California State University System คืออะไร

California State University System คือ ระบบมหาวิทยาลัยของรัฐในรัฐ California อีกระบบหนึ่ง ประกอบด้วย 23 วิทยาเขต ตั้งอยู่ตามเมืองต่างๆ https://www.calstateonline.net/Cal-State-Campuses ตามรูป

California State University System อยู่ภายใต้การบริหารงานของ The Trustees of the California State University โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Long Beach ในรัฐ California

California California State University ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนสอนฝึกหัดครูประเภท Normal School โรงเรียนที่เป็นจุดเริ่มต้นของ California State University ชื่อ Minns Evening Normal School ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1857 โดย George Washington Minns George W. Minns จบการศึกษาจาก Harvard College และจบกฎหมายจาก Howard Dane Law school ในรัฐ Massachusetts George W. Minns ทำงานด้านกฏหมายอยู่หลายปีในรัฐ Massachusetts ก่อนย้ายมาตั้งรกรากที่รัฐ California ในช่วงยุคตื่นทองของรัฐ California แต่หลังจากนั้นไม่นาน Minns ได้สูญเสียเงินทองทั้งหมดและไม่สามารถทำงานด้านกฎหมายได้อีกต่อไป Minns หันมามาดำเนินอาชีพครูที่ Union Grammar School จนกระทั่งมาเป็นครูใหญ่โรงเรียน Minns Evening Normal School ที่ก่อตั้งขึ้นมาในปีค.ศ.1857 ที่ San Francisco เพื่อจะฝึกหัดครูให้ San Francisco Unified School District โรงเรียน Normal School ของ Minns ได้กลายเป็น California State Normal School เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 1862 ซึ่งเป็นที่รู้จักในเวลาต่อมาว่า San Jose State University

ความแตกต่างระหว่าง California State University System และ University of California System คือ

 1. เกณฑ์การรับเข้าเรียนต่อใน University of California ส่วนใหญ่แล้วจะมีความเข้มงวดหรือพูดง่ายๆคือ รับเข้าเรียนค่อนข้างยากกว่า California State University System ยกเว้นบางวิทยาเขตของ California State University ก็จะมีเกณฑ์การรับเข้าเรียนที่ค่อนข้างยากใกล้เคียง University of California ในบางสาขาวิชาเช่นกัน
 2. นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนใน University of California มักจะเป็นนักเรียนวัดจากระดับ Top 1 ใน 8 ของเด็กระดับมัธยมปลาย ในขณะที่ California State University รับเด็กนักเรียนระดับ top 1/3 ของเด็กระดับมัธยมปลายได้
 3. University of California จะเน้นงานวิจัยและการเป็น Medical Centers มากกว่า California State University System ทำให้ University of California มีทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมากกว่า California State University System
 4. อาจารย์ที่ California State University จะมีจำนวนชั่วโมงในการสอนมากกว่าอาจารย์ในระบบ University of California อยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่อาจารย์ใน University of California จะมีชั่วโมงที่ต้องให้คำแนะนำนักศึกษามากกว่าอาจารย์ใน California State University อยู่ประมาณ 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพราะเน้นงานวิจัย
 5. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาใน California State University จะถูกกว่าค่าใช้จ่ายใน University of California
 6. University of California จะมีหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ให้เลือกมากกว่าใน California State University

เทอมการศึกษาใน California State University มีนโยบายปรับเปลี่ยนจากระบบ Quarter ในหลายๆ campus เป็น Semester เกือบหมดแล้ว ยกเว้น California Polytechnic State University, San Luis Obispo ที่ยังคงใช้ระบบ quarter อยู่ https://registrar.calpoly.edu/2019-20-academic-calendar และ California State University, San Bernardino ที่จะเปลี่ยนเป็น Semester ในเทอม Fall 2020

สาเหตุที่เปลี่ยนเทอมการศึกษาจาก Quarter เป็น Semester California State University Los Angeles ได้ให้คำอธิบายไว้น่าสนใจ อยู่ใน FAQ ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.calstatela.edu/frequently-asked-questions-students คือ

 1. วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯมากกว่า 90% ใช้ระบบ Semester ซึ่งจะเป็นการง่ายกับนักศึกษาที่ต้องการโอนย้ายหน่วยกิตจาก Community College หรือ จาก มหาวิทยาลัยอื่นๆมาเรียนที่ California State University
 2. ระยะเวลา 15 อาทิตย์ต่อเทอมจะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่กับหลักสูตรนานขึ้น
 3. นักศึกษามีโอกาสจบและเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงฤดูร้อนได้ทันเวลาเท่ากับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 4. นักศึกษามีโอกาสได้ไปศึกษาในต่างประเทศภายใต้โครงการ study abroad ได้ทันเทอมการศึกษาในต่างประเทศ
 5. มีโอกาสได้ทำงานแบบ internship ได้นานขึ้นในช่วงฤดูร้อน
 6. นักศึกษาจะจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนแค่ปีละ 2 ครั้งแทนที่จะเป็น 3 ครั้งต่อปี

