หลักสูตร Pathway Program คืออะไร

หลักสูตร Pathway Program คืออะไร

หลายคนคงเคยได้ยินหลักสูตร Pathway และสงสัยว่า Pathway Program คืออะไร  Pathway Program จะเป็นหลักสูตรที่มีอยู่ในทุกมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือไม่ Pathway Program คือ หลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนต่างชาติที่ยังอ่อนภาษาอังกฤษอยู่ ได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพที่ดีพอ ที่จะได้เข้าไปเรียนหลักสูตรต่างๆร่วมกับนักเรียนชาติอื่นๆได้ โดยไม่เกิดปัญหาในด้านการฟัง การแสดงความคิดเห็น การอ่าน หรือการคิดเขียนวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

ดังนั้น Pathway Program หรือ Bridge program ก็คือโปรแกรมที่สนับสนุนให้นักเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมเรื่องภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมอย่างน้อยหกเดือนถึงหนึ่งปี ก่อนเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรผูกติดกับโปรแกรมภาษาอังกฤษนั้นๆ ดังจะเห็นได้ว่า นอกเหนือไปจากโรงเรียนภาษาของมหาวิทยาลัยเองแล้ว ยังมีแบรนด์โรงเรียนภาษาใหญ่ๆ หลายแห่ง เช่น ELS Language Centers, INTO, Shorelight, Kaplan, Navitas ที่มีหลักสูตร Pathway Program ควบคู่ไปกับการออกจดหมายที่มีเงื่อนไขรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาต่อกัน(Conditional Acceptance Letter) การรับเข้าเรียนภาษาในลักษณะนี้ ผู้สมัครเรียนจะต้องยื่นหลักฐานการศึกษาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม คือ Transcript และผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL iBT, IELTS

การเลือกหลักสูตร Pathway ที่มีเปิดสอนอยู่ตามโรงเรียนภาษาแบรนด์ใหญ่ๆ นอกเหนือไปจากพิจารณาในเรื่องที่ตั้งของโรงเรียนภาษา และ ราคาค่าเล่าเรียนแล้ว สิ่งที่ควรนำมาใช้พิจารณาร่วมด้วย คือ

  1. Pathway Program นั้นมีความเกี่ยวเนื่อง ( Affiliation) กับมหาวิทยาลัยใด ตรงตามความต้องการของผู้สมัครหรือไม่
  2. ชื่อหลักสูตรที่เข้าร่วมโปรแกรมตรงตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการจะไปเรียนของผู้สมัครหรือไม่ มหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าร่วมหลักสูตร Pathway กับโรงเรียนภาษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Pathway Program มีเปิดสอนที่ไหนบ้าง

  1. เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยตรง เช่น หลักสูตรของ University of Southern California ที่เน้นเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าศึกษาต่อเฉพาะระดับปริญญาโท  https://international.usc.edu/

เอกสารประกอบคือ ผลการเรียน ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, GMAT หรือ GRE

2. เป็นหลักสูตรของโรงเรียนภาษาใหญ่ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาต่อกัน

  • Cambridge Education Group มี Pathway Program ชื่อ On Campus

On Campus จะมี Pathway Program ทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดย On Campus มีมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวเนื่อง (Affiliated Universities) หรือ partner Universities อยู่ในหลายประเทศ คือ ในสหราชอาณาจักรมีจำนวน 12   แห่ง ในสหรัฐอเมริกามีจำนวน  5 แห่ง ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีจำนวน 2 แห่ง ในประเทศสวีเดนมีจำนวน 1 แห่ง

  • ELS Language Centres มี Pathway Program ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และมีศูนย์สอนภาษาอังกฤษมากกว่า 650 ศูนย์ และมี Partner Universities ทั้งใน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  แคนาดา ยุโรป อินเดีย และมาเลเซีย https://www.els.edu/en/els-university-partner

ลองฟังคุณ David Sacoli Associate Director of International Undergraduate Admissions พูดถึง International Pathway กับเป้าหมายของนักศึกษา

https://youtu.be/uvh1tjS4bsQ

  • INTO เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของโรงเรียนสอนภาษา มีหลักสูตรชื่อ Study Abroad Study Program

Pathway Program ของ INTO มีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดย INTO University Partnerships มีศูนย์การเรียนทั้งหมด 21 แห่ง  อยู่ในสหราชอาณาจักร 9 แห่ง ในสหรัฐอเมริกา 11 แห่ง และในสาธารณรัฐประชาชนจีนอีก 1 แห่ง https://www.intostudy.com/en-gb/universities

มหาวิทยาลัยที่เป็น partner ของ Kaplan ในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัย partner ในสหรัฐอเมริกาของ Kaplan

นอกจากนี้ Kaplan ยังมีมหาวิทยาลัยที่เป็น partner อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง และมีหลักสูตร Pathway online

  • Navitas เป็นแบรนด์โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่กิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1994  หลักการในรับเข้าเรียนเหมือนทุกโรงเรียนภาษาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ผู้สมัครต้องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษและ Transcript เมื่อได้รับการตอบรับจาก Navitas ผู้เรียนต้องเริ่มด้วยการเข้าเรียนหลักสูตร Global Student Success Program เช่น ผู้สมัครสนใจไปเรียนภาษาและปริญญาตรีที่ Richard Bland College of William & Mary : https://www.rbcglobal.com/

Navitas มีมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner ทั้งในประเทศ ออสเตรเลีย

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศสิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และ ศรีลังกา https://www.navitas.com/partnerships

และประเทศสหรัฐอเมริกา ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัย Partner ในสหรัฐอเมริกาของ Study Groupได้แก่

  • Shorelight มีมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 13  แห่ง https://partners.shorelight.com/

ผู้สมัครเรียนสามารถเลือกระดับปริญญาที่จะสมัครเข้าเรียน สาขาวิชาที่สนใจได้ที่เว็บไซต์ https://partners.shorelight.com/

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top