สถานทูตสหรัฐฯมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทน

เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้คิดค่าธรรมเนียมและอายุของวีซ่าสหรัฐฯ สำหรับประเทศหนึ่งๆ ตามแนวปฏิบัติที่พลเมืองสหรัฐฯ ได้รับในประเทศนั้นๆ ตราบเท่าที่สามารถทำได้ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และมีผลต่ออายุของวีซ่าบางประเภท และต่อค่าธรรมเนียมตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทนในการออกวีซ่า (reciprocity fee) เพื่อให้สอดคล้องกับอายุของวีซ่าที่พลเมืองสหรัฐฯ ได้รับ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเมื่อสมัครขอวีซ่าประเภทต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันจากรัฐบาลไทย

การออกวีซ่าตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนั้น ไม่ใช่การระบุระยะเวลาที่บุคคลผู้นั้นจะสามารถพำนักในสหรัฐฯ ได้ แต่จะเป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) เป็นผู้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไป นักเรียนนักศึกษาที่ถือวีซ่าประเภท F1 (และผู้ติดตามที่ถือวีซ่าประเภท F2) จะได้รับอนุญาตให้พำนักในสหรัฐฯ ได้ ตราบเท่าที่ยังมีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ ไม่ว่าวีซ่าประเภท F จะหมดอายุหรือไม่ก็ตาม แต่หากนักเรียนนักศึกษาเดินทางออกจากสหรัฐฯ ภายหลังวีซ่าหมดอายุแล้ว นักเรียนนักศึกษาจะต้องสมัครขอรับวีซ่าใหม่ที่สถานทูตสหรัฐฯ หรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ แม้ว่าจะยังมีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ก็ตาม

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตาหรัฐฯ https://th.usembassy.gov/th/revised-visa-reciprocity-announcement-th/ หรือฟังคำอธิบายเพิ่มเติมจาท่านกงสุลใหญ่ประจำประเทศไทยคุณ Timothy Scherer ในเรื่อง Visa Reciprocity ว่าคืออะไร มีไว้ทำไม ได้จาก YouTube ที่สถานทูตสหรัฐฯจัดทำซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 5 ตอนด้วยกัน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เปลี่ยนไปและเป็นวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการศึกษามีดังนี้คือ

  1. วีซ่านักเรียน F-1 และ F-2 ราคาค่าธรรมเนียมเหลือ 40 US$ อายุของวีซ่านาน 12 เดือน
  2. วีซ่านักเรียนที่เรียนจบจากสหรัฐฯและได้งานทำ H-1B ค่าธรรมเนียมวีซ่าปรับเปลี่ยนเป็น 10 US$ อายุวีซ่านาน 12 เดือน

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top