ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2561

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2561 ธนาคารกสิกรไทยประกาศรับสมัครสอบชิงทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2561 ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 5  ทุน

โดยธนาคารกสิกรไทยแบ่งทุนเป็น 2 ประเภทคือ

 1. ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ต่อไปนี้คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์ สาขาวิชาที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนดให้ไปศึกษาต่อ คือ MBA, Finance, Financial Engineering, International Business, Risk Management, Mathematics, Statistics, Computer Science, AI (Artificial Intelligence), Machine Learning, Human Capital Interaction (UI/UX Design Biometrics), Computer Systems, Computational Linguistics
 2. ทุนศึกษาต่อปริญญาโทมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ชื่อมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด ให้ผู้รับทุนต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ คือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนดให้ศึกษาต่อ คือ  MBA, MFE, MSF, MIF, MIM

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้คือ

 1. สัญชาติไทยเป็นโสด อายุไม่เกิน 30ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา และผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับพนักงานธนาคารกสิกรโปรดศึกษาจากเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย
 3. มีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนนComputer-based) หรือ 80คะแนน (Internet-based)
 • IELTS อย่างน้อย 6.0
 • ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT)ระดับตั้งแต่ N2 ขึ้นไปสำหรับผู้สมัครทุนประเทศญี่ปุ่น
 • ระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไปสำหรับผู้สมัครทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัครมายื่นพร้อมใบสมัคร

4. ผู้สมัครที่ต้องการสมัครเข้าเรียนสาขาวิชา MBAต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550คะแนนซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร เว้นแต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

5. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของธนาคารกสิกรไทย

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6เดือน ขนาด 2นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 3. สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 4. ใบแสดงผลสอบ TOEFL, IELTS, JLPT หรือ HSK และ GMAT หรือจดหมายตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท จากหลักสูตรและสถาบันที่ธนาคารกำหนด ซึ่งสามารถใช้ได้ถึงวันปิดรับสมัคร
 5. หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา
 6. สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด

การรับสมัคร

 1. ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ –15มีนาคม 2561 ที่ www.kasikornbank.com ส่วนสมัครงานและทุนการศึกษา ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 02 470 3113
 2. ธนาคารจะปะกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยส่งอีเมล์ไปยังผู้สมัครโดยตรง

กำหนดการรับสมัคร

ลักษณะแบบทดสอบ

 1. วิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ และ IQ & 4Q ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 18 เมษายน 2561
 2. ทำ Group Assessment ในวันศุกร์ที่ 27 และ วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
 3. สอบสัมภาษณ์รอบสุดท้ายเป็นการประเมินผลบุคลิกภาพและจิตวิทยา ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 พร้อมสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้ายวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ประกาศผลวันที่ 12 มิถุนายน 2561

การติดต่อสถานที่เรียน

 1. ผู้ได้รับทุนไปศึกษาจะต้องติดต่อสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง โดยจะต้องเรียนวิชาเน้นหนักตามที่ธนาคารกำหนดให้ ในการติดต่อดังกล่าว ธนาคารจะให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามสมควร โดยผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการให้ตนสามารถเข้าเรียนได้ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ธนาคารประกาศผู้ได้รับทุน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะได้รับทุน
 2. มหาวิทยาลัยที่จะสมัครต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด หรือเห็นชอบด้วย

เงื่อนไขการขอรับทุน

 1. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินอุดหนุน สิทธิ และประโยชน์ตามที่หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 2. การดำเนินการ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อ หรือขณะที่กำลังศึกษาของผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร มิฉะนั้นธนาคารจะยกเลิกการให้ทุนแก่บุคคลนั้น
 3. ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้ครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่สถาบันฯ กำหนดไว้
 4. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะได้รับการบรรจุตามทีธนาคารเห็นสมควร
 5. ผู้ได้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน และทำสัญญาการรับทุนซึ่งมีข้อความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ หลังจากจบการศึกษา ฝึกงาน หรือดูงานแล้ว ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานกับธนาคาร หรือ บริษัทของธนาคารกสิกรไทยต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษา ฝึกงาน หรือดูงานในระหว่างการรับทุน และหากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมด เกี่ยวกับการศึกษารวมกับค่าปรับอีก 1เท่า
 6. ระหว่างที่ศึกษาอยู่ ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่ติดต่อหรือใช้ความพยายามใดๆที่จะศึกษาหรือขอรับทุน เพื่อศึกษาสาขาวิชาอื่นอีก หรือศึกษาระดับสูงกว่าทุนที่ได้รับ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือทำงานอื่น ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่ก็ตาม ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้สำเร็จโดยเร็วและกลับมาปฏิบัติงานทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

ผู้สนใจทุนธนาคารกสิกรไทยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานทุนการศึกษา ”ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 1ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

https://www.kasikornbank.com/th/Download/Documents/ScholarshipsDownloadAnnoucement.pdf

 

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top