การขอขยายเวลาวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในสหรัฐในสถานะการณ์โควิด 19

วันที่ 15 เมษายน 2563 กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ (H-1B ) สามารถยื่นเรื่องขอขยายเวลาการอยู่ต่อในสหรัฐอเมริกาได้ https://www.uscis.gov/news/alerts/covid-19-delays-extensionchange-status-filings ในช่วงวิกฤตสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19 ที่อาจจะเป็นสาเหตุให้การเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองมีปัญหา อาทิ เช่น การปิดประเทศ สายการบินไม่บินผ่านประเทศตนเอง เป็นต้น การทำเรื่องขอขยายเวลาการอยู่ต่อในสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการอยู่เกินเวลา (overstay) จากระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้อยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะการอยู่เกินเวลาที่วีซ่ากำหนดอาจส่งผลกระทบทำให้ถูกปฎิเสธวีซ่าได้ หากมีการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาครั้งต่อๆไป https://economictimes.indiatimes.com/topic/visa-extension ฉบับวันที่ 15 เมษายน 2563 กล่าวถึงนักศึกษาอินเดียที่ได้วีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบในสหรัฐอเมริกา วีซ่าทำงานดังกล่าวเรียกว่า H-1B อินเดียเป็นชนขาติที่ได้รับวีซ่าทำงาน H-1B มากที่สุดในบรรดานักศึกษาต่างชาติ เพราะคนเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในงานไอทีเป็นพิเศษ แต่ระยะเวลาของวีซ่า H-1B บางคนอาจใกล้เวลาหมดายุ จะต้องเดินทางกลับประเทศของตนเอง บังเอิญช่วงนี้ทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชิ้อโรคโควิด 19 จึงเกิดปัญหาเหมือนวีซ่าประเภทอื่นๆ คือ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียนว่า แล้วเราจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรโดยไม่ผิดกฎหมายการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา

คำตอบที่ได้รับคือ ให้ลองขอขยายเวลา หรือการเปลี่ยนสถานะวีซ่า เช่น เปลี่ยนสถานะวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน เป็นต้น จะอย่างไรก็ตาม การขอขยายเวลาหรือการเปลี่ยนสถานะวีซ่า ยังคงต้องยึดตามหลักการการยื่นขอ Extension of Stay (EOS) หรือ Change in Status (COS) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกรอกฟอร์มคำร้อง การจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่า และระยะเวลาในการรอดำเนินการ ประกอบกับนโยบายการปิดทำงานของหน่วยงานราชการในสหรัฐฯ ซึ่งก็คงคล้ายคลึงกับในประเทศอื่นๆที่หน่วยงานภาครัฐปิดทำการเป็นบางเวลาที่ผู้นำประกาศออกมา โดยทั่วไปหลังจากผู้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาในการอยู่ต่อ โดยเฉพาะวีซ่า H-1B จะมีผลบังคับใช้การจ้างงานกับนายจ้างคนเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันของการอนุมัติก่อนหน้านั้น โดยได้รับการขยายเวลาออกไปอย่างอัตโนมัติภายใน 240 วันหลังจากหมดอายุ I-94 เมื่อยื่นคำร้องขอขยายเวลาตรงเวลา ในทางตรงข้าม หากผู้ยื่นคำร้อง หรือ ผู้ยื่นขอขยายเวลาการพักอาศัยหรือเปลี่ยนแปลงสถานะ ยื่นคำขอในแบบฟอร์ม I-129 หรือ I-539 หลังจากระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต USCIS หมดอายุ การพิจารณาตามดุลยพินิจอาจไม่ได้รับการอนุมัติ หรืออาจจะได้รับการพิจารณา เพราะอยู่ในสถานการณ์พิเศษเกินกว่าการควบคุมของผู้ยื่นคำร้อง เช่น สถานะการณ์ COVID-19 แต่อาจจะเกิดการรอคอยที่นาน เพราะเวลาที่ต้องรอจะสอดคล้องกับสถานการณ์ ผู้ยื่นคำร้องหรือผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนคำขอของพวกเขาซึ่ง USCIS จะทำการประเมินเป็นกรณีๆไป The Economics Times เองก็วิเคราะห์ว่า การอนุมัติขยายเวลาดังกล่าวน่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับชาวอินเดียที่มีวีซ่า H-1B มากเป็นอันดับ 1 ในบรรดานักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

และเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำ Frequently answer question ไว้เพื่อตอบข้อสงสัยผู้ถือวีซ่านักเรียน (F-1) วีซ่าประเภท M-1 และวีซ่า J-1 เว็บไซต์ของ Homeland Security Department คือ https://www.ice.gov/coronavirus หรือจะตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสถานศึกษาของตนเอง หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน the National Association of Foreign Student Advisers (NAFSA) : https://www.nafsa.org/regulatory-information/sevp-covid-19-guidance-sources จะมีให้ download เนื้อหาทั้งหมดที่ Homeland Security Department ทำคำถามคำตอบไว้ใน FAQ

คำถามที่น่าสนใจและควรทราบของนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่

 • กรณีนักศึกษาต่างชาติเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเกิน 5 เดือน (The five month temporary absence provision) โดยปกติ นักศึกษาต่างชาติจะต้องขอวีซ่ากลับเข้าสหรัฐอเมริกาใหม่ ในกรณีเหตุการณ์โควิด 19 โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้จัดระบบการเรียนการสอนใหม่เป็นออนไลน์ โดยมีนโยบายรักษาระยะห่างระหว่างกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 นักศึกษาต่างชาติจำนวนหนึ่งเลือกที่จะกลับไปเรียนหนังสือออนไลน์ที่ประเทศของตนเอง ด้วยเหตุผลหอพักปิด ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ผู้ปกครองเป็นห่วงและอีกหลายๆเหตุผล ดังนั้น นักศึกษาก็จะเข้ากฎอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเกินจำนวน 5 เดือน คำตอบในเรื่องนี้คือ ถือว่านักศึกษาต่างชาติที่เลือกไปเรียน Spring Term 2020 online ที่บ้านตนเองยังคงเป็น active student และไม่ต้องยื่นขอวีซ่าใหม่
 • นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเดินทางเข้ามาเรียนต่อในสหรัฐถือเป็น active student ส่วนนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน และยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกา คำแนะนำคือให้อยู่ที่ประเทศของตนเองไปก่อน
 • กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยได้ ให้ทางมหาวิทยาลัยแจ้งที่อยู่ใหม่ของนักศึกษาเพื่อ update ที่อยู่ใน Sevis ที่อยู่ใหม่อาจจะเป็นที่พักใหม่นอกมหาวิทยาลัยแต่ยังอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือกรณีนักศึกษาเดินทางกลับไปอยู่ที่ประเทศของตนเอง ให้ใช้ที่อยู่ที่บ้านในประเทศของนักศึกษาเองตามความเป็นจริง
 • กรณีนักเรียนที่กำลังเรียนขั้น Grade 12 กลับไปเรียนหลักสูตรออนไลน์ของโรงเรียน ที่นักเรียนเคยเรียนอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ประเทศบ้านเกิดของนักเรียนเอง และต้องการกลับมาเรียนต่อระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ต้องดูด้วยว่า หลักสูตรที่เรียนออนไลน์นั้น ครบถ้วนกระบวนการจบตามหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาด้วยหรือไม่ ซึ่งปัญหาดังกล่าว อาจจะเกิดจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในบ้านเกิดของนักศึกษาเอง หริอโรงเรียนไม่สามารถจัดการสอนบางหลักสูตรผ่านออนไลน์ได้ โรงเรียนจะต้องทำ Broadcast message แจ้งในเอกสารของโรงเรียน
 • กรณีการจัดส่งเอกกสารการตอบรับให้นักเรียนที่เรียกว่า I-20 ถ้าไม่สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ ด้วยเหตุผลหน่วยงานในสถานศึกษาปิด หรือการระงับเที่ยวบินเข้าประเทศนั้นๆ หรือ ประเทศนั้นๆมีคำสั่งปิดประเทศ ไม่มีการเดินทางโดยเครื่องบินระหว่างประเทศ ให้สถานศึกษาจัดส่ง I-20 ทางอีเมล์ได้ และถ้าเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสามารถจัดส่งผ่านอีเมล์ผู้ปกครองได้ โดยสถานศึกษาจะแสกน I-20 และเซ็นต์ชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์จัดส่งเข้าอีเมล์ของนักศึกษา
