มารู้จักเรื่องการปรับเวลาในสหรัฐอเมริกา

มารู้จักเรื่องการปรับเวลาในสหรัฐอเมริกา

มารู้จักเรื่องการปรับเวลาในสหรัฐอเมริกา จัดว่าเป็นเรื่องแรกที่นักเรียนต่างชาติและนักท่องเที่ยวต้องเรียนรู้และต้องทำ ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้พลาดการต่อเครื่องบินเพื่อบินไปเมืองที่เป็นเป้าหมายในการเดินทาง หรือพลาดการไปทำแบบทดสอบ พลาดการนัดหมาย พลาดการประชุม และอื่นๆ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ใช้เวลาท้องถิ่นในแต่ละภาคแตกต่างกัน เราจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น การแบ่งเวลาหลักๆจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

  1. Pacific time
  2. Mountain Time
  3. Central Time
  4. Eastern Time

สหรัฐอเมริกากำหนดเวลาอ้างอิงตามแบบเวลามาตราฐานสากลเชิงพิกัด Coordinated Universal time (UTC) ซึ่งเป็นหน่วยเวลาอ้างอิงการหมุนเวลาของโลก โดยมีเครื่องหมาย + และเครื่องหมาย – ที่เทียบจากเวลามาตราฐานกรีนิช โดยใช้เส้นเมอริเดียนแรก หรือเส้นลองจิจูด 0° พาดผ่าน Royal Greenwich Observatory ที่เมือง Greenwich ในสหราชอาณาจักร ดังนั้นเวลาแบบ UTC กับ GMT จึงอาจใช้สลับกันได้ ความแตกต่างของ UTC และ GMT คือ GMT ใช้เป็น Time Zone ที่เป็นทางการของประเทศในยุโรปและอาฟริกา ในขณะที่ UTC เป็นเวลามาตราฐานที่ใช้ได้ทั่วโลกและไม่ได้ใช้เป็นเครื่องบอกเวลาท้องถิ่นของประเทศใด UTC ในแต่ละพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาดูตามรูป

UTC มีมากกว่า 25 แบบ เวลามาตราฐานแบบ UTC เริ่มใช้เป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1960 UTC ยังใช้หลักในเรื่องแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย (Mean Solar Time) จึงทำให้เกิดคำว่า Daylight Saving Time (DST) ซึ่ง DST ใช้ครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1908 ที่เมือง Thunder Bay ในประเทศแคนาดา DST เป็นการหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินหน้าเร็วขึ้นจากเวลาแบบ Standard Time 1 ชั่วโมง เพราะดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วและตกช้าลง ระบบ Daylight saving Time มีใช้กันอยู่มากกว่า 70 ประเทศ

เวลาที่ใช้ในแต่ละรัฐจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

  1. Standard Time หรือใช้ตัวย่อ ST ข้างหลังชื่อเฉพาะ เริ่มใช้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม โดยแต่ละปีจะมีการประกาศปรับเวลาให้หมุนเข็มนาฬิกาช้าไป 1 ชั่วโมง เพราะดวงอาทิตย์ขึ้นช้าและตกเร็ว
  2.  Daylight Saving Time หรือตัวย่อ DT ข้างหลังชื่อเฉพาะ เริ่มใช้ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วและตกช้า เช่นเดียวกับแบบแรกคือ จะมีการกำหนดวันที่ที่ต้องหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง

อนึ่ง ในบางรัฐหรือบางเมืองที่ไม่มีการใช้ Daylight Saving Time  เช่น รัฐ Hawaii หรือทุกเมืองในรัฐ Arizona ก็ไม่ต้องหมุนเข็มนาฬิกาเปลี่ยนเวลา (มียกเว้น 4 เมืองในรัฐ Arizona เท่านั้นที่ต้องเปลี่ยนเวลา) ดังนั้น ในสหรัฐอเมริกาจึงประกอบด้วย 5 Standard Time Zones

และ 6 Daylight Time Zones: https://www.timeanddate.com/time/zone/usa

สรุปภาพรวม UTCที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้มี  11 UTC ดังนี้ คือ

เมื่อพิจารณาแยกทีละรัฐ จะพบว่า มี 14 รัฐที่ใช้ UTC 2 แบบหรือใช้เวลาไม่เหมือนกันทั้งที่อยู่ในรัฐเดียวกัน 14 รัฐดังกล่าว คือรัฐ Alabama, Alaska, Arizona, Florida, Idaho,  Indiana, Kentucky, Michigan, Nebraska, North Dakota, Oregon, South Dakota, Tennessee, Texas

