ทุนฟุลไบร์ทประจำปี 2557

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบร์ท)ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบร์ท 2 ประเภท ดังนี้ คือ

  •  ทุน Open Competion Scholarship Program for Master’s Degree ประจำปี 2557 หรือประจำปีการศึกษา 2014 จำนวน 9 ทุน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=674&type=application

ทุนฟุลไบร์ทที่จะได้รับนั้นจะเป็นการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นสาขาวิชาต่อไปนี้คือ  สาขาแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, พยาบาล, และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแพทยศาสตร์

ในจำนวน 9 ทุน จะมี 2 ทุนที่มีลักษณะพิเศษ คือ

  1. ทุนที่ให้แก่นักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย
  2. ทุนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับมูลนิธิฟุลไบร์ท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องการให้ผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อในด้านหนึ่งด้านใดต่อไปนี้คือ LLM in International Law and Securities Law, หรือด้าน Computer Science, IT, Computer and Network Security or Database Systems หรือด้าน MBA in Marketing or Operations Management

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนของตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับมูลนิธิฟุลไบร์ท จะต้องติดต่อให้ได้รับการตอบรับจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้างล่างนี้

Set

โดยปกติทุนฟุลไบร์ทจะเป็นทุนให้เต็มเฉพาะปีการศึกษาแรก ซึ่งประกอบด้วยค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าประกัน และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ส่วนในปีการศึกษาที่สองนั้น ผู้ได้รับทุนฟุลไบร์ทจะต้องหาแหล่งทุนอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยสนับสนุนด้วย การขอต่ออายุทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆไป

วันที่ปิดรับสมัครการยื่นเอกสารสอบชิงทุน คือวันที่ 10 เมษายน 2556 ผู้มีสิทธิ์สมัครทุนฟุลไบร์ทจะต้องเป็น ผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น, จบปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างต่ำ 3.00,  มีผลสอบ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนน ผู้สนใจสมัครทุนฟุลไบร์ทสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 และจะมีการ ประกาศผลผู้ได้รับทุนฟุลไบร์ทปลายเดือนกรกฎาคม 2556 

  • ทุน Teaching Excellence and Achievement Program(TEA) ประจำปี 2014 เป็นทุนที่ให้อาจารย์คนไทยที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี ศึกาาจบปริญญาโทแล้วและเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ หรือ สังคมศึกษา หรือ คริตสาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ มีระยะเวลาการสอนมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี มีความสามารถทางภาษาอังกฤษดีที่จะอภิปรายร่วมกับอาจารย์ชาวอเมริกัน ทุนนี้มีจำนวน 4 ทุน ระยะเวลาให้ทุนนาน 6 สัปดาห์คือระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 ปิดรับสมัครยื่นเอกสารขอรับทุนวันที่ 22 มีนาคม 2556 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=675&type=application

 

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top