วีซ่าเชงเก้นและการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใหม่ในปี 2020

วีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) คือ วีซ่าที่อนุมัติให้ผู้ร้องขอวีซ่านี้ สามารถเดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 180 วัน ประเทศที่ต้องขอวีซ่าเชงเก้นประกอบด้วยประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ายุโรปหรือยูโรโซนจำนวน 26 ประเทศ มี 4 ประเทศที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่กลุ่ม 4 ประเทศนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มพิ้นที่เชงเก้น ( the Associate Members of the Schengen Area ) และ EFTA หรือ The European Free Trade Association ประกอบด้วย ประเทศไอซ์แลนด์, ประเทศนอร์เวย์, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศลิกเตนสไตน์ https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/

กลุ่มประเทศที่ต้องขอวีซ่าเชงเก้นในการเดินทางเข้าออกประเทศล่าสุดมีทั้งหมด 27 ประเทศ โดยที่มี 5 ประเทศที่มีที่ตั้งของประเทศอยู่นอกเขตเชงเก้น แต่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป คือ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศบัลแกเรีย ประเทศมอลต้า ประเทศโครเอเซีย และประเทศไซปรัส ส่วน 27 ประเทศนั้น ประกอบด้วย

วีซ่าเชงเก้นในฐานะไปเที่ยวมี 2 ประเภท คือ

 • วีซ่าประเภท A หรือ Airport Transit Visa จะ อนุญาตให้ผู้เดินทางผ่านเขตระหว่างประเทศของสนามบินในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าสู่เขตเชงเก้น วีซ่า Airport Transit มีผลบังคับใช้กับพลเมืองที่เดินทางมาจากรัฐที่ไม่ใช่ประเทศในกลุ่มเชงเก้นหนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่เชงเก้น ด้วยเหตุผลคือ ต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในสนามบินที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 • วีซ่าประเภท C คือ วีซ่าระยะสั้นที่อนุญาตให้ผู้เดินทางอยู่ในเขตประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของวีซ่า วีซ่าประเภท C นี้มีด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ   
 1. วีซ่าเข้าครั้งเดียว (Single-entry visa) คือ วีซ่าที่อนุญาตให้ผู้เดินทางๆเข้าสู่ประเทศในเขตเชงเก้นได้เพียงครั้งเดียว ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในสติ๊กเกอร์วีซ่าที่ติดอยู่กับหนังสือเดินทาง เมื่อผู้เดินทางออกจากอาณาเขตเชงเก้นแล้วจะไม่สามารถเดินทางกลับเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้อีก แม้ว่าผู้เดินทางจะใช้จำนวนวันตามที่สถานทูตอนุญาตให้ออกวีซ่าไม่ครบตามที่แจ้งไว้ก็ตาม ความสับสนที่มักเกิดกับผู้เดินทางคือ ผู้เดินทางคิดว่า สามารถเข้าไปเยี่ยมชมประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้เพียงประเทศเดียว อันที่จริงแล้ว ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นอื่นได้อีก แต่มีเงื่อนไขคือ เข้าไปได้เพียงครั้งเดียวเพราะเป็น Single-entry visa และต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสติกเกอร์ในหนังสือเดินทาง
 2. วีซ่าแบบเข้า-ออก 2 ครั้ง (Double-entry visa) หมายความว่า ผู้เดินทางมีโอกาสในการเดินทางกลับไปยังดินแดนเชงเก้นที่ออกมาแล้วได้อีกครั้ง แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกินจำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในเขตเชงเก้น อย่าสับสน คำว่า “double-entry” กับจำนวนประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้าและอยู่ภายในเวลาที่กำหนด กฎคือ เมื่อออกจากเขตเชงเก้นเป็นครั้งที่สอง ผู้เดินทางจะไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับไปอีก แม้ว่าผู้เดินทางจะไม่ได้ใช้เวลาตลอดทั้งวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นั่น
 3. วีซ่าแบบเข้า-ออกหลายครั้ง( Multiple-entry visa) คือ ผู้ขอวีซ่าเชงเก้นประเภทนี้ จะได้รับอนุญาตให้เข้าและออกจากพื้นที่เชงเก้นได้หลายครั้งตามที่ต้องการทันที แต่ต้องไม่ละเมิดกฎ 90/180 คือ ต้องอยู่ไม่เกิน 90 วันในช่วง 180 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติวีซ่า เชงเก้นออกแบบเครื่องคิดเลขคำนวณวันไว้ให้ที่เว็บไซต์ https://www.schengenvisainfo.com/visa-calculator/

