หลักสูตรมัธยมศึกษาแบบอังกฤษ

หลักสูตรมัธยมศึกษาแบบอังกฤษ

ผู้ปกครองที่สนใจส่งลูกไปศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบอังกฤษ หลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ ความแตกต่างของความหลากหลายวิชาในหลักสูตรที่เรียกว่า Pre-GCSE,  GCSE และ GCE A Level  หรือ  Sixth Form ว่าเป็นอย่างไร เทียบเท่ากับหลักสูตรของไทยในช่วงอายุหรือชั้นเรียนอะไร ขอแนะนำทีละหลักสูตรดังนี้คือ

  1. หลักสูตร  Pre-GCSE หรือ Year 9 เทียบได้กับชั้นเรียน ม.3 ในประเทศไทย
  2. หลักสูตร  GCSE ( General Certificate of Secondary  Education) เริ่มเรียนเมื่อเด็กอายุ 14 ปี หลักสูตรจะมีเนื้อหา 2 ปี เท่ากับเด็กในช่วงอายุ 14-16 ปี จะเรียน GCSE  2 ปี ประเทศไทยก็จะตรงกับช่วงชั้นเรียน ม.4- ม.5
  3. หลักสูตร  GCE A Level หรือ Sixth Form หรือ Year 12-13 ประมาณช่วงเด็กอายุ 16-17 ปี หรือไม่เกิน 18 ปี

ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในแต่ละชั้นเรียน จะเน้นที่การนับอายุโดยจะถือว่า วันที่ 1 กันยายน เป็นวันที่นักเรียนควรจะมีอายุครบตามเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียน

ผู้สนใจเนื้อหาเของหลักสูตร GCSE และ GCE A Level สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. เว็บไซต์ ของหน่วยงาน Office of Qualifications and Examinations Regulation :  https://www.aqa.org.uk/qualifications

2. เว็บไซต์ Cambridge International Examinations : https://www.cambridgeinternational.org/

3. เว็บไซต์ OCR Oxford Cambridge and RSA Examinations : http://www.ocr.org.uk/qualifications/by-type/as-a-level-gce/

4. เว็บไซต์ Edexcel ของ Pearson : https://qualifications.pearson.com/en/support.html

เทอมการศึกษาของโรงเรียนในสหราชอาณาจักร แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา  ดังนี้คือ

ภาคการศึกษา

เริ่มเรียนเดือน

สิ้นสุดเดือน

ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Term)

กันยายน

ธันวาคม

ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Term)

มกราคม

มีนาคม

ฤดูร้อน (Summer Term)

เมษายน

มิถุนายน

 

ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร GCSE หรือ GCE A level แต่ละโรงเรียนจะมีราย วิชาบังคับเรียน คล้ายคลึงกัน แต่ วิชาเลือก อาจมีความหลากหลายวิชาให้เลือกเรียนมากน้อยแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเวลาเลือกโรงเรียนที่จะสมัครเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนบางท่าน อาจจะใช้ วิธีการเลือกโรงเรียนให้ลูก ดังนี้ คือ

  1. พิจารณาจากหลักสูตรของโรงเรียนนั้นๆเป็นเกณฑ์การเลือกโรงเรียน  เช่น บางโรงเรียนเน้น การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าด้านบริหารธุรกิจ
  2. พิจารณาเลือกจากเกณฑ์มาตราฐานในการรับเข้าเรียน จะทำให้ทราบได้ว่า เป็นโรงเรียนรับเข้าเรียนง่าย หรือรับเข้าเรียนปานกลาง หรือรับเข้าเรียนยาก วิธีการเลือกโรงเรียนแบบนี้จึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของนักเรียนในทางวิชาการ และคะแนนสอบที่นักเรียนทำได้

ตัวอย่าง วิชาบังคับและวิชาเลือกของโรงเรียนแห่งหนึ่งชื่อ โรงเรียน Taunton

หลักสูตร

วิชาบังคับ

วิชาเลือก Block

รายชื่อวิชาเลือก

Pre-GCSE=Year 9 Art, Biology, Chemistry, English, Geography, History, ICT, Mathematics, Music, PSHE, Physical Education, Physics, Religious Education เลือก 1 วิชาจาก Block 1-3 Block 1 French, German, Spanish
Block 2 Business Studies, Design Technology, Drama, French, Italian
Block 3 Business Studies, Classical Civilization, Design & Technology, Drama, Mandarin, Spanish
GCSE = Year 10-11 English Language, English Literature, Mathematics, Biology, Physics, Chemistry, French, German, Spanish, Religious Education เลือกเรียนเพียง 2 Options คำแนะนำคือเลือก 1 วิชาจากแต่ละ option Option1 Humanities:  Business Studies, Classical Civilization, Geography, History
Option 2 Creative Arts:  Art, Drama, Music, Physical Education, Design & technology (Resistant Materials), Design & Technology (Graphics)
Additional  Languages French, German, Latin, Spanish, Ancient Greek
GCE A Level หรือ Sixth form = Year 12-13 เลือก 1 วิชาจากแต่ละ Block Block A Art Fine, Biology, Business Studies, Chemistry, Classical Civilization, Design & Technology, Economics, English, French, Latin, PE, Physics
Block B Art( Photography), Chemistry, Critical Thinking, EAL, Geography, German, History(Late Modern), Music Technology, Physics, Religious Studies, Spanish, Theatre Studies
Block C Art( Photography), Biology, Chemistry, Critical Thinking, Further Maths, Geography, Greek, History   (Early Modern), Maths (3 sets), Physics, Psychology
Block D Business Studies, Biology, Economics, English, Geology, History( Late Modern), ICT, Leisure Studies, Maths (2 sets), Music
Block E Chemistry, Critical Thinking, Design & Technology, English, Further Maths, Biology, PE, Physics, Psychology, Theatre Studies

วิธีการสมัครโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศอังกฤษ

เมื่อนักเรียนกรอกใบสมัครเสร็จส่งไปยังโรงเรียนที่สนใจแล้ว นักเรียนจะได้รับข้อสอบกลับมาจากทางโรงเรียน โดยโรงเรียนอาจจะกำหนดให้ไปสอบในสถานที่ที่ได้รับความไว้วางใจว่า จะดูแลนักเรียนในการสอบได้ดี อาทิ เข่น อาจจะเป็นที่เอเจนซี่ที่นักเรียนยื่นสมัครด้วย หรือ ที่   บริติชเคานซิล

ในการสมัครที่เรียนไม่ควรพิจารณาเลือกสมัครเฉพาะโรงเรียนที่รับเข้าเรียนยาก หรือโรงเรียนที่อยู่ใน League Tables เพียงอย่างเดียว ควรจะสมัครโรงเรียนที่มั่นใจว่า นักเรียนจะได้รับการตอบรับสำรองเผื่อไว้ด้วย เพื่อจะได้ไม่เสียเวลารออีกหนึ่งปีการศึกษาหากโรงเรียนรับยากไม่รับลูกเข้าเรียน

การปิดรับสมัครของบรรดาโรงเรียนชั้นนำ จะปิดรับสมัครเร็วกว่าโรงเรียนที่มีเกณฑ์การรับเข้าเรียนในระดับปานกลางและระดับง่าย กล่าวคือ วันปิดรับสมัครการยื่นเอกสารจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ก่อนหน้าการเปิดภาคการศึกษาแรกในฤดูใบไม้ร่วงของปีถัดไป ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะกำหนดวันปิดรับสมัครไว้แตกต่างกันไป

การลงทะเบียนเรียนและผลสอบ

หลักสูตร GCSE นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนประมาณ 8-12 วิชาเรียน ผลสอบจะแบ่งออกเป็น 8 ระดับคือ A* (A star), A, B, C, D, E, F, G ผลสอบจะเป็นตัวชี้วัดว่า นักเรียนจะสามารถเรียนต่อไปในระดับ GCE A Level ได้หรือไม่ได้ โรงเรียนในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่จะเรียนต่อในระดับ GCE A Level จะต้องมีผลสอบระดับ B ขึ้นไป

ส่วนหลักสูตร GCE A Level นั้น ผู้เรียนจะต้องเลือกเรียนประมาณ 3-4 วิชา โดยการเรียนในปีที่1 ที่เรียกว่า AS (Advanced Subsidiary) นักเรียนอาจจะเลือกเรียนวิชาที่คาดว่า จะนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจจำนวน 4 วิชา และปีที่ 2 ของ GCE A Level ที่เป็นที่รู้จักกันว่า A2 นักเรียนอาจลดจำนวนวิชาเรียนลงเหลือเพียง 3 วิชาได้ การเลือกวิชาที่จะเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ครูที่โรงเรียนจะดูแลลูกศิษย์อย่างต่อเนืองตั้งแต่ระดับ GCSE หรือบางแห่งจะให้นักเรียนทำการทดสอบ Career Test เพื่อแนะนำการเลือกวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในระดับ GCE A Level ซึ่งจะมีผลชี้ชัดต่ออนาคตในการได้คณะเรียนที่ถูกใจในระดับอุดมศึกษา

ผลสอบในระดับ GCE A level จะมี 7 ระดับคือ A* (A Star), A, B, C, D, E, F, U คะแนนเรียนที่อยูระหว่าง A* ถึง E สามารถสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ส่วนการจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยใดนั้นขึ้นอยู่กับผลสอบและวิชาที่เรียนมา บางแห่งต้องการดูผลสอบระดับ A* 2 วิชาและ A 1 วิชา บางแห่ง A* 1 วิชา A 2 วิชา บางวิชาในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงมาก เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยระดับรับเข้าเรียนยากมาก นักเรียนอาจจะต้องสอบได้วิชาด้านวิทยาศาสตร์ A* 6 วิชาก่อนไปสอบวิชาเฉพาะทางด้านการแพทย์ เป็นต้น

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top