครูโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักวิเคราะห์วิจัยการตลาด รวมทั้งนักศึกษาที่จบปริญญาตรีในสาขาดังกล่าว
2.ชาวต่างประเทศที่เข้าไปทำงานด้านวิจัยและพัฒนาในโครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
3. พยาบาล และ ผู้ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับการสาธารณสุขศาสตร์
4. นางแบบที่มีชื่อเสียง
5. บริษัทในสหรัฐอเมริกาสามารถขอ H1B Visa ให้แก่ลูกจ้างระดับมืออาชีพ ที่มีความรู้ในระดับผู้เชี่ยวชาญ
H-1B Visa มีอายุของวีซ่านานเท่ากับที่บริษัทนั้นๆตกลงทำสัญญาว่าจ้าง อาจจะเป็น 2-3 ปี แต่จะจำกัดไว้ที่ระยะเวลานานไม่เกิน 6 ปี
ในแต่ละปี รัฐบาลสหรัฐฯจะกำหนดจำนวนผู้มีสิทธฺืยื่นขอวีซ่าประเภท H-1B ไว้อยู่ที่ประมาณ 65,000 คน ในจำนวนนี้อาจจะสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับพวกที่ขอวีซ่าประเภท Free Trade visa สำหรับชาวชิลีและสิงค์โปร์อีกประมาณ 6,800 คน นอกจากนี้  USCIS  ยังจะให้สิทธิ์ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท และสูงกว่าระดับปริญญาโทขอวีซ่า H-1B ได้อีกปีละประมาณ 20,000 คน ดังนั้นผู้มีสิทธิ์ขอวีซ่าประเภท H-1B ปีหนึ่งๆจะอยู่ที่ราวประมาณ 78,200 คน การประกาศจำนวนผู้มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่า H-1B จะประกาศก่อนล่วงหน้า 1 ปี เช่น การขอวีซ่า H-1Bสำหรับปี 2013 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนเมษายน 2012 ดังนั้นเดือนเมษายน 2013 จะเป็นการประกาศให้ยื่นคำร้องขอวีซ่า H-1B สำหรับปี 2014
นักศึกษาที่สนใจจะทำงานโดยถือวีซ่า H-1B ควรสมัครงานให้ได้จดหมายตอบรับเข้าทำงาน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม เพื่อจะได้ให้บริษัทที่รับเข้าทำงานขอวีซ่า H-1B ได้ทันในวันที่ 1 เมษายน ถ้าบริษัทยื่นเอกสารขอวีซ่า H-1B หลังวันที่ 1 เมษายน อาจจะหมดโอกาสเริ่มทำงานในวันที่ 1 เดือนตุลาคม ยกตัวอย่าง  นักศึกษาสาย STEM หลังจากจบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ภายหลังจากที่ได้ทำงานในช่วงที่ขอ OPT ได้แล้ว หากการทำงานของนักศึกษาท่านนั้นเป็นที่พอใจของนายจ้าง นายจ้างสามารถที่จะช่วยเหลือทำเรื่องขอวีซ่า H1 B ให้ได้ และนับเป็นความจำเป็นที่นายจ้างควรยื่นขอวีซ่า  H-1B ก่อนที่ OPT จะหมดอายุ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการต่อเนื่องในการจ้างงาน
ความหมายของคำว่า Cap-Gap คือ ช่วงระยะเวลาที่เป็นรอยต่อระหว่างการจบสิ้นสภาพวีซ่านักเรียน (F-1) และจุดเริ่มต้นของวีซ่า H-1B อนึ่ง กรณีนายจ้างไม่สามารถยื่นเอกสารขอ H-1B มากกว่า 6 เดือนให้นักศึกษา เช่น นายจ้างยื่นคำร้องวันที่ 2 เมษายน แต่การจ้างงานจะเริ่มต้นได้ในวันที่ 1 ตุลาคม และสถานภาพวีซ่านักเรียนสิ้นสุดลงก่อนหน้าวันที่ 1 ตุลาคม และนักศึกษาไม่อยู่ในสถานะที่จะขอขยายระยะเวลา Cap-Gap ได้  นักศึกษาก็จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและดำเนินการขอวีซ่า H-1B เพื่อกลับเข้าไปทำงานในสหรัฐฯใหม่ การขอวีซ่า H-1B  หากนักศึกษาได้งานในมหาวิทยาลัย International Student Office จะเป็นผู้ทำเรื่องยื่นเอกสารขอวีซ่า H-1B ให้นักศึกษา หากนักศึกษาได้งานนอกมหาวิทยาลัยก็จะเป็นนายจ้างหรือบริษัทนั้นๆเป็นผู้ทำเรื่องยื่นเอกสารขออนุมัติวีซ่า  H-1B
ขั้นตอนการขอวีซ่า H1B  นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ USCIS

