มารู้จัก University of California System กัน

กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาลในรัฐ California จัดแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบใหญ่ๆคือ

 • California Community College System
 • California State University System
 • University of California System

University of California System Campus แห่งแรกเลยคือ University of California/ Berkeley ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 23 มีนาคม 1868 (ตรงกับปีพ.ศ. 2411) โดยผู้ก่อตั้งครั้งแรก Henry Durant ศาสนาจารย์ผู้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Yale ได้ย้ายจากรัฐ Massachusetts มาอยู่ที่รัฐ California และได้ก่อตั้งโรงเรียนเอกชนสำหรับเด็กชายชื่อ Contra Costa Academy ขึ้นที่เมือง Oakland เมื่อปีค.ศ. 1853 และได้รับการประกาศให้เป็น College of California ในปีค.ศ. 1855 ต่อมาในปี 1868 College of California ได้รวมกับ the state of California’s Agricultural, Mining, and Mechanical Arts College เป็น University of California ในปีค.ศ. 1868 โดยในเวลานั้น University of California ยังตั้งอยู่ที่เมือง Oakland Henry Durant ได้รับการคัดเลือกให้เป็น President คนแรกในปี 1870 และ Durant ดำรงตำแหน่งอยู่ 2 ปี ได้ลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้ Daniel Coit Gilman ดำรงตำแหน่งแทน ส่วน Durant เองได้ไปดำรงตำแหน่ง Mayor Of Oakland คนที่ 16 ต่อมาในปี 1873 President คนที่ 2 คือ Daniel Coit Gilman ได้ย้าย University of California จากเมือง Oakland ไปตั้งอยู่ที่เมือง Berkeley ในปีค.ศ. 1873 และในปีเดียวกันคือ 1873 Toland Medical College ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1864 ได้ตกลงที่จะเป็นคณะแพทย์ศาสตร์ให้ University of California และต่อมาได้พัฒนากลายเป็น University of California/ San Francisco

การบริหาร University of California System จะอยู่ภายใต้คณะกรรมการการบริหารงานที่มีชื่อเรียกว่า The Regents of the University of California มีกรรมการที่มีสิทธิ์ออกเสียงได้ 26 คน กรรมการจำนวน 18 คนจะได้รับการแต่งตั้งมาจากผู้ว่าการรัฐ California และได้รับการรับรองจาก California State Senate โดยจะอยู่ในตำแหน่งนาน 12 ปีต่อเทอม ธรรมนูญในการบริหารคือ The California Constitution แต่ละ Campus จะมีการบริหารปกครองตนเอง โดยมีเงื่อนไขจำกัดบางประการ UC Office of the President ตั้งอยู่ที่เมือง Oakland

เว็บไซต์รวมของ University of California ที่มีรายชื่อทั้ง 10 campus เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของทุก Campus คือ https://www.universityofcalifornia.edu/uc-system/parts-of-uc

ใน 10 campus จะมีคณะแพทยศาสตร์อยู่ 5 แห่งที่มี Medical Center เพื่อทำการวิจัยและการรักษาอยู่ในบรืเวณมหาวิทยาลัยด้วย คือ

 • University of California/ Davis
 • University of California/ Irvine
 • University of California/ Los Angeles
 • University of California/ San Diego
 • University of California/ San Francisco
 • University of California/ Riverside เป็นมหาวิทยาลัยที่เพิ่งเริ่มเปิดดำเนินการสอนคณะแพทยศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 2013 ยังไม่พร้อมเท่า 5 แห่งแรก

ข้อสังเกตเกี่ยวกับ University of California ที่น่าสนใจบางประการ คือ

 • Hastings College of Law เป็นส่วนหนึ่งของ University of California แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารงานของ The Regents of University of California
 • University of California/ San Francisco มีเปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
 • University of California/Davis มีสนามบินเล็กๆในมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ ผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ควรใช้สนามบินที่เมือง San Francisco, หรือที่เมือง Sacramento จะเหมาะกว่า เพราะสนามบินที่ University of California ใช้สำหรับเป็นที่เติมน้ามันเครื่องบินตามจำนวนที่กำหนดไว้, ใช้เพื่อสอนหัดขับเตรื่องบิน, ใช้เป็นโรงเก็บเครื่องบินให้เช่า ฯลฯ https://taps.ucdavis.edu/airport/services
 • University of California/San Diego มีท่าเรือของตนเอง เพราะมีสถาบัน Scripps Institute of Oceanography ซึ่งเป็นที่เรียนสมุทรศาสตร์ที่มีชื่อเสัยงแห่งหนึ่งของโลก ที่สถาบันแห่งนี้มีศูนย์วิจัยตั้งงอยู่ที่ Nimitz Marine Facility (MarFac) https://scripps.ucsd.edu/ships/marine-facility
 • University of California มีสำนักพิมพ์ของตนเองเรียกว่า University of California Press เหมือนกับที่ University of Oxford Press หรือ University of Cambridge Press

