Oxford Colleges คืออะไรตอนที่ 1

มหาวิทยาลัย Oxford ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ ประกอบด้วยวิทยาลัยต่างๆจำนวน 38 แห่ง และ 6 Permanent Private Halls (PPH) ทั่วใจกลางเมือง Oxford มารวมกันเป็นมหาวิทยาลัย Oxford ลักษณะการรวมกันของ Oxford Colleges เข้าด้วยกันนี้เรียกว่า Collegiate University คำว่า Oxford Colleges อาจพอทำความเข้าใจได้ไม่ยาก แต่หลายคนอาจสงสัยคำว่า Permanent Private House หรือ PPH คืออะไร

Permanent Private Halls หรืิอ PPH คือ วิทยาลัยเล็กๆ ที่มีหลักสูตรเปิดสอนน้อยกว่าวิทยาลัยทั้ง 38 แห่ง และรับนักศึกษาจำนวนน้อยกว่าวิทยาลัยดังกล่าว นักศึกษาของ Permanent Private Halls สามารถใช้อุปกรณ์การเรียนและร่วมทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  Oxford ได้เช่นเดียวกับวิทยาลัยอื่นๆ 6 Permanent Private Halls ของมหาวิทยาลัย Oxford ได้แก่ Blackfriars , Campion Hall, Regent’s Park College, St. Benet’s, St. Stephen’s House และ Wycliffe Hall เราจะเรียกผู้เรียนจบจากวิทยาลัยต่างๆว่า จบจากวิทยาลัยชิ่อนั้นๆหรือจบจากมหาวิทยาลัย Oxford

คำตอบคือ เราเรียกผู้เรียนจบจากวิทยาลัยใดวิทยาลัยหนึ่งในมหาวิทยาลัย Oxford ว่า เป็นผู้ที่เรียนจบมาจากทั้งมหาวิทยาลัย Oxford และจบมาจาก 1 ใน 38 วิทยาลัย หรือ 1 ใน 6 Permanent Private Houses ที่นักศึกษาได้เลือกเรียน ทั้งนี้เพราะตัว Oxford Colleges จะทำหน้าที่เป็นสถาบันที่ทำการสอนและจัดหาที่พัก Residential communities ในขณะที่มหาวิทยาลัย Oxford ซึ่งไม่มี Central campus จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารงานกลางรับผิดชอบด้านกำหนดการสอน การบริหาร และการตรวจสอบ โครงสร้างแบบ Traditional Collegiate University ของ Oxford ได้เป็นต้นแบบให้อีกหลายมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ได้แก่ มหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ คือ Cambridge, Durham, Lancaster, York, Kent และ Roehampton

Oxford Colleges ทั้ง 38 แห่งมีการบริหารงานที่เหมือนกันแล้ว ยังมีการวางผังการก่อสร้างอาคารและมีอุปกรณ์การสอนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ตามข้อมูลของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย Oxford  https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/colleges/what-are-oxford-colleges?wssl=1  กล่าวคือ ทุกวิทยาลัยจะมีลักษณะดังนี้คือ

 1. ทางเข้าและแผนกต้อนรับ (Porter’s lodge)
 2. ห้องรับประทานอาหาร (Dining Hall)
 3. ห้องสมุด เปิดให้บริการ 7 วันและ 24 ชั่วโมง (Lending Library)
 4. หอพักนักศึกษา (Student Accommodation)
 5. ห้องพักอาจารย์ (Tutors’ Teaching Rooms)
 6. ห้องดนตรี (Music Room)
 7. ห้องซักผ้า ( Laundry)
 8. ห้องพักส่วนกลาง ( Common room, known as the Junior Common Room – JCR) ทุกวิทยาลัยจะมีห้องพักส่วนกลาง JCR ไว้ให้นักศึกษาใช้พักผ่อน พบปะพูดคุยกัน เล่นเกมส์ ดูทีวี
 9. พิ้นที่สีเขียว ( Green spaces ) ของ Oxford Colleges หมายถึง สวนและทางเดิน บางวิทยาลัยจะมีพิ้นที่สำหรับให้เล่นกีฬา และบางวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เดินบนสนามหญ้า ผู้สนใจเดินชมสวนของวิทยาลัยสามาถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Student Union มหาวิทยาลัย Oxford : http://apply.oxfordsu.org/colleges/compare/green-spaces/ นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวยังรวมถึง Quadrangles คือพิ้นที่ที่ประกอบด้วยอาคาร 4 อาคารและมีสนามเล็กๆอยู่ตรงกลาง Quads ที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดของ Oxford คือ Mob Quad และ Front Quad ของ Merton College สร้างระหว่างศตวรรษที่ 13 และ 14 First Quad ที่ New College ก็ได้ชื่อว่า เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ส่วน Quad ที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัย Oxford คือ Great Quadrangle ของ Christ Church College หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า Tom Quad