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=73566811264a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD&vgnextchannel

=73566811264a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD

หรือเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา http://www.dol.gov/whd/immigration/h1b.htm

หรือเว็บไซต์ของ International Student Office ของแต่ละสถานศึกษา

ขั้นตอนที่จะกล่าวต่อไปนี้ นักศึกษาอาจจะไม่จำเป็นต้องทราบโดยละเอียด ที่นำมาเขียนไว้เพื่อนักศึกษาจะได้คำนวณเวลาคร่าวๆได้ว่า แต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาโดยประมาณเท่าไร เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับ I-797 Approved Notice นั้น ต้องใช้เวลาโดยประมาณนาน 5-7 เดือน เป็นต้น ขั้นตอนต่างๆมีดังนี้คือ

1.  นายจ้างกรอกฟอร์ม Labor Condition Application Form (LCA) ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.doleta.gov/regions/reg05/Documents/eta-9035.pdf  เพื่อส่งไปขออนุมัติที่ U.S.Department of Labor
2.  นายจ้างยื่นแบบฟอร์ม I-129 ( http://www.uscis.gov/files/form/i-129.pdf ) ที่กรอกเสร็จแล้วให้ USCIS
3.  นายจ้างยื่น LCA ในข้อ1 ที่ได้รับอนุมัติแล้วพร้อม I-129 ในข้อ 2 ให้ U.S.Department of Labor พร้อมค่าบริการประมวลผล 325US$ และค่า Fraud Prevention and Detection อีก 500 US$
4.  เมื่อแบบฟอร์ม I-129 ได้รับการอนุมัติแล้ว กรณีลูกจ้างที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถนำเอกสาร  I-797  (ได้รับหลังจาก I-129 ได้รับอนุมัติ) ไปยื่นขอวีซ่า H1B ได้ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศที่ตนถือหนังสือเดินทางได้
5.  กรณีที่ต้องการให้การดำเนินการเร็วขึ้น นายจ้างอาจใช้บริการที่เรียกว่า Premium Processing Service ซึ่งนายจ้างจะต้องยื่นแบบฟอร์ม I-907  ( http://www.uscis.gov/files/form/i-907.pdf ) พร้อมชำระเงิน 1,125 US$
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ละขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น  นักศึกษานอกจากจะศึกษารายละเอียดการขอวีซ่า H-1B จาก International Student Office ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ หากเนื้อหาไม่ชัดเจนพอ ยังมีอีกหลายเว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดมากพอที่นักศึกษาจะทำความเข้าใจได้ เช่น เว็บไซต์ของ University of North Carolina/Chapel Hill (hr.unc.edu/files/2012/11/0728_H-1Bdeptpacket.doc)  หรือ John Hopkins University
(http://oisss.jhu.edu/Presentations/Employment%20Visas.pdf) หรือเว็บไซต์ International Student Office ของ Ohio State University ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างเป็นขั้นตอน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
Ohio
=73566811264a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD   เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า H1B ต่อหน่วยงาน DOL และ USCIS มีดังนี้คือ
1. แบบฟอร์ม I-907 เพื่อใช้บริการเร่งด่วนประเภท Premium Processing Fee
2. แบบฟอร์ม G-28 (กรณียื่นโดยทนายหรือตัวแทน)ซึ่งไม่ค่อยพบกรณีนี้มากนัก
3. แบบฟอร์ม I-129
4. ฟอร์ม I-94
5. Sevis Form I-20
6. สำเนาแบบฟอร์ม LCA ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
7. จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท
เมื่อได้รับอนุมัติจาก DOL และ USCIS แล้ว หากนักศึกษามีโอกาสกลับประเทศไทย ให้ยื่นเอกสารขอวีซ่า H-1B ให้เรียบร้อยที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย
1. DS-160 Confirmation Number
2. ใบนัดวันสัมภาษณ์
3. Original I-797 Approve Notice
4. สำเนาแบบฟอร์ม I-129
5. จดหมายรับรองการทำงานของบริษัท
6. หนังสือเดินทาง
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าาทำงานจำนวน 190 US$ ชำระที่ไปรษณีย์ หรือ 5,890 บาท ( http://www.thailandpost.com/upload/service/PDF/_20130121_083612.pdf)
8. เอกสารทางการเงินของผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องแสดงให้กงสุลดู แต่ถ้าจะนำไปเป็นเอกสารเสริมเพื่อประกอบให้กงสุลเห็นว่า นักศึกษามีความผูกพันกับครอบครัวและเศรษฐกิจที่จะกลับมาอยู่ประเทศไทยก็ย่อมทำได้
ผู้สนใจอาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากบางเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของ  U.of Wisconsin (http://www.ohr.wisc.edu/ifss/imminfo/H-1B/H-1B.pdf)
Wis
Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

