ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2560


ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 23 ทุน ผู้สนใจเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

ทุนที่ให้แบ่งเป็นทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศต่างๆดังนี้ คือ

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 5 ทุน ในสาขาวิชา MBA และ Finance และสาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering

2. ประเทศสหราชอาณาจักร จำนวน 4 ทุน ในสาขาวิชา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Software Engineering, Big Data & Digital Future

3. ประเทศจีน , ฮ่องกง , สิงคโปร์รวม 4 ทุน ในสาขาวิชา MBA

4. ทุนศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 10 ทุน

รายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ธนาคารกรุงเทพกำหนดให้ผู้สมัครสอบชิงทุนธนาคารจะต้ิงได้รับจดหมายตอบรับมานั้นศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.bangkokbank.com/bangkokbankthai/aboutbangkokbank/aboutus/BBLScholarship/Pages/BBLScholarship.aspx

หากผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอกจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี เงื่อนไขในการรับทุน มีสองประเภท คือ

  1. กลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารจำนวน 2 เท่าของระยะเวลาที่ศึกษาต่อ( ทุนในประเทศ) และสามเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษาต่อแต่ไม่น้อยกว่า 4 ปี (ทุนต่างประเทศ)
  2. ชดใช้เงินคืนธนาคาร กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับทุน คือ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ธนาคารสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์ได้รับทุนในเดือนมิถุนายน2560 แบบฟอร์มการรับสมัครสอบสมารถดาวน์โหลดได้ที่

http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/Documents/Site%20Documents/Other/scholarship2017appform.pdf

สอบถามเพิ่มเติมที่โทร 0-2296-8358    Email: [email protected]  หรือ  [email protected]

 

Copyright © 2010-2017 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top