ทุนจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไปเรียนต่อต่างประเทศ

ช่วงต้นปีของแต่ละปีจะเป็นระยะเวลาดีที่ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในประเทศไทยประกาศให้มีการสอบคัดเลือกพนักงานธนาคารและบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับทุนจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยประจำปี 2557 ที่ประกาศให้สาธารณชนทราบแล้วมีดังนี้คือ

1. ทุนธนาคารกรุงเทพ  http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/Careers/Pages/BBLScholarship.aspx ประกอบด้วยทุนศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศจำนวน 10 ทุน ทุนศึกษาต่อปริญญาโทในต่างประเทศจำนวน 16 ทุน  วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 มีนาคม 2557 ผุ้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ” งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล, ชั้น 2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3,  โทร. 0-2685-7480,  0-2685-7842, โทรสาร.  0-2685-7709 , อีเมล์: [email protected] ”

เว็บไซต์ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/Careers/Pages/BBLScholarship.aspx จะแสดงรายละเอียดทุนการศึกษา, คุณสมบัติผู้สมัคร, หลักฐานการสมัครในกรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก และในกรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร, รายละเอียดการรับสมัคร, การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์, การพิจารณาให้ทุน, สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่รับทุน, เงื่อนไขการรับทุน, กำหนดการต่างๆและดาวน์ดหลดใบสมัคร

2. ทุนธนาคารกรุงไทย  http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships-detail.aspx?cid=GbvDXqdxArCvPGjTEVKjTg%3d%3d  ประกอบด้วยทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทในต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน และทุนในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษจำนวน 10 ทุน วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 21 มีนาคม 2557 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครสอบชิงทุนด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคารไปที่  ” งานบริหารเส้นทางความก้าวหน้า, ฝ่ายนโยบายและแผนทรัพยากรบุคคล, บมจ.ธนาคารกรุงไทย, อาคารสุขุมวิท ชั้น 23, เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2208-7704, 0-2208-7736, 0-2208-7796 ” 

เว็บไซต์ http://www.ktb.co.th/ktb/Download/career/MediaFile_162KTBScholarshipAnnoucement_2014.pdf  จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทุน, ประเภทผู้สมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร, เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร, ระยะเวลาในการสมัคร, การสอบคัดเลือก, การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน, การสมัครเข้าเป็นพนักงานธนาคาร, การติดต่อมหาวิทยาลัย, เงื่อนไขการรับทุนและการทำสัญญา และรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศประจำปี 2557 ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศอังกฤษ, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน

3. ทุนธนาคารกสิกรไทย

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/AnnouceCapitalDomestic.aspx   ประกอบด้วยทุนการศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจใน 4 ประเทศ จำนวน 6 ทุน และทุนการศึกษาต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจในประเทศจำนวน 5 ทุน วันปิดรับสมัครทุนคือ 9 เมษายน 2557 ผู้สนใจส่งสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ไปที่  ” ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ  ราษฎรบูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพ ฯ 10140 โทรศัพท์  0-2470-3113 ”

อนึ่ง ผู้สนใจสมัครทุนธนาคารพาณิชย์ทั้งสามแห่งควรตรวจดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งกำหนดไว้ และรายชื่อหลักสูตรที่ธนาคารมีความต้องการคือหลักสูตรใดได้ที่เว็บไซต์การขอทุนการศึกษาข้างต้นของแต่ละธนาคารพาณิยช์ด้วย 

4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย  

http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/apply/Pages/scholar.aspx  เพื่อศึกษาต่อปริญญาโทในต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 มีนาคม 2557

เว็บไซต์ http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/apply/Documents/%E0%B8%9B%E0%B8%B556-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%

99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf  จะแสดงรายละเอียดสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร, คุณสมบัติผู้สมัคร, คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ, ตารางการรับสมัครและการดำเนินการ, วิธีการรับสมัคร และรายชื่อสถานศึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

Copyright © 2010-2014 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top