ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2563

ข่าวดีสำหรับน้องๆที่กำลังมองหาทุนเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศประจำปี 2563 จำนวน 2 ทุน https://www.set.or.th/th/about/jobs/scholarship_p1.html?utm_source=web_set&utm_medium=web&utm_campaign=hr–hr_scholarship2020–hr_scholarship2020–banner–set&utm_content โดยทุนนี้ให้กับบุคคลทั่วไป เพิ่อไปศึกษาต่อหลากหลายด้าน อาทิ เช่น MBA, Management, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics, Supply Chain Management, ESG และยังเปิดโอกาสในอีกหลากหลายสาขาวิชา โดยเขียนไว้ในประกาศว่า ขอให้เป็นสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยต้องสมัครเพื่อให้ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนํา (Leading Universities) หรือมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับนั่นเอง ควรจะอยู่ใน 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้นๆ จํานวนรวม 2ทุน ระบุว่า การจัดอันดับสถาบันการศึกษาจะต้องอ้างอิงมาจาก QS World University Rankings และ Times Higher Education World University Rankings เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน30ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่จํากัดสาขา แต่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 3.00
 • มีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนนในระบบ Computer-based หรือ 80 คะแนนในระบบInternet-based ถ้าจะใช้คะแนนสอบ IELTS ผลสอบ IELTS ต้องได้อย่างน้อย 6.5 ไม่ได้กำหนดผลสอบ GMAT หรือ GRE แต่ต้องมี เพราะต้องใช้ส่งสมัครมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ
 • ข้อนี้สำคัญมากคือ ผู้สมัครต้องได้รับผลตอบรับ ให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนดมาก่อนสมัครสอบชิงทุนแล้ว
 • ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกมัดจากทุนประเภทอื่นๆ และต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อนจากทุนอื่นๆ
 • เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและความประพฤติดี
 • ไม่เคยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดพลาดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอืÉนซึÉงสังคมรังเกียจ..

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ มีทั้งที่เป็น paper ในรูป file pdf.: https://www.set.or.th/th/about/jobs/files/Application_Form_SET_Scholarship_2020.pdf หรือจะเลือกส่งสมัครออนไลน์ https://erecruit.set.or.th/erecruit/form/scholarship
 2. ประวัติย่อ หรือ Resume ในภาษาอังกฤษ
 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดําถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 4. สําเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน
 5. สําเนาหนังสือแสดงการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
 6. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (ถ้ามี)
 7. สําเนาผลสอบ TOEFL, IELTS, GMAT, GREที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 8. จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในหลักสูตรตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด พร้อมรายละเอียด
 9. หลักสูตรและรายวิชาที่จะศึกษารวมถึงค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษา
 10. หนังสือรับรอง(Letter of Recommendation) 2ฉบับ

วิธีการสมัคร

 • ผู้สนใจจะต้องกรอกใบสมัคร (ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด) ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมแนบเอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (PDF) โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th ในหัวข้อ “ ร่วมงานกับเรา/ทุนการศึกษา
 • ระยะเวลาการสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563

ผู้สมัครจะต้อง

 1. ทําแบบทดสอบความเหมาะสมด้านต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนดไว้ เช่น ทดสอบทัศนคติ ทดสอบบุคลิกภาพ เป็นต้น
 2. เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกรอบกับคณะกรรมการ ซึ่งผู้สมัครจะต้องเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามวันเวลา และสถานที่ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด ทั้งนี้จํานวนรอบการสัมภาษณ์เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯจะแจ้งให้ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ (ในแต่ละรอบ) ทราบ

โดยทั่วไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th ภายใต้ในหัวข้อ “ร่วมงานกับเรา/ทุนการศึกษา” กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาตามวรรคก่อนสละสิทธิ์ หรือถูกเพิกถอนการให้ทุนการศึกษา ตลาดหลักทรัพย์ฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะพิจารณาให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในลําดับถัดลงไป เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาแทน หรือยกเลิกการให้ทุนการศึกษาตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ก็ได้

เงิ่อนไขการได้รับทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษา กรณีที่ผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตาม ผู้ได้รับทุนการศึกษา/ผู้ค้ำประกัน (แล้วแต่กรณี) จะต้องชดใช้ทุนการศึกษาด้วยเงินเป็นจํานวน 3 เท่าของเงินทุนการศึกษา รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์ฯในระหว่างศึกษา คํานวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติงานให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)
 • กรณีผู้ได้รับทุนการศึกษาเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษา หรือลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หรือมีเหตุอื่นใดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯระงับทุนการศึกษา หรือขาดคุณสมบัติในการเป็นพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯไม่อาจพิจารณารับผู้ได้รับทุนการศึกษาเข้าปฏิบัติงานได้ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องชดใช้เงินคืนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อแรก

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทรา กีรติวศิน (เอ๋) โทร.020099632 หรือ คุณมัทณา รอดเชื้อ (กระจิบ) โทร.020099704 E-mail: [email protected]

Copyright © 2010-2020 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top