ฟอร์ม I-515 สำหรับวีซ่านักเรียน

 

การที่นักเรียนหรือนักศึกษาบางท่านได้รับฟอร์ม I-515 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯอาจเกิดความสงสัยว่า ทำไมจึงได้รับฟอร์มนี้ ให้นักเรียนหรือนักศึกษาหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Homeland Security Department หรือ DHS : http://studyinthestates.dhs.gov/what-is-a-form-i-515a ฟอร์มดังกล่าวมีความหมายว่านักเรียนมีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐฯได้นาน 30 วันก่อนเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ในหน้าเว็บไซต์ของ International Studnt Office ของแต่ละสถานศึกษาก็จะมีคำอธิบายความหมายและเงื่อนไขที่ผู้ที่ได้รับฟอร์ต้องปฏิบัติ เช่น

New York University : https://www.nyu.edu/global/international-immigration-services/students/inbound-to-nyc/active/traveling-and-re-entering-the-u-s-/traveling-with-an-i-515a.html

University of Florida: https://www.ufic.ufl.edu/ISS/I515.html

ผู้ที่จะได้รับฟอร์ม I-515 คือผู้ที่ไม่ได้เซ็นต์ชื่อใน I-20 ซึ่งจะมีโอกาสเกิดได้น้อยมาก หรือผู้ที่ลืมจ่ายเงินค่า Sevis-901 เช่น กรณีย้ายโรงเรียนไม่ได้กรอก Transfer Form ทำให้ได้รับหมายเลข Sevis I-901 หมายเลขใหม่  หรือไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่ International Student Office เซ็นต์ชื่อตอนกลับมาเยี่ยมบ้าน ฯลฯ กองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯสามารถอนุญาตให้นักเรียนเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯได้ด้วยการออกฟอร์ม I-515 ให้นักเรียน

เมื่อนักเรียนได้รับฟอร์ม I-515 นักเรียนมีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐฯได้เพียง 30 วัน นักเรียนควรติดต่อ International Student Office เพื่อขอรับคำแนะนำว่าเกิดจากสาเหตุใด และนักเรียนควรยื่นเอกสารต่อไปนี้ส่งให้กับ SEVP

1. ฟอร์ม I-515

2. ฟอร์ม I-20 หรือ ฟอร์ม Ds-2019 แล้วแต่ประเภทวีซ่าของนักเรียน

3. ฟอร์ม I-94

4. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯประะทับตราวันที่เข้าประเทศสหรัฐฯ

5. ใบเสร็จจ่ายค่าธรรมเนียม Sevis I-901

เอกสารทั้ง 5 รายการส่งไปที่

Student and Exchange Visitor Program

DHS/ICE

ATTN Sevis/I-515A Processing Team

500 12th Street SW STOP 5600

Washington, DC 20536-5600

USA

Copyright © 2010-2015 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top