ทุน Fulbright ประจำปี 2564 (2021)

โครงการทุน Fulbright เป็นโครงการที่สร้างเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย จุดมุ่งหมายของโครงการนี้เพื่อแลกเปลี่ยนทางการศึกษาให้แก่บุคคลจำนวนมากที่ไม่เคยได้รับโอกาสนี้ ผู้สมัครจากประเทศไทยนับเป็นตัวแทนประเทศ เป็นประชาชนที่มีความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความสามารถส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย ในปี 2021 มูลนิธิ Fulbright มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยจำนวน 7 ทุน ในจำนวน 7 ทุน มี 4 ทุนที่จะคัดเลือกนักศึกษาจาก 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนอีก 3 ทุนที่เหลือเป็นการแข่งขันระดับประเทศจากนักศึกษาที่จบมาจากทั้ง 4 ภูมิภาค http://www.fulbrightthai.org/ ทุน Fulbright จะปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 23.00 น.ตามเวลาในประเทศไทย

ทุน Fulbright เป็นทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชาตามที่โครงการกำหนด ยกเว้นสาขาด้านการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขแต่สาขา Public Health หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ไม่มีภาคปฎิบัติในห้องแลบสามารถยื่นสมัครขอรับทุนได้ สาขาวิชาต่างๆที่ยื่นสมัครได้มีดังนี้ คือ

 • Pure and Applied Science: Chemistry, Biology, Physics, Mathematics, Actuarial Science, Statistics, Architecture, Urban Design, Food Science, Marine Science, Agricultural, Forestry, Fisheries etc.
 • Health science: Biomedical Science, Veterinary Science, etc.
 • Engineering and Computer Science: Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Petroleum Engineering, Computer Science, Computer Engineering, Data Analysis, Ocean Engineering, Aerospace Engineering, etc.
 • Arts, Humanities, and Education: Dance, Music, Design, Fine Arts, Visual Arts, Films/TV, Cinematography, Animation, Languages, Literature, Philosophy, Anthropology, Education etc.
 • Social Science: Public Policy, Political Science, International Development, Criminal Justice, Economics, Environmental Studies, Communications, Journalism, Geography, Social Work, Theology/Religious Studies, History etc.
 • Law: all Legal Concentrations
 • MBA (Finance): Banking, Finance, Financial Engineering, Quantitative Business Analysis, etc.
 • MBA (Non-Finance): General Business Management, Operation Management, Entrepreneurship, Social Enterprise, Marketing, HR, Supply Chain Management and Logistics, etc

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา http://www.fulbrightthai.org/wp-content/uploads/2020/01/TGS-2021-Announcement-on-Web.pdf

 1. เป็นคนไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 2. ผู้สมัครที่คาดว่าจะจบการศึกษาหลังวันที 22 เมษายน 2020 มีสิทธิ์สมัคร ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยมายืนยันว่า จะได้รับใบปริญญาจริง และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 3. สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยกเว้นผู้สมัครปริญญาเอก สามารถจบปริญญาโทจากต่างประเทศได้
 4. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับทุน Fulbright มาก่อน
 5. มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำตามที่ทางโครงการกำหนดไว้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบชิงทุน Fulbright : http://www.fulbrightthai.org/wp-content/uploads/2020/01/TGS-2021-Online-Application-Guidelines.pdf

 • ใบสมัครออนไลน์ http://application.fulbrightthai.org/ ต้องระบุด้วยว่า ต้องการสมัครปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
 • คะแนนสอบ TOEFL iBT ควรวางแผนล่วงหน้าในการสมัครไว้นานๆด้วย กรณีที่คะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ จะได้มีโอกาสสอบใหม่อีกครั้ง
 • Transcript ปริญญาตรี กรณีสมัครปริญญาโท Transcript ปริญญาตรีและโท กรณีสมัครปริญญาเอก
 • เรียงความ ” Essays may be the most important components of your application. It is an opportunity for the applicants to tell their stories, background, or goals in depth, and enable readers to learn more about the applicants beyond the transcripts and lists of activities provided in their applications/resumes.•Master’s degree applicants are required to write a proposed program plan and a biographical essay. In addition to the two essays, doctoral degree applicants are required to write about their research ideas.•The limit for all essays is 400 words. ” และเรียงความจะมี 3 ประเภทคือ i. Statement of purpose, 400 words (master’s and doctoral applicants) ; ii.Personal statement or biographical essays, 400 words (master’s and doctoral applicants); iii.Research idea, 400 words (doctoral applicants only)
 • Resume มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ
 • Letter of Recommendations จำนวน 3 ฉบับ
 • กรณีผู้สมัครเพื่อไปเรียนสถาปัตยกรรม ต้องส่ง Portfolio online ด้วย
 • รูปถ่ายขนาด 4.5 เซ็นติเมตร (กว้าง)* 6 เซ็นติเมตร (สูง) “Upload your recent professional photo, taken within the past 6 months and have at least 4.5cm width and 6cm height (width 540px, height 720px). The file must not exceed 2MB

การสอบสัมภาษณ์ จะอยู่ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิ Fulbright จะประกาศผลผู้ได้รับทุนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2563 และผู้ได้รับทุนจะเริ่มดำเนินการส่งสมัครมหาวิทยาลัยระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564 และจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2564 (2021)

ผู้ได้รับทุนการศึกษา Fulbright จะได้รับการสนับสนุนจากทุน Fulbright จำนวน 35,500 ดอลล่าร์สหรัฐ ในปีแรก สำหรับในปีที่สองจำนวนเงินทุนจะลดลงเหลือ17,500 ดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนผู้ที่สมัครชิงทุนปริญญาเอกจะได้รับทุนเพียง 2 ปี ในปีถัดไปถือว่า ผู้ที่เรียนปริญญาเอกมา 2 ปีแล้ว มักจะได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยในรูปของ Teaching Assistant บ้าง Fellowships บ้าง หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนบ้าง เป็นต้น ทุน Fulbright จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าประกัน และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ 1 ครั้ง ผู้ได้รับทุน Fulbright จะได้รับวีซ่าประเภท J-1 และหลังจากเรียนจบจะอยู่ภายใต้กฎ Two-year home residency หมายความว่า ห้ามเดินทางเข้าออกสหรัฐฯหลังจากเรียนจบเป็นเวลา 2 ปี ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง Two-year Home Country Physical Presence Requirement ได้ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study/exchange/waiver-of-the-exchange-visitor.html

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน Fulbright สามารถสอบถามไปที่อีเมล์ของมูลนิธิ Fulbright ที่ [email protected] หรือโทรสอบถามได้ที่ 0 2285 0581-2 ต่อ 106 คุณศุภวารี ภัทรวาณิช ในเวลาทำการ

Copyright © 2010-2020 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top