13 thoughts on “วีซ่าทำงานประเภท H-1B”

 1. พอหทัย

  แล้วถ้าเป็นกรณีงานครูในรร.เอกชนแล้วหลังเรียนจบทำงานใช้ OPT หนึ่งปี พอรร.ทำเรื่องจะเปลี่ยนวีซ่าก็ได้ลอตเตอรีสำหรับ H-1B แต่พอทำเรื่องเอกสารส่งไปสุดท้ายถูกปฏิเสธวีซ่ากลับมา เหตุผลว่าเงินเดือนน้อยไปไม่เหมาะกับวุฒิปริญญาโท อย่างนี้ยังคงทำเรื่องอะไรต่อได้อีกไหมคะ

  1. สวัสดีค่ะ น้องพอหทัย การได้ lottery H-1B visa เป็นเพียงเทคนิคการใช้ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในการคัดเลือกคนที่จะได้รับLottery H-1B visa ค่ะ ไม่ได้แปลว่า เราจะต้องได้รับวีซ่าให้ทำงาน จะเห็นได้ว่าในเว็บไซต์ของ US Citizens and American Services ได้มีการพูดถึงนโยบายของท่านประธานาธิบดีทรัมป์ https://www.uscis.gov/legal-resources/buy-american-hire-american-putting-american-workers-first
   ที่น้องถูก reject visa เรื่องเงินเดือนที่จะได้รับน้อยก็เป็นเรื่องที่คืดว่า งานของน้องถ้าโรงเรียนจะหาคนอเมริกันสักคนที่จบคล้ายน้องเข้าทำงานก็ควรทำมากกว่า คนที่จะได้วีซ่า H-1B ควรเป็นงานเฉพาะเจาะจงที่หาคนอเมริกันทำแทนได้ยาก และควรเป็นงานที่มีเงินเดือนสูงๆค่ะ
   ถ้าน้ออยากงจะลองยื่นดูอีกครั้ง คงต้องปรึกษานายจ้างที่รับน้องเช้าทำงาน เพราะหมายถึงเค้าคงต้องปรึกษา lawyer ซึ่งคงต้องมีค่าใช้จ่ายสูงว่า ทำไมจึงต้องจ้างน้อง และทำเรื่องให้น้องดูอีกครั้ง ถ้าน้องยังไม่ได้อีก นายจ่างจะรับคว่ามเสี่ยงได้หรือไม่ด้วยค่ะ

 2. chonlada phoolankaew

  ขอรบกวนถามหน่อยนะคะ นายจ้างยื่นเรื่องวีซ่าสปอนเซอร์ลูกจ้างใช้เวลานานกี่เดือนคะเป็นอย่างต่ำ แล้วเค้ากำหนดอายุมั้ยคะ

  1. น้อง chonlada คะไม่สามารถบอกระยะเวลาที่ชัดเจนได้ เป็นเรื่องเฉพาะแล้วแต่แต่ละกรณีไป เท่าที่เคยเห็นก็ประมาณสองเดือนค่ะ

 3. พี่คะ บริษัทที่เราไปขอ H-1B เค้าจำกัดรายได้หรือป่าวคะ ว่าบริษัทที่จะจ้างต่างชาติได้ ต้องมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่ แบบนี้อ่ะคะ