 • หลักสูตรที่เรียนในช่วงโควิด 19 เป็นหลักสูตรออนไลน์ทั้งหมด แต่บางหลักสูตรไม่สามารถเปิดสอนเป็นออนไลน์ได้ ให้ทางสถานศึกษาแจ้งขอยกเว้นเป็น Broadcast messages อันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานะการณ์โควิด 19
 • กรณีนักศึกษาอยู่ในช่วงฝึกงานแบบ CPT นักศึกษาสามารถขอฝึกงานในประเทศบ้านเกิดของตนเองได้
 • ในกรณีนักศึกษาที่อยู่ในช่วงเวลาของการขอ OPT เพื่อฝึกงานหลังเรียนจบตามนโยบายที่ประเทศสหรัฐฯอนุญาตให้นักศึกษาทำงานได้หลังจากเรียนจบ ให้นักศึกษาหมั่นติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือเว็บไซต์ของ Homeland Security Department เพราะนักศึกษาอาจจะเผชิญกับปัญหาหลากหลายแบบ อาทิ เช่น การยกเลิกการจ้างงานกระทันหัน นักศึกษาจะทำงานออนไลน์แทนได้หรือไม่ ฯลฯ
 • หากสถานะการณ์โควิด 19 สิ้นสุดลง นักศึกษาจะเดินทางกลับเข้าไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ยังคงใชเกฎเดิม คือเดินทางเข้าประเทศได้ไม่เกิน 30 วันของการเปิดเรียนที่สถานศึกษานั้นๆ
 • สำหรับกฎของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาจบแล้วจะมีระยะเวลาการเตรียมตัวในการเดินทางกลับบ้านเกิดตนเอง 60 วัน ( 60 day grace period for F-1 visa และ 30 day grace period for J-1 visa) แต่นักศึกษาต่างชาติอาจพบปัญหาเรื่องสายการบินระงับเที่ยวบิน หรือประเทศบ้านเกิด lockdown ให้นักศึกษาปรึกษาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา เช่น ลงเรียนหลักสูตรออนไลน์อื่นๆแทน ระหว่างการรอกลับบ้านเกิดตนเอง หรือกรอกฟอร์มขอขยายเวลาอยู่ต่อในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเรื่อง case by case ว่าจะใช้เวลานานเท่าไรในการได้รับอนุมัติ
 • เว็บไซต์ Voice of America ได้มีการพูดถึงปัญหาคนไทยที่ตกค้างอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศไทยระงับเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าประเทศไทย และความเดือดร้อนของนักศึกษาที่ไปศึกษาและไปฝึกงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยมีข่าวหนึ่งที่น่าในใจเกี่ยวกับการขอขยายเวลาอยู่ต่อในสหรัฐอเมริกา https://www.voathai.com/a/covid19-thai-immigration-lawyer-/5366664.html ซึ่งอาจจะเป็นคำแนะนำที่พอจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง ขอให้ลองศึกษาจากเว็บไซต์ Voice of America
 • กรณีวีซ่านักเรียนที่ต้องขอขยายระยะเวลาของวีซ่าให้ยาวออกไป ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเองได้นั้น นักศึกษาต้องกรอกฟอร์ม I-539 และยื่นไปที่ USCIS อย่างน้อย 15 วัน แต่ต้องไม่เกิน 60 วันก่อนวันสุดท้ายของการจบหลักสูตรการเรียน ศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.uscis.gov/i539online บางมหาวิทยาลัยทำสมมติฐานเป็นฉาก ให้นักศึกษาลองอ่านและเลือกวิธีที่นักศึกษาเห็นว่าเหมาะสมกับเคสของตนเอง เช่น University of Michigan กล่าวถึงทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาจีนที่ไม่สามารถเดินทางกลับจีนได้ https://internationalcenter.umich.edu/covid-19-travel-update

บล็อกนี้คงไม่สามารถแปลทุกข้อความที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ Homeland Security Department ได้ เพียงยกตัวอย่างมาให้อ่าน พิจารณา และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขอให้นักศึกษาไทยทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดี

Copyright © 2010-2020 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top