ชื่อรัฐ

ชื่อ UTC Offset

ชื่อ Time Zone

ชื่อเมือง

Alabama UTC-5 CDT ใช้ทุกเมืองยกเว้น 4 เมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
UTC-4 EDT มี 4 เมืองที่ใช้เวลาไม่เหมือนเมืองอื่นในรัฐ Alabama คือเมือง Phenix City, Valley, Lanett, Smiths โดยใช้เวลาเหมือนรัฐ New York
Alaska UTC-8 AKDT ใช้ทุกเมือง ยกเว้น Adak และจะเปลี่ยนเป็น UTC-9 หรือ AKST ในฤดูใบไม้ร่วง
UTC-9 HDT เมือง Adak ใช้ HDT และจะเปลี่ยนเป็น UTC-10 หรือ HST ในฤดูใบไม้ร่วง
Arizona UTC-7 MST ใช้ทุกเมือง ไม่มีระบบ Daylight saving Time ยกเว้น 4 เมือง
UTC-6 MDT ใช้ที่ 4 เมืองในรัฐ Arizona คือ Chinle, Jeddito, Window Rock and Tuba City และจะเปลี่ยนเป็น UTC-7 หรือ MST ในฤดูใบไม้ร่วง
Arkansas UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
California UTC-7 PDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-8 หรือ PST ในฤดูใบไม้ร่วง
Colorado UTC-6 MDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-7 หรือ MST ในฤดูใบไม้ร่วง
Connecticut UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
Delware UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
District of Columbia UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
Florida UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วงมียกเว้น 5 เมือง
UTC-5 CDT มี 5 เมืองในรัฐ Florida คือ Crestview, Destin, Panama City, Pensacola, Wright และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Georgia UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
Hawaii UTC-10 HST ใช้ทุกเมือง และไม่มีระบบ Daylight saving Time
Idaho UTC-6 MDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-7 หรือ MST ในฤดูใบไม้ร่วงมียกเว้น 12 เมือง
UTC-7 PDT มี 12 เมืองในรัฐ Idaho ที่ใข้ UTC-7 แบบรัฐ California คือเมือง Benewah, Bonner, Boundary, Clearwater, Coeur d‘ Alene, Kootenai, Latah, Lewiston, Moscow, Shoshone, Post Falls, Sandpoint และจะเปลี่ยนเป็น UTC-8 หรือ PST ในฤดูใบไม้ร่วง
Illinois UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Indiana UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วงยกเว้น 6 เมือง
UTC-5 CDT มี 6 เมืองในรัฐ Indiana คือ Evansville, Gary, Hammond, Knox, Princeton, และเมือง Tell City ที่จะใช้ UTC-5 หรือ CDT ในฤดูใบไม้ผลิ และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Iowa UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Kansas UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Kentucky UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง มียกเว้น 6 เมือง
UTC-5 CDT มี 6 เมืองในรัฐ Kentucky คือ Bowling Green, Hopkinsville, Murray, Owensboro และเมือง Paducah ที่ใช้ UTC-5 หรือ CDT ในฤดูใบไม้ผลิ และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Louisiana UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Maine UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
Maryland UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
Massachusetts UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
Michigan UTC-4 EDT ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง มียกเว้น 2 เมือง
UTC-5 CDT มี 2 เมืองในรัฐ Michigan คือ Iron Mountain และเมือง Menominee ที่ใช้ UTC- 5 หรือ CDT ในฤดูใบไม้ผลิ และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Minnesota UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Mississippi UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Missouri UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Montana UTC-6 MDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-7 หรือ MST ในฤดูใบไม้ร่วง
Nebraska UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วงยกเว้น 2 เมือง
UTC-6 MDT มี 2 เมืองในรัฐ Nebraska คือเมือง Harrison และเมือง Scottsbluff ที่ใช้ UTC-6 หรือ MDT ในฤดูใบไม้ผลิ และจะเปลี่ยนเป็น UTC-7 หรือ MST ในฤดูใบไม้ร่วง
Nevada UTC-7 PDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-8 หรือ PST ในฤดูใบไม้ร่วง
New Hampshire UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
New Jersey UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
New Mexico UTC-6 MDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-7 หรือ MST ในฤดูใบไม้ร่วง
New York UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
North Carolina UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
North Dakota UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วงยกเว้น 1 เมือง
UTC-6 MDT ใช้กับเมือง Dickinson ในรัฐ North Carolina ในฤดูใบไม้ผลิ และจะเปลี่ยนเป็น UTC-7 หรือ MST ในฤดูใบไม้ร่วง
Ohio UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
Oklahoma UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Oregon UTC-7 PDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-8 หรือ PST ในฤดูใบไม้ร่วง ยกเว้น 1 เมือง
UTC-6 MDT ใข้กับเมือง Ontario ในรัฐ Oregon ในฤดูใบไม้ผลิและจะเปลี่ยนเป็น UTC-7 หรือ MST ในฤดูใบไม้ร่วง
Pennsylvania UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
Rhode Island UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
South Carolina UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
South Dakota UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง ยกเว้น 1 เมือง
UTC-6 MDT ใช้กับเมือง Rapid City ในฤดูใบไม้ผลิ และจะเปลี่ยนเป็น UTC-7 หรือ MST ในฤดูใบไม้ร่วง
Tennessee UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง มียกเว้น 9 เมือง
UTC-5 CDT มี 9 เมืองในรัฐ Tennessee คือเมือง Clarksville, Cookeville, Dyersburg, McMinnville, Memphis, Murfreesboro, Nashville, Shelbyville และเมือง Tullahoma ใช้ UTC-5 หรือ CDT ในฤดูใบไม้ผลิ และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Texas UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วงมียกเว้น 1 เมือง
UTC-6 MDT ใช้กับเมือง El Paso ในรัฐ Texas ในฤดูใบไม้ผลิ และจะเปลี่ยนเป็น UTC-7 หรือ MST ในฤดูใบไม้ร่วง
Utah UTC-6 MDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-7 หรือ MST ในฤดูใบไม้ร่วง
Vermont UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
Virginia UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
Washington UTC-7 PDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-8 หรือ PST ในฤดูใบไม้ร่วง
West Virginia UTC-4 EDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-5 หรือ EST ในฤดูใบไม้ร่วง
Wisconsin UTC-5 CDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็น UTC-6 หรือ CST ในฤดูใบไม้ร่วง
Wyoming UTC-6 MDT ใช้ทุกเมือง และจะเปลี่ยนเป็นUTC-7 หรือ MST ในฤดูใบไม้ร่วง

สำหรับผู้ต้องการทราบเวลาในสหรัฐอเมริกาอย่างง่ายๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ timeand date: https://www.timeanddate.com/worldclock/usa

คลิกอ่านเพิ่มเติมเรื่อง “นาฬิกาบอกเวลา” สำคัญมากต่อการเดินทางไปต่างประเทศ

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top