ประวัติโดยย่อๆของ Oxford Colleges ทั้ง 38 แห่ง

รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Oxford เอง เว็บไซต์ของ Oxford Colleges และ Wikipedia แต่เนื่องจากเนื้อหา Oxford Colleges มีทั้งหมด 38 แห่ง ไม่สามารถทำให้จบได้ในตอนเดียว และมหาวิทยาลัย Oxford มีความเก่าแก่คู่กันมากับมหาวิทยาลัย Cambridge ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย Cambridge ก็คือผู้ที่แยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัย Oxford สองมหาวิทยาลัย จึงถือความเป็นพี่น้องกัน โดย Oxford Colleges ทั้ง 38 แห่งจะเป็น sister กันกับ Cambridge Colleges ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 31 แห่ง ดังนี้คือ

 1. St Edmund Hall เป็น sister college กับวิทยาลัย Fitzwilliam College ของมหาวิทยาลัย Cambridge สันนิษฐานว่า ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1226 เป็นวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีที่เก่าแก่ที่สุด และยังคงสิ่งก่อสร้างในยุคสมัยกลางไว้อยู่ มักจะถูกเรียกชื่อแบบน่ารักๆว่า Teddy Hall St. Edmund Hall มีชื่อด้าน Creative Writing  เว็บไซต์วิทยาลัยคือ  https://www.seh.ox.ac.uk/       
 2. University College เป็น sister college กับ Trinity Hall ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1249 สมัยก่อตั้งครั้งแรกเป็นวิทยาลัยเล็กๆ และไม่ค่อยมีเงินช่วยเหลือ University College มักจะถูกเรียกว่าเป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของ Oxford ในศควรรษที่ 18  กลายเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่แอ็กทีฟสุดของ Oxford ในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 เป็นยุครุ่งเรืองที่สุดในด้านกิจกรรมนักศึกษา ทั้งทางด้านการแข่งเรือ และสโมสรดนตรี เริ่มรับนักศึกษาหญิงในปี 1979  ที่นี่มีธรรมเนียม Grace ยาวนานกว่าวิทยาลัยอื่นๆ และมักจะจัดทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง อาทิ Stephen Hawking, อดีตประธานาธิบดี Bill Clinton เว็บไซต์วิทยาลัยคือ  https://www.univ.ox.ac.uk/    
 3. Balliol College เป็น sister college กับ St.John’s College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1263 เป็น 1 ในวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของ Oxfordศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น  Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ เว็บไซต์วิทยาลัยคือ  https://www.balliol.ox.ac.uk/     
 4. Merton College เป็น sister กับ PeterHouse ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1264 วิทยาลัยนี้มีอายุครบ 754 ปีในปี 2018 ถูกจัดว่าเป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของ Oxford เพราะ Merton College ได้ Constitute ในการบริหารตนเองตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งคือ 1264  ส่วน Balliol และ University College ได้ Constitute ในช่วงปี 1280 Merton เริ่มรับนักศึกษาผู้หญิงในปี 1980 โดยหอพักนักศึกษาจะมีการแยกเพศสำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 1  หอพักนักศึกษาหญิงมี 1 หอ ขณะที่หอชายมี 3 หอ นโยบายนี้ถูกยกเลิกไปในปี 2007 หอพักจะเป็นหอพักรวมชายหญิง Merton เริ่มรับนักศึกษาผิวดำในปีค.ศ.  2005 Merton จะติดอันดับ 1 ใน 3 ของวิทยาลัยทั้งหมดใน Oxford แต่อันดับเริ่มหล่นลงมาในปี ค.ศ.2012 และกลับขึ้นไป 1 ใน 3 ใหม่ในปีค.ศ. 2014 ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง อาทิ T.S. Eliot, Sir Thomas Bodley ผู้ชุบชีวิตให้ห้องสมุด Bodleian Library , เจ้าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราขกุมารญี่ปุ่น และ เจ้าหญิงอะกิโกะแห่งมิกะซะ เว็บไซต์วิทยาลัยคือ https://www.merton.ox.ac.uk/   
