ทุน IAESTE ประจำปี 2560-2561

ทุนฝึกงานในต่างประเทศ IAESTE

http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/ เป็นทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า 93 ประเทศ สำหรับสาขาวิชาที่ทำการแลกเปลี่ยนคือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี่ ด้านศิลปศาสตร์ประยุกต์ ด้านเกษตรกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ โปรดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนสมัครหากไม่ใช่ด้านเทคนิค http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/p-fields.php

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในวันที่สมัคร   *** ถ้ากำลังศึกษาปริญญาตรี ต้องอยู่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

*** ถ้ากำลังศึกษาในระดับปริญญาโท เอก เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

2. เป็นผู้ที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

3. อายุระหว่าง 18-30 ปี

4. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีความประพฤติดีในวันสอบ

หลักฐานการสมัครสอบ

1. ใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่ http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/Doc/Application_Form.pdf

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้วจำนวน 3 ใบ

3. ค่าสมัคร 500 บาท

4. ค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา 100 บาท

5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมตัวจริง

6. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษออกมาไม่เกิน 30 วัน

7. ใบแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript

• เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ได้ตามวันเวลาราชการ คือ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.0 น. หยุดพัก 1 ชั่วโมงระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. ในวันเสาร์ติดต่อสมัครได้ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.

• สถานที่ยื่นใบสมัครและเอกสารสมัคร คือ สำนักงาน IAESTE Thailand  ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10880 โทร 02-552-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193 และ 1194

• ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนภาษา อังกฤษ วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560

• สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

• ประกาศผลสอบภาษาข้อเขียนภาษาอังกฤษวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

• สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและวิชาชีพเฉพาะทางวันเวาร์และวันอาทิตย์ที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 และวันเสาร์อาทิตย์ที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเลญรัตน์ อาคารนวมินทราชินี

• ประกาศผลสอบให้แก่นัศึกษาที่มีคุณมสมบัตรเหมาะสมที่จะได้รับทุนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.

• ชำระเงินและรับทุนฝึกงาน ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

 

Copyright © 2010-2017 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top