Tree Campus University มหาวิทยาลัยต้นไม้ในสหรัฐอเมริกา

หลายคนคงงงว่า มหาวิทยาลัยต้นไม้คืออะไร ในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย จะพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมรอบรั้วสถานศึกษาไว้ให้คงความเขียวสดชื่นจากธรรมชาติ มีความน่าอยู่ น่ามาศึกษาเล่าเรียน ถึงกับมีการจัดอันดับกันหลากหลายชื่อ อาทิ Best Greenest University , Best Environmentally Friendly College Campuses, Top Green Colleges และอื่นๆอีกมาก อยากให้มหาวิทยาลัยในเมืองไทยอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม มากกว่ามีศูนย์การค้า หรือสถานเริงรมย์ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัย

โครงการ Tree Campus University เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นในวัน Arbor day หรือ วันต้นไม้โลก เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ว่า มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ต้องจัดการต้นไม้ในวิทยาเขตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อกับชุมชนที่อยู่นอกขอบเขตมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมป่าที่มีสุขภาพดีและเมืองให้อยู่ร่วมกัน มหาวิทยาลัยเองก็มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับประชากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ได้ใช้โอกาสการเรียนรู้ การบริการโดยมีศูนย์กลางที่วิทยาเขตและชุมชนในด้านป่าไม้ ซึ่งมหาวิทยาลัยคือต้นแบบที่ดีที่จะสอนเยาวชนและให้ความรู้ชุมชนให้รักษ์ป่า ต้นไม้และธรรมชาติ

วัน Arbor Day หรือวันต้นไม้โลก เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1854 เมื่อ J. Sterling Morton จากรัฐ Detroit เดินทางเข้าไปตั้งรกรากในรัฐ Nebraska Morton และภรรยาเป็นคนรักธรรมชาติ พวกเขาทั้งสองคนช่วยกันปลูกต้นไม้ ไม้พุ่ม และดอกไม้รอบบ้าน Morton เป็นนักหนังสือพิมพ์และเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในรัฐ Nebraska Morton สอนให้คนเห็นความสำคัญของต้นไม้ว่าช่วยยึดพื้นดิน ต้นไม้ยังใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้ร่มเงากันความร้อน Morton เขียนให้ความรู้ประชาชนในเรื่องต้นไม้ทั้งที่เป็นบทความและเป็นบทบรรณาธิการจน Morton ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ Nebraska Tertiary เพื่อให้ความรู้ประชาชนให้ตระหนักถึงคุณต่าของต้นไม้ Morton เสนอให้วันที่ 4 เมษายน 1872 เป็นวันหยุด Arbor Day เป็นครั้งแรก และในวันที่ 10 เมษายน 1872 ประชาชนในรัฐ Nebraska ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 1 ล้านต้นในรัฐ Nebraska ต่อมาได้มีการประกาศให้ Arbor Day เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเมษายน แต่บางรัฐก็ไม่ได้ใช้วันเดียวกันนี้ https://nationaltoday.com/arbor-day/

ประเทศไทยเราก็มีวันต้นไม้แห่งชาติเหมือนกัน โดยกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น ‘วันต้นไม้ประจำปีของชาติ’ มาตั้งแต่ปี 2532 ประวัติวันต้นไม้แห่งชาติไทย https://library2.parliament.go.th/wichakarn/content-digest/digest008.pdf

มหาวิทยาลัยจะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็น Tree campus University จะต้องผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 5 ประการนี้คือ https://www.arborday.org/programs/treecampususa/learn.cfm

  1. ตั้งคณะกรรมการ Tree campus ในมหาวิทยาลัยของตนเองขึ้นมาประกอบด้วยตัวแทนจาก นักศึกษา (ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท), คณาจารย์, ฝ่ายดูแลสถานที่ในมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ในชุมชนที่มหาวิทยาลัยนั้นๆตั้งอยู่ โดยเต้าหน้าที่ของชุมชนอาจจะเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับต้นไม้ของชุมชนอยู่แล้ว เป็นต้น อาจจะมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยร่วมด้วย ซึ่งผู้รับผิดชอบต้นไม้ในมหาวิทยาลัยก็คงเป็นคนปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัย นักภูมิสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัย ฝ่ายอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ของมหาวิทยาลัย และนักรุกขกร (Arborist) ที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูก การบั่นกิ่ง การกุดกิ่ง การตัดโกร๋น และดูแลจัดการต้นไม้ใหญ่ๆ
  2. จะต้องมีแผนการดูแลต้นไม้ในบริเวณวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เช่น หน่วยงานใดรับผิดชอบต้นไม้ในมหาวิทยาลัย, ตัวแทนและบทบาทของกรรมการ Tree Campus University, นโยบายการดูแลต้นไม้ การจัดสวนการบำรุงรักษา และการกำจัดรวมถึงการจัดตั้งและการปรับปรุงรายการของสิ่งมีชีวิตที่แนะนำและสิ่งต้องห้าม การจัดการเหตุการณ์ภัยพิบัติ, ขั้นตอนการป้องกันและอนุรักษ์ – รวมถึงกระบวนการสำหรับการดำเนินการตามแผนคุ้มครองต้นไม้, ต้องมีเป้าหมายและพัฒนาเป้าหมาย พัฒนาความเชื่อมโยงระหว่าง Tree Campus Planและความคิดริเริ่มสีเขียวอื่น ๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือในชุมชน รวมถึงต้องมีวิธีการวัดเป้าหมาย และการประเมินความเสียหายของต้นไม้ มีกฎการบังคับใช้ลงโทษและการอุทธรณ์ ตัวอย่างแผนการดุแลค้นไม้ของ Georgia Institute of Technology มหาวิทยาลัยติดอันดับด้าน Science, Engineering and Technology ของสหรัฐอเมริกา: http://s1.facilities.gatech.edu/files/2014_TreeCarePlan.pdf

3. จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการต้นไม้ประจำปีของมหาวิทยาลัย มีการจัดทำแผนงานประจำปีและค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการทำงานนั้น ราคาของต้นไม้ที่ซื้อ แรงงานอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษา (การตัดการรดน้ำการใส่ปุ๋ยการคลุมดินการควบคุมการแข่งขัน ฯลฯ ) และการกำจัดออกหากจำเป็น คุณค่าของแรงงานอาสาสมัครและผลงานอื่น ๆ จากนักศึกษาหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุน เวลาของพนักงานที่อุทิศให้กับการวางแผนป่าในมหาวิทยาลัยผู้รับเหมาดูแลต้นไม้

4. ให้การศึกษาแก่ชุมชนในวันต้นไม้โลก (Arbor day) เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ของต้นไม้ในสถานที่ให้บริการของพวกเขาและในชุมชน อาจจะเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในวิทยาลัย หรือจัดร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงวิทยาเขต

5. จัดโครงการเรียนรู้การบริการ เพื่อเผยแพร่จิตวิญญาณของโครงการ Tree Campus USA ให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ และนักเรียน นักศึกษาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มโครงการของมหาวิทยาลัยหรือชุมชน โครงการนี้จะต้องทำภายในระยะเวลาของการส่งใบสมัคร วันสิ้นสุดการส่งใบสมัครดครงการคือวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

       

รายชื่อมหาวิทยาลัย 300 แห่ง ที่อยู่ในโครงการ Tree Campus Universities: https://www.arborday.org/programs/treecampususa/campuses.cfm

ตัวอย่าง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เป็น Tree campus University ในรัฐ California

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top