CUNY คืออะไร

CUNY ย่อมาจากชื่อเต็มคือ The City University of New York CUNY จัดว่าเป็นอีกหนึ่งระบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ใน New York ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา Towsend Harris เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาคนแรกประจำประเทศญี่ปุ่น เป็นคนต้นคิดให้การศึกษาฟรีแก่บุคคลทั่วไปใน New York เมื่อปีค.ศ. 1847 และผู้ว่าการรัฐ Nelson Rockefeller เป็นผู้ลงนามทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในสภาแห่งรัฐ New York รับรองการรวมกลุ่มวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยภายใต้ระบบการบริหารงานแบบ CUNY ในปีค.ศ. 1961 CUNY ประกอบด้วยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งหมดจำนวน 25 แห่ง โดยแบ่งลักษณะสถาบันการศึกษาภายใต้การบริหารแบบ CUNY ออกเป็น 3 ประเภทคือ

 • วิทยาลัยชุมชน ( Community College ) จำนวน 7 แห่ง
 • Senior Colleges หรือ Four Year Colleges จำนวน 11 แห่ง
 • มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรสูงกว่าระดับปริญญาตรีรวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะอีก 7 แห่ง

คำว่า CUNY แตกต่างจาก SUNY อย่างไร ในบล็อกที่ผ่านมาได้พูดถึง SUNY ไปบ้างแล้วว่า SUNY เป็นระบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ค ส่วน CUNY ก็เป็นระบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐ New York เช่นเดียวกัน แล้ว CUNY กับ SUNY ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างของระบบ CUNY และ SUNY สรุปสั้นๆได้ว่า CUNY และ SUNY เป็นการเรียกชื่อกลุ่มมหาวิทยาลัยตามการแบ่งพิ้นที่ในการบริหารงานของรัฐ โดยทั่วไปแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกาจะแบ่งพื้นที่ในการบริหารงานออกเป็นรัฐบาลท้องถิ่น ( Local Government) ระดับแรกเรียกว่า County ระดับเล็กรองลงมาคือ Municipal ถัดไปคือ Town และ Special District ในรัฐนิวยอร์คประกอบด้วย 62 Counties มีอยู่ 5 Counties ที่จะไม่ได้ถูกเรียกว่า Counties แต่จะถูกเรียกว่าเป็น Boroughs ของ New York City แทน บล็อกนี้จะไม่ได้อธิบายลงลึกเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐ New York แต่ต้องการทำให้ผู้อ่านมองเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า CUNY คือมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ใน 5 Boroughs ของเมืองนิวยอร์คเท่านั้น ในขณะที่ SUNY คือมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ทั่วทั้งรัฐนิวยอร์ค ยกเว้น 5 Boroughs

5 Boroughs ของเมืองนิวยอร์คประกอบด้วย Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens และ Staten Island https://www.worldatlas.com/articles/the-boroughs-of-new-york-city.html

รายชื่อสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้ระบบ CUNY ได้แก่

 1. Borough of Manhattan Community College: https://www.bmcc.cuny.edu/
 2. Bronx Community College: http://www.bcc.cuny.edu/
 3. Guttman Community College: https://guttman.cuny.edu/
 4. Hostos community College: https://www.hostos.cuny.edu/
 5. Kingsborough Community College: https://www.kbcc.cuny.edu/
 6. LaGuardia Community College: https://www.laguardia.edu/home/Default.aspx
 7. Queensborough Community College: http://www.qcc.cuny.edu/
 8. Baruch College: https://www.baruch.cuny.edu/
 9. Brooklyn College: http://www.brooklyn.cuny.edu/web/home.php
 10. The City College of New York: https://www.ccny.cuny.edu/
 11. College of Staten Island: https://www.csi.cuny.edu/
 12. Hunter College เดิมคือ The Normal School เป็นโรงเรียนของรัฐแห่งแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าไปนั่งเรียนฟรีwfh The Normal School ได้ปรับสถานะเป็น Hunter College ในปีค.ศ. 1941: https://hunter.cuny.edu/
 13. John Jay College of Criminal Justice: http://www.jjay.cuny.edu/
 14. Lehman College: https://www.lehman.cuny.edu/
 15. Macaulay Honors College: https://macaulay.cuny.edu/
 16. Medgar Evers College: https://ares.mec.cuny.edu/
 17. New York City College of Technology: http://www.citytech.cuny.edu/
 18. Queens College: https://www.qc.cuny.edu/Pages/home.aspx
 19. School of Professional Studies: https://sps.cuny.edu/
 20. York College: https://www.york.cuny.edu/
 21. CUNY Graduate Center: http://m.gc.cuny.edu/Home
 22. CUNY Graduate School of Journalism: https://www.journalism.cuny.edu/
 23. CUNY School of Law: https://www.law.cuny.edu/
 24. CUNY School of Professional Studies: https://sps.cuny.edu/
 25. CUNY School of Public Health: https://sph.cuny.edu/

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top