ประกาศสอบชิงทุนก.พ.ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและพลเรือนหรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า สำนักงานก.พ.ได้เริ่มประกาศสอบ ชิงทุนก.พ.ประจำปี 2563 แล้ว โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์สมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน

ทุนก.พ.ที่เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 มีจำนวน 69 ทุน
 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 มีจำนวน 205 ทุน
 • ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2563 มีจำนวน 3 ทุน
 • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2563 มีจำนวน 5 ทุน
 • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 มีจำนวน 25 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัครอย่างละเอียด ผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานก.พ. https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree ส่วนคุณสมบัติคร่าวๆของทุนทั้ง 5 ประเภท คือ

 • ถ้าเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ผู้สมัครควรมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่ประเภททุน
 • ถ้าเป็นผู้ศึกษาจบปริญญาตรีแล้ว ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่ประเภททุน
 • กรณีสมัครทุนระดับปริญญาเอก ผู้สมัครควรจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

กำหนดการสมัครและวิธีการสมัคร ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ของการรับสมัครของสำนักงานก.พ. http://scholar.ocsc.go.th

 • กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4
 • นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ในชื่อบัญขี ” ค่าธรรมเนียมสอบทุนของก.พ.”
 • ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุนละ 100 บาท รวมกับค่าธรรมเนียมของธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตอีก 30 บาท

เอกสารคร่าวๆที่ใช้ในการส่งสมัคร

 • ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตติดรูปถ่ายขนาด 1*1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตา
 • สำเนาใบปริญญาบัตร
 • สำเนา Transcript
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารอื่นๆประกอบ เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ

วิชาที่ต้องสอบ

 • ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Vocabulary and Expressions, Error Recognition และ Reading Comprehension
 • วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ
 • การสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้รับทุน

หมายกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนประจำปี 2563

ข้อผูกพันของทุนการศึกษา

 • ผู้รับทุนต้องปฏิบัติราชการในหน่วนงานที่ได้รับทุน ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุน
 • กรณีต้องการเปลี่ยนหน่วยงาน ต้องปฏิบัตืงานในหน่วยงานที่รับทุนก่อนไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • กรณีไม่ต้องการทำงานใช้ทุน หรือใช้ทุนไม่ครบตามสัญญา ต้องชดใช้ด้วยเงินเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

ผู้สนใจเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานก.พ. https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top