ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2562

ธนาคารกสิกรไทยเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่เห็นความสำคัญของการศึกษาว่า เป็นพิ้นฐานของการสร้างความเจริญให้กับประเทศ จึงมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคาร เพื่อไปศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร วิศวกรรมการเงิน และวิชาที่เกี่ยวข้องกับธนาคารยุคใหม่ https://kasikornbank.com/th/announcement/Pages/Scholarship.aspx

ทุนธนาคารกสิกรไทยเริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2562    ในปีนี้ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งหมด 8 ทุน โดยจะแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.ทุนสาขาวิชา MBA, Finance, Financial Engineering และอื่นๆจำนวน 5 ทุน 2. ทุนสาขาวิชาBusiness Data Analytics จำนวน 3 ทุน

เงื่อนไขในการให้ทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ประกอบด้วย 1. ประเทศที่กำหนดให้ไป คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์ 2. สาขาวิชาที่กำหนด MBA, Finance, Financial Engineering, International Business, Risk Management, Mathematics, Statistics, Data Analysis, Computer Science-AI( Artificial Intelligence), Machine Learning, Human Capital Interaction(UI/UX Design Biometrics), Computer Systems, Computational Linguistics, Business Data Analytics

ทุนในประเทศ มีมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่มอบทุนให้ไปเรียน 3 แห่งคือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสาขาวิชา MBA, MFE, MSF, MIF, MIM

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
    (เฉพาะสาขาวิชา Business Data Analytics อายุไม่เกิน 28 ปี)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ไม่จำกัดสาขาวิชาและมีเกรดเฉลี่ย(GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00
  • มีผลสอบ TOEFL iBT อย่างต่ำ 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 หรือ CU-TEP, TU-GET ที่เทียบเท่า TOEFL iBT 80 คะแนน
  • มีผลสอบ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป
  • มีผลสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
  • ผู้ที่ต้องการสมัครเรียน MBA ต้องแสดงผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน ส่วนผู้ที่ต้องการสมัครเรียนวิชา Business Data Analytics ต้องมีผลสอบ GRE อย่างน้อย 312 คะแนน

ตารางการสอบแข่งขันและการสัมภาษณ์

ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 1 ซอยราษฏร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 02-4703172 หรืออีเมล์ [email protected] หรือศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://kasikornbank.com/th/announcement/Documents/Scholarship_Announcement.pdf

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top