นอกจากนี้ วีซ่าเชงเก้นประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง ( Multiple-entry visa) ยังแบ่งออกเป็นอีก 3 ประเภท ให้เลือกขอ คือ

 1. 1 year Multiple-entry visa หมายความว่า ผู้เดินทางที่ไม่อยากขอวีซ่าเชงเก้นบ่อยๆ และเคยมีประวัติได้รับและใช้วีซ่าเชงเก้นสามครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถสมัครขอวีซ่าประเภทนี้ได้ โดยแสดงหลักฐานของวีซ่าเชงเก้นทั้งสามครั้งก่อนหน้าที่จะขอใหม่ครั้งนี้ และการเดินทางที่เคยเข้าไปในเขตเชงเก้น วีซ่า MEV 1 ปี หรือ 1 year multiple-entry visa อนุุญาตมห้ผู้เดินทางมีสิทธิ์เข้าเขต Schengen ได้หลายครั้งตามที่ต้องการได้ ตราบใดที่ยังคงอยู่ในกฎคือ อยู่ไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 2. 3 year Multiple-entry visa วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้ผู้สมัครที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น และใช้วีซ่าเชงเก้นประเภท Multiple-entry visa อย่างถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี และยังอยู่ภายในช่วงเวลาสองปีก่อนหน้าที่จะขอวีซ่าประเภท 3 year Multiple-entry visa วีซ่านี้ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการเข้าสู่เขตเชงเก้นหลายครั้งตามที่ต้องการภายในระยะเวลาสามปี แต่จำกัดว่าจะอยู่ในสหภาพยุโรปได้ไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลา 180 วัน
 3. 5 year Multiple-entry visa อนุญาตให้กับผู้ที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น และใช้วีซ่าเชงเก้นประเภท Multiple-entry visa อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีและภายในระยะเวลาสามปีก่อนหน้าที่จะยื่นสมัคร 5 year Multiple-entry visa วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าและออก 26 ประเทศในยุโรปได้หลายครั้งตามที่ต้องการภายในระยะเวลา 5 ปีทันที แต่ยังคงต้องรักษากฎอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ในช่วงระยะเวลา 180 วัน อยู่

ผู้ต้องการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นสามารถตรวจสอบได้ก่อนว่า ประเทศที่ต้องการจะเดินทางเข้าไปนั้นให้ติดต่อกับสุานทูตโดยตรง หรือติดต่อกับหน่วยงานกลางที่สถานทูตนะ้นๆเลือกใช้บริการ ส่วนเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า ส่วนใหญ่จะใช้คล้ายคลึงกัน อาจจะมีบ้างสำหรับบางประเทศที่มีแบบฟอร์มของประเทศของตนเองไม่ได้ใช้แบบฟอร์มของเชงเก้น และบางแห่งอาจขอดูเอกสารจากผู้ยื่นสมัครบางชนิดเป็นพิเศษ โปรดศึกษาจากเว็บไซต์ของแต่ละสถานทูตที่ต้องการเดินทางเข้าไปเป็นการเฉพาะด้วย

สำหรับ เอกสารทั่วๆไปในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ได้แก่

