ทุน Endeavour 2018 ของรัฐบาลออสเตรเลีย

รัฐบาลอออสเตรเลียเปิดรับสมัครผู้สนใจสอบชิงทุน Endeavour ประจำปี 2561 (2018) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2560 เวลา 23.59 น.  https://www.youtube.com/watch?v=q-lT0UKevA0

ทุนจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ คือ

1. ทุน Endeavour Postgraduate Scholarship เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 2 ปี หรือปริญญาเอก 4 ปี แล้วแต่สาขาวิชาที่เลือกเรียน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนประมาณ 15,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์ต่อเทอม หรือปริญญาโทสูงสุดประมาณ 140,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์ ปริญญาเอกสูงสุดประมาณ 272,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์

2. ทุน Endeavour Research Fellowship เป็นทุนไปทำวิจัยระยะสั้นประมาณ 4-6 เดือน เงินทุนสนับสนุนสูงถึง 24,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์

3. ทุน Vocational Education and Training Scholarship เพื่อไปศึกษาต่อวิชาชีพในระดับ Australian Diploma หรือ Advanced Diploma

4. ทุน Endeavour Executive Fellowship เป็นทุนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลาได้รับทุน 1-4 เดือน ทุนสนับสนุนที่จะได้รับสูงถึง18,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์

นอกจากนี้ผู้ได้รับทุนทั้ง 4 ประเภทจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมได้แก่

  • ค่าเดินทาง 3,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์
  • ค่าที่พัก 2,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์กรณีได้รับทุน Fellowship  และ 4,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์กรณีได้รับทุนปะเภท   Scholarship
  • เงินเดือนเดือนละ 3,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์
  • ค่าประกันสุขภาพเต็มจำนวน
  • ค่าประกันการเดินทาง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ถือสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นตามที่ทุนเปิดรับ
3. ูผู้ได้ทุนจะสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 และไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
4. เตรียมเอกสารให้ครบตาม Section 9 ตามลิงก์เว็บไซต์ข้างล่าง
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนหรือเพิ่งได้ทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียหลังวันที่ 1 มกราคม 2016

https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Documents/2018%20Round%20Endeavour%20Applicant%20Guidelines.pdf

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง ทุน Endeavour คือ ทุนอะไร?

Copyright © 2010-2017 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top