  1. พี่ไม่เคยได้ยินเรื่องที่น้อง May ถามมานะคะ พี่จะพยายามหาข้อมูลมาอัพเดทให้ค่ะ อย่างไรก็ตามพี่ขอขอบคุณน้องมากๆที่ส่งคำถามที่มีประโยชน์มาถามพี่ น้องลองเข้าไปอ่านในรายละเอียดของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯที่พูดถึงนายจ้าง ลูกจ้าง ชั่วโมงการทำงานและเงินเดือนของลูกจ้างและ ฯลฯ ของวีซ่า H-1B ได้ที่ http://www.dol.gov/compliance/guide/h1b.htm นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานยังมีรายชื่อของบริษัทที่ไม่มีสิทธิ์ว่าจ้างลูกจ้างต่างชาติที่ถือวีซ่า H-1B อีกด้วย รายชื่อดังกล่าวดูได้ที่ http://www.dol.gov/whd/immigration/H1BDebarment.htm

   กฎทั่วๆไปของการว่าจ้าง H-1B คือเมื่อบริษัทรับน้องเข้าทำงานแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ติดต่อทนายทำเรื่องยื่นขอวีซ่า H-1B ให้น้อง May และน้อง May กลับมาเปลี่ยนวีซ่าที่สถานทูตสหรัฐฯในประเทศไทยค่ะ

 4. ตอนนี้รอมาครบสัปดาห์แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อ พอดีสอบถามทางทนายความที่อเมริกา เค้าบอกว่าเป็นการเช็คประวัติอาชญากรรม ตอนนี้เลยค่อนข้างสับสน ตกลงเค้าตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมบ้าง แล้วอย่างนี้ก่อนไปขอเราควรไปออกหนังสือรับรองความประพฤติไว้ก่อนดีมั้ย เพราะตอนที่เตรียมเอกสารไม่เห็นมีการแจ้งเอาไว้นะคะ

  1. น้อง puingnoi คะ ถ้าน้องไม่สบายใจมากๆ น้องจะไปขอหนังสือรับรองความประพฤติเผื่อทิ้งไว้ก็ได้ค่ะ แต่พี่เชื่อว่า ถ้าน้องไม่เคยทำความผิดกฎหมายอะไรของเขาระหว่างอยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ วีซ่า H-1B ของน้องน่าจะผ่่านได้ค่ะ

 5. พอดีได้เอกสาร I-797 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว แต่พอมายื่นเอกสารที่สถานฑูต เค้ากลับออกใบเหลืองให้ แล้วบอกว่าเนื่องจากเอกสารต้องใช้เวลาตรวจสอบนานจะติดต่อมาอีกครั้ง ไม่ทราบว่าโดยปกติใช้เวลารอประมาณกี่วันค่ะ

  1. น้อง puingnoi คะ โดยทั่วไปเมื่อน้องยื่นเอกสาร I-797 และเอกสารประกอบอื่นๆในการขอวีซ่าไปทำงานในสหรัฐฯประเภท H-1B visa ครบ ก็จะทราบผลเดี๋ยวนั้นว่าได้วีซ่า และกงสุลท่านจะให้น้องไปชำระเงินที่ไปรษณีเพื่อส่งเอกสารของน้องกลับคืนตามที่อยู่ของน้องค่ะ

   หากน้องได้รับใบเหลืองออกมา อย่าเพิ่งคิดมาก ถ้าบริาัทติดต่อให้ทนายทำเรื่องให้น้องถุกต้องก้ไม่ต้องกังวลค่ะ ว่าแต่ว่าน้องได้มีโอกาสไปชำระเงินที่ไปรษณีย์ในสถานทูตเป็นค่าส่งเอกสารกลับคืนมาที่น้องหรือเปล่าคะ หากกงสุลท่านตรวจสอบบริษัทที่ได้รับน้องเข้าทำงานเรียบร้อย ก็อาจจะส่งเอกสารกลับคืนให้น้องทางไปรษณีย์ค่ะ แต่ถ้าน้องไม่ได้มีโอกาสไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์ มี 2 ทางที่กงสุลท่านจะติดต่อน้องกลับมาว่าท่านต้องการเอกสารใดเพิ่มจากน้องหรือเปล่านะคะ คือ ทางมือถือที่น้องกรอกใน DS-160 หรือ ทางอีเมล์ค่ะ

   1. ไม่ได้เอาพาสสปอร์ตและยังไม่ได้จ่ายเงินค่าไปรษณีย์คะ ได้แค่ใบเหลืองกลับมาบอกว่าขอตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมก่อนนะคะ และ ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำ ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นมานิดนึง ยังงั้ยก็ต้องรอสถานฑูตติดต่อกลับมาอีกที

    1. น้อง puingnoi คะ พี่คิดว่า น่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์สถานทูตคงจะติดต่อน้องกลับมาค่ะ โชคดีนะคะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top