ทุน Endeavour

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2561

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศรับสมัครสอบชิง ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2561 แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/BBLScholarship/Pages/BBLScholarship.aspx

ผู้สนใจอยากทำงานธนาคารกรุงเทพ พร้อมได้รับทุนไปศึกษาต่อปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ต้องไม่พลาดการสมัครสอบชิงทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2561 นี้ ก่อนสมัครสอบชิงทุน ผู้สมัครควรศึกษาและทำความรู้จักกับสายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และหาประสบการณ์ เพื่อความมั่นใจในการสมัครสอบชิงทุนธนาคารกรุงเทพ

ทุนธนาคารกรุงเทพจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน 13 ทุน
 2. ทุนในประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) อีก 10 ทุน

สำหรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศยังจะแบ่งย่อยออกไปเป็น

 1. ทุนไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 ทุน ในสาขาวิชาต่อไปนี้คือ
 • MBA หลักสูตร 2 ปี และ ปริญญาโทด้าน Finance โดยผู้ที่ต้องการสมัครสอบชิงทุนต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อดังต่อไปนี้คือ
 1. Harvard University
 2. University of Pennsylvania
 3. University of Chicago
 4. Massachusetts Institute of Technology
 5. Northwestern University
 6. Stanford university
 7. University of California Berkeley
 8. Dartmouth College
 9. Columbia University
 10. Yale University
 11. University of Michigan – Ann Arbor
 12. Duke University
 13. New York University
 14. University of Virginia
 15. University of California, Los Angeles
 16. Cornell University
 17. University of Texas-Austin
 18. University of California- Chapel Hill
 19. Carnegie Mellon University
 20. Emory University
 • หลักสูตรปริญญาโทด้าน  Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering และ Software Engineering
 1. Massachusetts Institute of Technology
 2. Carnegie Mellon University
 3. University of California- Berkeley
 4. University of Illinois – Urbana Champaign
 5. Georgia Institute of Technology
 6. University of Michigan
 7. Cornell University
 8. University of Texas – Austin
 9. California Institute of Technology
 10. Princeton University
 11. Purdue University – West Lafayette
 12. University of Washington
 13. University of Wisconsin – Madison

2. ทุนไปศึกษาต่อประเทศสหราชอาณาจักร จำนวน 4 ทุน

 1. London Business School
 2. University of Oxford (Said)
 3. The University of Warwick
 4. Imperial College
 5. University of Cambridge ( Judge)
 6. The University of Manchester
 7. City University London

3. ทุนไปศึกษาต่อประเทศจีน ฮ่องกง และ สิงคโปร์  รวม 4 ทุน

จีน

 1. China Europe International Business School (CEIBS)
 2. Pekking University: Guanghua
 3. Shanghai Jiao Tong University – Antai
 4. Fudan University School of Management
 5. Tsinghua University
 6. Shanghai University of Finance and Economics

ฮ่องกง

 1. Hong Kong UST Business School
 2. University of Hong Kong

สิงคโปร์

 1. National University of Singapore
 2. Nanyang Technology University

4. ทุนศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายนอก คือ

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

สำหรับพนักงานธนาคารกรุงเทพสามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ภายในธนาคาร

หลักฐานการสมัคร สำหรับบุคคลภายนอก

 1. ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
 2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
 3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 6. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK
 7. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่มุ่งเน้นประโยชน์ และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

กำหนดการรับสมัคร

เงื่อนไขในการรับทุน

สิทธิประโยชน์ของผู้ได้ทุนธนาคารกรุงเทพ

 • ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร
 • ได้รับค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครของธนาคารกรุงเทพ ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพโดยตรง

ผู้สนใจสมัครสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/forms/Lzle75HllUq4Twgx2 และดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 30 เมษายน 2561 ที่ www.bangkokbank.com/Scholarships โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร :     (66) 0-2296-8358

อีเมล์ :   [email protected], [email protected]

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top