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยว่าด้วยปีที่ก่อตั้ง ชื่อเล่นมหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา และทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย

ชื่อ ปีที่ก่อตั้ง ชื่อเล่น Mascot จำนวนนักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ ทุนวิจัย  ($)
Berkeley 1868 Golden Bears Oski 40,173 6,833 4.64 Billion
San Francisco 1864   ไม่มี   ไม่มี 2,971 (Grad.only) 124 3.49 Billion
Davis 1905 Aggies Gunrock the Mustang 39,629 5,944 1.40 Billion
Santa Barbara 1909 Gauchos Ole the Gaucho 25,976 3,633 357 Million
Los Angeles 1919 Bruins Joe and Josephin Bruin 44,947 6,971 5.00 Billion
Riverside 1954 Highlanders Scotty 25,548 1,797 251 Million
San Diego 1960 Tritons King Triton 38,798 5,628 1.61 Billion
Irvine 1965 Anteaters Peter the Anteater 36,742 6,615 951 Million
Santa Cruz 1965 Banana Slugs Sammy the Slug 18,805 1,622 207 Million
Merced 2005 Golden Bobcats Rufus Bobcat 8,847 639 52.4 Million

University of California แต่ละ Campus สามารถใช้ใบสมัครรวมได้ในการส่งสมัครระดับปริญญาตรี https://apply.universityofcalifornia.edu/my-application/login แต่การพิจารณาใบสมัครจากนักศึกษาจะอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการแต่ละ Campus เอง ส่วนการสมัครปริญญาโทขึ้นไปให้อ่านจากเว็บไซต์แต่ละคณะของ Campus นั้นๆเอง และยื่นส่งสมัครตามที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆระบุไว้

ก่อนการสมัครควรศึกษาข้อมูลต่อไปนี้

 • คุณสมบัติของนักเรียนที่มหาวิทยาลัยต้องการ เช่น ผลการเรียน และผลสอบต่างๆ เช่น https://admissions.berkeley.edu/freshmen-requirements
 • วันปิดรับสมัคร และมหาวิทยาลัยมีเปิดรับนักศึกษาต่างชาติปีละกี่ครั้ง ซี่งส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยที่รับเข้าเรียนยากมักจะเปิดรับนักศึกษาต่างชาติปีละครั้งเดียว เช่น https://admissions.berkeley.edu/dates-deadlines
 • ค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้คำนวณว่าใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผู้สมัครมีเตรียมไว้ https://www.berkeley.edu/admissions ถ้าในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหาข้อมูลไม่พบ ให้ใช้เว็บไซต์อื่นที่นิยมใช้ค้นหาข้อมูลไปศึกษาต่อสหรัฐฯ เช่นเว็บไซต์ของ USNEWS https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-california-berkeley-1312
 • ที่ตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ในพิ้นที่ที่สามารถเข้ากับนักศึกษาได้ เช่น บางแห่งอยู่ใกล้มหาสมุทร บางแห่งอยู่ใกล้ภูเขา เป็นต้น หรือชีวิคความเป็นอยู่ ซึ่งสามารถาข้อมูลได้ทั้งจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและ youTube เช่น UC/ Berkeley

การคมนาคมในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ด้วยเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ คนอเมริกันมักนิยมขับรถไปไหนมาไหนด้วยตนเอง และไม่ใช่ทุกเมืองที่มี Light rail, Subways, Commuter trains, Trolleys, หรือ Monorails ดังนั้น นักศึกษาสามารถที่จะหาข้อมูลก่อนเลือกสมัครมหาวิทยาลัยแห่งนั้นๆได้ว่า เราจะใช้วิธีใดในการเดินทางในเมืองนั้นๆได้บ้าง

ที่มาของข้อมูล: เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแต่ละ campus และ https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California

ศึกษาเพิ่มเติม California State University System

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top