ทุนฟุลไบรท์ประจำปี 2557

มุลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์ประจำปี 2557 ให้กับผู้สนใจไปศึกษาต่อปริญญาโท (Open Competition Program) ในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 8 ทุน  http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=743&type=application

การรับสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2557  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน อาคารไทยวา ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปที่ มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์)  เลขที่ 21/5 อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2285-0581-2

fulbright

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้ คือ

1. ผู้สมัครจะต้องเป็นคนที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น จะเป็นคนที่ถือสองสัญชาติหรือเป็นบุคคลที่ถือกรีนการ์ดไม่ได้

2. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป

3. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบ TOEFL iBT 80 คะแนน ไม่ใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่น

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบทุนฟุลไบรท์ มีดังนี้ คือ

1. กรอกใบสมัคร 4 หน้าด้วยการดาวน์โหลดใบสมัครจาก   http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=743&type=application

2.รูปถ่าย 3 ใบ

3. ผลการเรียนหรือ Transcript ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ชุด

4. ผลสอบ TOEFL 4 ชุด

5. CV 4 ชุดๆละไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ

6. จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ (Letter of Recommendation) ทืใส่ซองปิดผนึกจำนวน 2 ฉบับ ผู้สมัครต้องใช้ฟอร์ม recommendation ของทุนฟุลไบรท์  http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=743&type=application

ผลสอบทุนฟุลไบรท์จะประกาศให้ทราบในปลายเดือนกรกฎาคม 2557 ผู้ที่ได้รับทุนฟุลไบรท์จะติดต่อไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเทอม Fall 2015 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ทางอีเมล์ที่ [email protected]  พร้อมกำกับชื่อเรื่องติดต่อ ” Question for OC 2015” หรือโทรศัพท์สอบถามคุณพงษ์ศักดิ์ ทองรัตน์ 02-285-0581-2 ต่อ 106 หรือคุณศรียุดา ลิกานนท์สกุล ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 107                                         .

Copyright © 2010-2014 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top