ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2563

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ให้โอกาสและสนับสนุนงานด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย นอกจากธนาคารจะมุ่งให้บริการด้านการเงิน และมีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย ธนาคารกรุงเทพยังเป็นธนาคารชั้นนำที่เป็นที่รู้จักกันดีในระดับนานาชาติอีกด้วย ธนาคารกรุงเทพมุ่งให้ความสำคัญในด้านการศึกษามาช้านาน ดังจะเห็นได้ว่า ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีบริการพิเศษให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่ลูกค้าที่ต้องการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อกลับมาทำประโยชน์ให้กับสังคม นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ ดังจะเห็นได้จาก ธนาคารจะประกาศให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งสถาบันในต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ทุกปี

สำหรับในปี 2563 ธนาคารกรุงเทพประกาศสมัครสอบชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ทั้งสถาบันในต่างประเทศและในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ทุน โดยได้เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 แบ่งออกเป็น https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 2 หลักสูตรคือ
  1. หลักสูตร MBA 2 ปี เฉพาะ Finance ตามมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด Stanford University, Harvard University, University of Pennsylvania, Massachusetts Institute of Technology, University of Chicago, Columbia University, University of California – Los Angeles, Carnegie Mellon University, Cornell University, Northwestern University, University of Michigan, Yale University, University of California Berkeley, Duke University, New York University, University of Texas – Austin และ Dartmouth College
  2. หลักสูตรอื่นๆ ในสาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics ธนาคารกรุงเทพกำหนดมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ดังนี้คือ Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Carnegie Mellon University , University of California Berkeley, Harvard University, Duke University, New York University, University of Pennsylvania, University of  Michigan, University of Texas –  Austin, University of California – Los Angeles, Georgia Institute of Technology, California Institute of Technology, Columbia University, Cornell University, Northwestern University, University of Washington, University of Illinois , Princeton University และ Purdue University
 2. สหราชอาณาจักร มี หลักสูตรต่างๆ อาทิ MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics โดยต้องไปเรียนตามมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด คือ London Business school, University of Cambridge, University of Oxford, The University of Manchester, The University of Warwick, Imperial College of London, The University of Edinburgh, The London School of Economics and Political Science, City, University of London
 3. ประเทศจีน มี หลักสูตรต่างๆ อาทิ MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics โดยต้องไปเรียนตามมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด คือ China Europe International Business School (CEIBS), Peking University: Guanghua, Shanghai Jiao Tong University: Antai, Tsinghua, University, Fudan University
 4. ประเทศสิงคโปร์ มี หลักสูตรต่างๆ อาทิ MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics โดยต้องไปเรียนตามมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด คือ National University of Singapore , Nanyang Technology University, Singapore Management University

ทุนเรียนในประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 1. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time) เพื่อศึกษาหลักสูตร Master of Business Administration Program
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time) เพื่อศึกษาหลักสูตร Master of Business Administration Program, Master of Computer Science and Information Technology, Master of Science in Finance, Master Program in Financial Engineering, Master of Arts in Business and Managerial Economics
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Flexible Time) เพื่อศึกษาหลักสูตร The Master of Business Administration, Master in Finance, Master of Science in Marketing
 4. มหาวิทยาลัยมหิดล (Flexible Time) เพื่อศึกษาหลักสูตร Master of Business Administration Program, Master of Management in Entrepreneurship Management, Master of Management in Corporate Finance

หมายเหตุ: กรณีหลักสูตร Flexible Time หมายความว่า เฉพาะพนักงานธนาคารกรุงเทพเท่านั้นที่จะสมัครทุนประเภทนี้ได้ เพราะเป็นการศึกษานอกเวลาราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด
 7. สำหรับจ้อที่ 7 และ 8 คือคุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร พนักงานธนาคารต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในข้อ 1-6 และตามด้วยข้อที่ 7 และ 8 คือต้องมีผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป 
 8. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

หลักฐานที่ใช้ยื่นสมัครสอบทุนธนาคารกรุงเทพ

 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
 2. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 5. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK
 6. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)
 7. รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด  
 9. ในส่วนของพนักงานธนาคารนอกจากหลักฐานในข้อ 1-8 แล้วยังมีข้อ 9 เพิ่มด้วยคือ หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด  

ลักษณะการสอบ ประกอบด้วย

 • การสอบข้อเขียน ประกอบไปด้วย Aptitude Test, Personality Test,  English Test และ Emotional Intelligence  
 • การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนธนาคาร
 • การสอบทั้ง 2 ประเภทนี้ จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2563

เงื่อนไขในการรับทุน

 • กรณีผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก บุคคลผู้นั้นจะต้องลงนามในสัญญาจ้างงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของธนาคารตามแบบฟอร์มของธนาคาร
 • ผู้รับทุนทุกคนจะต้องลงนามในสัญญารับทุนกับทางธนาคารตามแบบฟอร์มของธนาคาร
 • ผู้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้รับทุนจะต้องศึกษาให้ครบรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้ในสัญญารับทุน กล่าวคือ ถ้าเป็นทุนภายในประเทศ ระยะเวลาที่ต้องกลับมาทำงานให้ธนาคารคือ 2 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา ถ้าเป็นทุนในต่างประเทศ ระยะเวลาที่ต้องกลับมาทำงานมห้ธนาคาร คือ 3 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษาแต่ไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • หากผู้รับทุนลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนหรือพนักงานด้วยเหตุใดก็ตาม ก่อนสำเร็จการศึกษาหรือก่อนการปฏิบัติงานชดใช้ธนาคารครบตามสัญญา หรือประพฤติตนไม่เป็นที่ไว้วางใจจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินคืนธนาคารตามหลักเกณฑ์ คือ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ธนาคารสนับสนุน

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประมาณเดือนมิถุนายน 2563

โปรดศึกษาเพิ่มเติม และดาวน์โหลดปบบฟอร์มต่างๆๆด้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships แต่หลังจากปิดรับสมัครทุนแล้ว ท่านจะไม่พบข้อมูลดังกล่าวในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารอีก

หากผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพโดยตรงที่ งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น  2  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3  โทร. (66) 0 2296 8358 อีเมล: [email protected], [email protected]

  Copyright © 2010-2020 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top