ทุนกพ.ไปเรียนต่อต่างประเทศประจำปี 2562

ทุนกพ.ไปเรียนต่อต่างประเทศประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ( Undergraduate Intelligence Scholarship Programs- UIS)  จำนวน 50 ทุน ทุนนี้เป็นทุนให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย และเรียนอยู่ขั้นปีที่ 3 ของการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังจากประกาศชิ่อผู้ได้รับทุนแล้ว นักศึกษาจะต้องเรียนให้จบชีั้นปีที่ 4 ที่ประเทศไทยก่อน และจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการทันที เพื่อให้ผู้ได้รับทุนจะได้มีโอกาสฝึกการทำงานที่ส่วนราชการต้นสังกัด ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบชิงทุนเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง คือ

 • มีเกรดเฉลี่ย 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม
 • ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ในระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

เอกสารในการสมัครสอบ ได้แก่

 • รูปถ่ายขนาด 1 คูณ 1.5 นิ้ว
 • หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript )
 • หนังสือรับรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารย์
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ค่าธรรมเนียมสอบและค่าธรรมเนียมธนาคาร

โปรดศึกษาเงื่อนไขการสมัครสอบชิงทุน เอกสารที่ต้องใช้ยื่นสมัครสอบอย่างละเอียด และการใช้ทุนหลังจากศึกษาสำเร็จได้จากเว็บไซต์สำนักงานก.พ. https://www.ocsc.go.th/scholarship/uis

สำนักงานกพ.เปิดรับสมัครสอบชิงทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 27 ธันวาคม 2561

2. ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา มี 7 ประเภท รวม 253 ทุน ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์สอบได้ไม่เกิน 2 ประเภท และไม่เกิน 2 หน่วยทุน  ทุนทั้ง 7 ประเภท มีดังนี้ คือ

ก. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 จำนวน 66  ทุน

ข. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐประจำปี 2562 จำนวนรวม 153 ทุน

ค. ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2562 จำนวน  6 ทุน

ง. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562 จำนวนรวม 5 ทุน

จ. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 จำนวนรวม 2 ทุน

ฉ. ทุนบรรจุก่อนไปศึกษาประจำปี 2561 มีจำนวนรวม 3 ทุน

ช. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561จำนวนรวม 18 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุนบุคคลทั่วไป ได้แก่

 • นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีที่กำหนดไว้ของแต่ละทุน
 • ผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในแต่ละทุน
 • ผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 • อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผู้สมัครทุนปริญญาโท
 • อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาเอก (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยอายุไม่เกิน 35 ปี)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

เอกสารสมัคร

 • ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วคูณ 1.5 นิ้ว
 • สำเนาปริญญาบะตรหรือสำเนาหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยพร้อมทั้งสำเนาระเบียนผลการเรียน ( Transcript)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 • (กรณีรับราชการ) หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับทุน

หลักเกณฑ์การสอบและการตัดสิน มีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับการสอบข้อเขียน

 • สอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ Vocabulary and Expressions, Error Recognition และ Reading Comprehension
 • สอบวิชาความสามารถทั่วไปทางวิชาการ

ส่วนการสอบสัมภาษณ์ อยู่ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 และระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 โปรดอ่านรายละเอียดการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.การสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมผู้รับทุนเป็นการสอบความรู้พิ้นฐานที่จำเป็นต่อการไปศึกษาต่อในวิชาที่เลือกสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการกลับมารับราชการ การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและเชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพด้านอื่นๆ โดยวิธีการประเมินแบบ Assessment Centers Method (ACM)

โปรดศึกษาเงื่อนไขการสมัครสอบชิงทุน เอกสารที่ต้องใช้ยื่นสมัครสอบอย่างละเอียด และการใช้ทุนหลังจากศึกษาสำเร็จได้จากเว็บไซต์สำนักงานก.พ. https://www.ocsc.go.th/scholarship/uis

ประกาศรายชื่อผู้รับทุน ในวีนที่ 18 กรกฎาคม 2562

 

 

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top