แนะนำหน่วยงาน Credential Evaluation Services ในประเทศสหรัฐอเมริกา

แนะนำหน่วยงาน Credential Evaluation Services ในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลายคนสงสัยว่าทำไมตอนส่งสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา บางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติส่ง International Transcript ไปยังหน่วยงาน Credential Evaluation Services เพื่อทำการเทียบผลการศึกษาก่อนพิจารณารับเข้าเรียน หน่วยงาน Credential Evaluation Services ในประเทศสหรัฐอเมริกา คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร และมีไว้ทำไม

เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในโลก ตามสถิติจาก The Pie News เดือนพฤษภาคม 2017 จำนวนนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกาคือ 1.18 ล้านคนกระจายอยู่ทั่วทุกรัฐ ถ้าพิจารณาจากตัวเลขใน Open Doors จัดทำโดย Institute of International Education จำนวนนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกาในปีการศึกษา 2016/2017 คือ 1,078,822 คน การที่มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 100 ประเทศเข้าไปศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกาต้องพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาที่มาจากหลากหลายระบบการศึกษา เพื่อรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน การพิจารณาดังกล่าวก่อให้เกิดความซับซ้อนและยุ่งยากต่อคณะกรรมการการรับนักศึกษาเข้าเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิธีการวัดคะแนนการเรียนที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ จึงทำให้เกิดหน่วยงานที่เรียกว่า Credential Evaluation Services เข้ามาทำหน้าที่พิจารณาผลการเรียนของประเทศต่างๆ เพื่อเทียบเคียงกับผลการเรียนในระบบการศึกษาแบบอเมริกัน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยนั้นๆ พิจารณาคัดเลือกรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน

หน่วยงาน Credential Evaluation Services ทีมหาวิทยาลัยนิยมแนะนำให้นักศึกษาใช้บริการได้แก่

 • Educational Credentials Evaluators (ECE) : https://www.ece.org/ECE
 • Educational Perspectives: https://www.edperspective.org/
 • International Education Research Foundation (IERF): https://www.ierf.org/
 • World Education Services (WES) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1974 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ New York, ประเทศหรัฐอเมริกาและตั้งอยู่ที่ Toronto ในประเทศแคนาดา อาจกล่าวได้ว่า WES เป็นหน่วยงาน Credential Evaluators ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ ในปีหนึ่งๆจะมีผู้ใช้บริการมากกว่า 200,000 คน WES จะทำหน้าที่ประเมินผลการศึกษาทั้งใบคุณวุฒิ และเกรดเฉลี่ยสะสมจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่ตั้งอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งจัดทำจดหมายข่าวเพื่ออัพเดตขัอมูลทางการศึกษาใหม่ๆอีกด้วย เว็บไซต์ของ WES คือ https://www.wes.org/

เนื่องจากหน่วยงาน Credential Evaluation Services ในประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนหลายแห่ง เราจะมีวิธีการเลือกใช้บริการจากหน่วยงานใดจึงจะดี หลักใหญ่ในการเลือก Credential Evaluation Services คือ

 1. หน่วยงาน Credential Evaluation Services นั้นเป็นสมาชิกของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ หน่วยงาน Association of International Credential Evaluators ( AICE ): http://aice-eval.org/endorsed-members/และหน่วยงาน National Association of Credential Evaluation Services (NACES) World Education Services (WES) ก็เป็น 1 ในสมาชิกของ NACES: http://www.naces.org/members.htmlทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวจะคอยดูแลเรื่อง มาตราฐานการให้บริการประเมิน (Evaluation) เป็นต้น
 2. ให้บริการหลักๆ คือ course by course credential evaluation, document by document credential evaluation และ professional work experience evaluation
 3. การรายงานการประเมินอยู่ในรูปแบบตามที่ได้ทำคำร้องไป
 4. ระยะเวลาในการทำการประเมิน มีระบบเร่งด่วนไหม เป็นต้น
 5. ค่าใช้จ่ายที่มีความสมเหตุสมผล
 6. ศึกษาเรื่องเงื่อนไขการขอเงืนคืน และหรือการทำเรื่องขอยกเลิกการประเมิน

ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครเลือกส่งสมัครมักจะแนะนำชื่อหน่วยงาน Credential Evaluation Services ไว้ให้นักศึกษาอย่างน้อย 2-3 ชื่อ นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นเพื่อเปรียบเทียบเรื่องราคาค่าบริการ และระยะเวลาในการให้บริการ เป็นปัจจัยช่วยในการตัดสินใจ เช่น Roosevelt University ที่เมือง Chicago ในรัฐ Illinois: https://www.roosevelt.edu/admission/international/foreign-credentials

มหาวิทยาลัยจะแนะนำด้วยว่า ต้องการรายงานการประเมินรูปแบบใด

ส่วนใหญ่แล้ว Credential Evaluation Services จะให้บริการคล้ายกัน ประกอบด้วย 3 บริการหลักๆที่นักศึกษาต้องเลือกว่า ต้องการให้ประเมินผลการเรียนในรูปแบบใด https://www.internationalstudent.com/study_usa/application-process/credential-evaluators/ 

งานบริการหลักๆ 3 ประเภทดังกล่าว คือ

 1. Course by Course Credential Evaluation เป็นลักษณะรายงานที่มักใช้ใน 3 โอกาส คือ ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย หรือ ใช้ประกอบการพิจารณาขอโอนย้ายหน่วยกิต หรือ ใช้ตอนสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพบางวิชาชีพ เช่น CPA ในรายงานจะระบุ ชื่อดีกรี ระยะเวลาที่ศึกษา ขื่อวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และเกรดแต่ละวิชาตามแบบอย่างระบบการศึกษาแบบอเมริกัน โดยทั่วไป ระบบอเมริกันมักใช้ semester credits และเกรดเฉลี่ยตามสเกล 4.0 เป็นหลัก
 2. Document by Document Credential Evaluation มักนำไปใช้ในการสมัครงาน การขอวีซ่าถาวร การพิจารณาโอนย้ายหน่วยกิตที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนจากหน่วยงานจัดรับของมหาวิทยาลัย รายงานจะแสดงเนื้อหาของรายขื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านมาของนักศึกษา และดีกรีที่นักศึกษาได้รับจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยจัดว่าเทียบเท่ากับคุณวุฒิใดของสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น เทียบเท่ากับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาแบบอื่นๆ เอกสารที่ประเมินแล้วจะประกอบด้วยเอกสารต้นฉบับ หรือสำเนาต้นฉบับ และหรือ Transcript ที่ออกมาเป็นภาษาอังกฤษด้วย แล้วแต่กรณี
 3. Professional Work Experience Evaluation รายงานลักษณะที่ 3 นี้จะใช้เป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่าบางประเภท เช่น วีซ่า H-1B เนื้อหารายงานจะระบุประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาว่า การศึกษาที่ผู้ร้องขอจบมานั้นเทียบเท่ากับการศึกษาระดับใดของประเทศสหรัฐอเมริกา การประเมินแบบ Professional Work Experience Evaluation จะใช้ไม่ได้กับการสมัครเรียนต่อ หรือการสอบเพื่อขอใบประกาศนัยบัตรวิขาชีพ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินแบบที่ 3 นี้คือ ต้นฉบับหรือสำเนาต้นฉบับใบปริญญา,Transcript ที่ระบุวันที่จบและชื่อวิชาเอกที่เรียนจบมา, Resume ที่ระบุตำแหน่งงาน หน้าทีความรับผิดชอบในงานที่ทำ ตลอดจนผลงาน ความเชี่ยวชาญความชำนาญที่มี ชื่อบริษัท และที่ตั้งของบริษัท จดหมายรับรองจากนายจ้างที่ระบุตำแหน่งงาน วันแรกที่เข้าทำงานและวันที่สิ้นสุดการทำงาน

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top