 5. Hertford College ไม่ได้เป็น sister กับ วิทยาลัยใดของ Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1282 Hertford College มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า Bridge of Sighs เพราะมีสะพานลักษณะโครงสร้างเหมือน Bridge of Sighs ที่เวนิส ในอิตาลี เป็น Sky walk เล็กๆเชื่อมระหว่าง Hertford College กับ New College https://www.youtube.com/watch?v=7c78TS2yt-0       Hertford เดิมเป็น Hall ชื่อ Hart Hall ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ Bodleian Library ซี่งเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในสหราชอาณาจักร ต่อมา Hertford College มาซื้อ Hart Hall นี้เพื่อพัฒนาเป็นวิทยาลัย Hertford  Hertford College มี Music Society ใหญ่ที่สุดใน Oxford สามารถดึงดูดนักดนตรีทั่ว Oxford ให้มารวมกันเป็น Hertford College Orchestra, the Hertford College Chapel Choir, the Hertford College Wind Band, the Hertford College Jazz Band และ the Hertford College Bruckner Orchestra นอกจากนี้ Hertford College ยังเป็นเจ้าของหนังสือต้นฉบับหายากหลายเล่ม https://www.hertford.ox.ac.uk/treasures อาทิ  Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (London, 1687) ของ Isaac Newton เป็นต้น เว็บไซต์วิทยาลัยคือ https://www.hertford.ox.ac.uk/ 
 6. Exeter college เป็น sister กับ Emmanuel College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1314 Exeter College เป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดลำดับที่ 4 ของ Oxford เดิมเป็นวิทยาลัยสอนนักบวช ช่วงศตวรรษที่ 17 มีชื่อเสียงด้านวิชาการและสอนบุรุษเท่านั้น ศิษย์เก่าที่มีขื่อเสียง เช่น นักเขียน Philip Pullman, Richard Burton, Pedro Pablo Kuczynski (ประธานาธิบดีเปรู) Philip Pullman ใช้ Exeter College เป็นส่วนหนึ่งในนิยายเรื่อง Jordan College และ Exeter เป็นอีก 1 วิทยาลัยที่เป็นฉากในภาพยนตร์แฟนตาซีแต่งโดย Philip Pullman เช่นกัน เรื่อง The Golden Compass เว็บไซต์ของวิทยาลัยคือ https://www.exeter.ox.ac.uk/   
 7. Oriel College เป็น sister กับ Clare college  ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1326 เป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดที่ผู้ก่อตั้งเป็นเชิ้อพระวงศ์ จึงมักจะถูกเรียกว่า King’s College บ้าง King’s Hall บ้างเว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ  http://www.oriel.ox.ac.uk/   
 8. The queen’s college เป็น sister กับ Pembroke College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1341 เป็นวิทยาลัยเดียวใน Oxford ที่ก่อสร้างตัวอาคารแบบ Baroque Queens มีชื่อเสียงด้านการขับร้องประสานเสียง นอกจากนี้ยังมีธรรมเนียมการขับร้องประสานสียงด้วยภาษาละตินก่อนอาหารมื้อเย็นที่เรียกว่า College Grace คณะนักร้องประสานเสียงของ Queens เป็นคณะนักร้องที่มีกิจกรรมออกมาตลอดเวลา เช่น ออกรายการวิทยุของ BBC, หรือบันทึกเสียงในภาพยนตร์ Harry Potter และ Half-Blood Prince ในปีค.ศ. 2009 ฯลฯ ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง อาทิ นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของออสเตรเลีย Tony Abbott เคยเรียนที่ Queens College, ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรีฐมนตรีคนที่ 13 ของไทย เว็บไซต์ของวิทยาลัยคือ  https://www.queens.ox.ac.uk/  
 9. New College เป็น sister กับ King’s College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1379 New College เดิมชื่อ The Warden and Scholars of St Mary’s College of Winchester เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 1386 มีชื่อใหม่ว่า New College เพื่อให้แตกต่างจาก St. Mary ที่ Oriel College New College มีชื่อเสียงด้านวงขับร้องประสานเสียงและเป็นหนึ่งในบรรดาวงขับร้องประสานเสียงชั้นนำของโลก มีผลงานออกอัลบั้มมากกว่า 100 ชิ้นและได้รับรางวัล Gramophone 2 ครั้ง Gramophone Awards เทียบเท่ากับ American Grammy Awards และ Oscar เว็บไซต์ของวิทยาลัยคือ  http://www.new.ox.ac.uk/   
 10. Lincoln College เป็น sister กับ Downing College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1427 Lincoln College มีชื่อเต็มๆว่า The College of the Blessed Mary and All Saints, Lincoln เป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับ 9 ของ Oxford Lincoln College มีห้องครัวที่เก่าแก่ที่สุดสร้างในยุคกลางหรือในช่วงศตวรรษที่ 15 ที่ยังคงใช้งานอยู่ มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ John Radcliffe, Theodor Seuss Geisel หรือ Dr. Seuss เว็บไซต์ของวิทยาลัยคือ  https://www.lincoln.ox.ac.uk/