 • แบบฟอร์มวีซ่าเชงเก้น https://www.schengenvisainfo.com/download-schengen-visa-application-form/ ยกเว้นบางประเทศที่มีแบบฟอร์มเฉพาะของประเทศตนเอง
 • รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ ขนาด 35*45 มม. ถ่ายมาแล้วนานไม่เกิน 6 เดือน เป็นรูปสี ไม่ใช้รูปขาวดำ และด้านหลังฉากเป็นสีเทา ใบหน้ามองตรง ไม่ยิ้ม ปิดริมฝีปาก ส่วนศีรษะประมาณ 70-80% ของภาพ และต้องระวังกรณีผู้ถ่ายรูปต้องการใส่เครื่องแบบ หรือสวมเสิ้อผ้าที่ใช้สีอ่อน จนดูกลืนไปกับสีฉากด้านหลัง https://www.schengenvisainfo.com/photo-requirements/
 • หนังสิอเดินทางที่ยังมีอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไป และยังมีหน้าเหลือในหนังสือเดินทางอย่างน้อย 2 หน้ากระดาษ
 • ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ พร้อมรายละเอียด
 • ประกันสุขภาพในการเดินทางที่มีมูลค่า €30,000 หรือเทียบเท่า 34,000 USD ตลอดระยะเวลาที่ไปท่องเที่ยว https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-insurance/
 • เอกสารรับรองเรื่องสถานที่ที่จะไปพัก https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-application-requirements/proof-accommodation/
 • หนังสือรับรองจากบริษัททัวร์กรณีเดินทางไปเที่ยวกับบริษัททัวร์
 • หนังสือรับรองการเงินของตนเองจากธนาคารที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-application-requirements/means-subsistence/
 • หนังสือรับรองจากนายจ้าง (กรณีเป็นลูกจ้าง) หรือ ทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษากรณียังศึกษาอยู่
 • ตารางคร่าวๆเกี่ยวกับวันและเวลาที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ
 • สำหรับเด็กเล็ก ต้องแสดงใบเกิด และมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองให้เดืนทางไปเที่ยวได้

กรณีเดินทางเข้าไปเที่ยวประเทศเดียว ให้ยื่นเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นกับสถานทูตประเทศที่ต้องการเดินทางเข้าไปเที่ยว ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวมากกว่า 1 ประเทศ ให้ใช้หลักนี้ในการพิจารณาว่าจะยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตประเทศใดก่อน หลักดังกล่าวคือ

 1. ยื่นขอกับประเทศที่ผู้เดินทางจะเข้าไปอยู่ในประเทศนั้นนานกว่าประเทศอื่นๆ หรือ
 2. กรณีที่ผู้เดินทางใช้เวลาในแต่ละประเทศเท่ากัน ให้เลือกยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกับประเทศที่ผู้เดินทางจะเดินทางเข้าไปเที่ยวเป็นประเทศแรก ตลอดระยะเวลาในการเดินทางครั้งนั้น

ความเปลี่ยนแปลงของการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นในปี 2020 https://www.schengenvisainfo.com/news/schengen-visa-rules-set-to-change-as-of-february-2020-heres-what-you-need-to-know/

 • วีซ่าเชงเก้นได้ประกาศ ปรับเปลี่ยนราคา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 จาก 60 ยูโรเป็น 80 ยูโร สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ปรับราคาขึ้น 5 ยูโร ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-fee/
 • หลายประเทศเริ่มให้กรอกฟอร์มวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ได้ รวมทั้งเซ็นต์ชื่อแบบอิเลกทรอนิกส์ได้
 • ระยะเวลาในการเข้าไปยื่นขอวีซ่า เดิมเคยอนุญาตให้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าเดินทางได้ไม่เกิน 3 เดือน ปัจจุบันเพิ่มเวลาให้ยื่นขอก่อนล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน แต่ไม่ควรใช้สิทธิ์เต็มที่ 6 เดือน ในกรณีคนที่ต้องการเข้าไปเที่ยวนาน 90 วัน อาจจะทำให้อายุวีซ่าที่ได้รับมา กับวันที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวรวมกันแล้วเหลือไม่ถึง 90 วันได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางมีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่า 15 วันก่อนหน้าเดินทางได้ แต่ต้องระมัดระวังช่วงที่มีการเดินทางหนาแน่นของประเทศนั้นๆ อาจจะทำให้ผู้เดินทางได้รับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าอนุมัติกลับคืนมาไม่ตรงตามที่ใจปรารถนาได้
 • หลายประเทศในกลุ่มเชงเก้นให้ยื่นวีซ่าผ่านตัวแทน เช่น VFS หรืออื่นๆ เช่นผ่านคนกลางที่เป็นตัวแทนของอีกประเทศหนึ่ง
 • หากมีประวัติการเดินทางเข้าออกในกลุ่มประเทศเชงเก้นดี สามารถยื่นขอวีซ่า Multiple-entry visa ได้ 3 แบบ (อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว) แต่ทั้งนี้การจะได้รับอนุมัตืหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานทูตประเทศนั้นๆ

Copyright © 2010-2020 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top