ตารางการเปรียบเทียบระยะเวลาเรียนและจำนวนหน่วนกิตระหว่าง Quarter และ Semester

การสมัครเรียน California State University System ได้ปรับขึ้นราคาค่าสมัครเรียนนักศึกษาจาก 55$ เป็น 70$ https://www2.calstate.edu/apply/Pages/default.aspx ในเทอม Fall 2020

นักศึกษาสามารถใช้ใบสมัครรวมในการยื่นสมัครเรียน แต่การพิจารณารับเข้าเรียนอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละ Campus เอง ที่น่าสนใจและพึงระวังในเรื่องการยื่นสมัครคือ California State University จะมี deadline 2 ช่วง

Deadline ในการยื่นสมัคร แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ

 1. ช่วง Filing Period หรือบาง campus เรียก ช่วง Application Period ทุก Campus จะใช้มาตราฐานเดียวกัน ในช่วงนี้ นักศึกษาจะยื่นใบสมัคร ค่าสมัคร และเอกสารสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งนักศึกษาบางท่านอาจจะยังมีเอกสารไม่ครบในช่วงเวลานี้ สามารถไปยื่นในช่วงที่ 2 หรือ Final period ได้ https://www2.calstate.edu/apply/Pages/application-dates-deadlines.aspx

2. ช่วง Final period หรือบางแห่งใช้คำว่า Document Deadline ขึ้นอยู่กับแต่ละ Campus กำหนด

ข้อมูลที่น่าสนใจบางประการของ California State University

 1. California State University, Northridge เป็น campus ที่ใหญ่ที่สุด และ California State University, Maritime Academy เป็น campus ที่เล็กที่สุด
 2. ในการเลือกสมัครว่าควรจะเลือก Campus ไหนที่เหมาะกับผู้สมัคร นอกเหนือจากดูหลักสูตรที่มีเปิดสอนแล้ว ให้พิจารณาเลือกจากขนาดของเมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัยว่า อยู่ในชนบท ชานเมือง หรือในเขตตัวเมืองใหญ่ หรือจะเลือกอยู่ทางภาคเหนือ ภาคกลางหรือภาคใต้ของรัฐ California
 3. California State University ที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กดูที่จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตามตารางข้างล่าง นักศึกษาต่างชาติที่ยังไม่เคยไปต่างประเทศ อาจจะไม่ชอบบรรยากาศมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ ดูเหมือนขาดความอบอุ่น ก็อาจจะหันไปเลือกมหาวิทยาลัยที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็กแทน California State University ที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ Northridge, Long Beach, Fullerton, ขนาดกลาง ได้แก่ San Luis Obispo, Chico, Dominguez Hills, ขนาดเล็กได้แก่ Humboldt State University, Stanislaus และ Monterey Bay
 4. ใน 23 campus มี 4 campus ที่มีจุดเน้นที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ได้แก่ California State University, Maritime Academy เน้นหลักสูตรด้านสมุทรศาสตร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมหาสมุทร California Polytechnic State University, San Luis Obispo และ California State Polytechnic University, Pomona ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะที่ San Luis Obispo วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาตรี Sonoma State University ที่ตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งผลิตเหล้าองุ่น จะมี Wine Business Institute http://sbe.sonoma.edu/winebiz
 5. Campus อื่นๆที่เหลือจะไม่เน้นวิชาด้านใดด้านหนึ่งที่โดเด่นเป็นพิเศษ วิชาบริหารธุรกิจจะเป็นวิชายอดนิยมในหลาย campus
 6. บาง major ในบาง campus มีติดคำว่า impacted ซึ่งหมายความว่า มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถึงเกณฑ์การรับเข้าเรียนมากกว่าจำนวนที่ว่างที่มหาวิทยาลัยจะรับได้หมด ดังนั้น ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารสมัครให้พร้อมและสมัครทุกอย่างให้เสร็จในช่วง Filing period https://www2.calstate.edu/attend/degrees-certificates-credentials/Pages/impacted-degrees.aspx

ตารางการเปรียบเทียบความเก่าแก่ พื้นที่มหาวิทยาลัย เงินทุนอุดหนุน และจำนวนนักศึกษา

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์แต่ละมหาวิทยาลัย, https://en.wikipedia.org/wiki/California_State_University , https://www2.calstate.edu/csu-system/about-the-csu/facts-about-the-csu/Documents/facts2019.pdf , https://www.evc.edu/StudentAffairs/Documents/CSU-Profiles.pdf , https://www2.calstate.edu/attend/campuses

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top