11. All Souls College เป็น sister กับ Trinity Hall ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1438 เป็นสถาบันวิจัยสำหรับปริญญาโทขึ้นไป  มีชื่อด้าน Humanities และ Social and Theoretical Science รวมทั้งวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์ เป็นหนึ่งในหลายวิทยาลัยที่ร่ำรวยที่สุดใน Oxford ศิษย์เก่าที่มีชื่อสียงได้แก่ Thomas E. Lawrence, Christopher Wren สถาปนิกชาวอังกฤษที่สร้างโบสถ์จำนวน 52 หลังในกรุงลอนดอนขึ้นมาใหม่หลังจากเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี 1666 รวมทั้งผลงานชิ้นสำคัญคือ St. Peter’s Cathedral ในปี 1710 เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.asc.ox.ac.uk/  

12. Magdalen College เป็น sister กับ Magdalene College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1458 ผู้ก่อตั้งคือ Bishop แห่งเมือง Winchester เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่ร่ำรวยที่สุดของ Oxford Magdalen Tower เป็นจุดLandmark ของมหาวิทยาลัย Oxford และเป็นธรรมเนียมของวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่สมัยพระเจ้า Henry ที่ ที่จได้ยินเสียงนักร้องประสานเสียงขับร้องเพลง Hymnus Eucharisticus จากบน Magdalen Tower ตอน 6 โมงเช้าของวันที่ 1 พฤษภาคม ศิษย์เก่าที่มีชื่อสียง อาทิ King Edward VIII, Malcolm Fraser อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย, King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Oscar Wilde กวีดังชาวไอริช : http://www.magd.ox.ac.uk/

13. Brasenose College เป็น sister กับ Gonville and Caius College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1509 ก่อตั้งโดย Sir Richard Sutton, William Smyth ได้รับ Royal Charter ในปี 1512 ชื่อวิทยาลัยหมายถึงที่เคาะประตูรูปจมูกทำด้วยทองแดง เคยเป็นศูนย์บัญชาการสมัยสงครามกลางเมือง ระหว่างปี 1657-1666 สร้างห้องสมุดและโบสถ์ ในปี 1971 อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าเรียนที่ Brasenose ได้ ที่นี่มีชื่อเรื่องการแข่งเรือ Brasenose Boat Club จะเป็น 1 ใน boat club ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก หลักสูตรที่มีชื่อเสียงของ Brasenose คือ Politics David Cameron นายกรัฐมนตรีของอังกฤษจบจาก Brasenose เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.bnc.ox.ac.uk/

14. Corpus Christi College  เป็น sister กับ Corpus Christi College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1517 เป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับที่ 12 ใน U. of Oxford มีชื่อด้านการสอนวิชา Classics สมัยกรีก โรมัน ไม่ว่าจะเป็นภาษา วรรณคดี ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ  http://www.ccc.ox.ac.uk/Home/ 

15. Christ Church College เป็น sister กับ  Trinity College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1546 ก่อตั้งในปี 1546 เป็นวิทยาลัยที่มี Cathedral ตั้งอยู่ เดิมเคยเป็น Cardinal College ในสมัย King Henry VIII ความงามของสถาปัตยกรรมตามอาคารต่างๆใน Christ Church ที่เป็นที่รู้จักกันคือ Tom Tower, Tom Quad, the Great Dining Hall ซึ่งเคยเป็นฉากให้กับภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter และ Golden Compass มีนายกรัฐมนตรี 13 คนของอังกฤษเคยเรียนที่นี่ อาทิ Sir Anthony Eden,  William Penn ผู้ก่อตั้งรัฐ Pennsylvania ในสหรัฐฯก็เรียนจบจาก Christ Church รวมทั้ง Albert Einstein เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ  http://www.chch.ox.ac.uk/  

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม Oxford Colleges คืออะไร (ตอนที่ 2)

Copyright © 2 010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top