ทุนธนาคารพัฒนาเอเซีย( ADB-JSP Scholarships) ประจำปี 2020

ทุน ADB-JSP คือ ความร่วมมือร่วมกันของธนาคารพัฒนาเอเซีย ( the Asian Development Bank) และ Japan Scholarships Program เพื่อขจัดปัญหาความยากจนของพลเมืองในกลุ่มประเทศเอเซียและแปซิฟิก การให้ความช่วยเหลือมาจากรัฐบาลญึ่ปุ่นนี้ มีทั้งในรูปแบบการให้กู้ยืมเรียน การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การให้ทุนการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายคือพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพลเมืองในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งๆขึ้นตั้งแต่ปี 1988 ทุน ADB-JSP มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทด้าน เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การศึกษา เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยี่ จำนวน 140-150 ทุน ลักษณะพิเศษของทุนนี้ คือ สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้หญิงได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมากขึ้น ผู้สมัครสอบชิงทุนสามารถเลือกส่งสมัครไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมโครงการ 15 แห่ง หรือมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆที่อยู่ในโครงการอีก 14 แห่ง ทุนนี้มีระยะเวลาในการศึกษานาน 1 ปี ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้คือ ค่าเล่าเรียน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าประกันสุขภาพ และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ส่วนการให้ความช่วยเหลือในปีที่สอง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันที่ผู้ได้รับทุนกำลังศึกษาอยู่ และผลการเรียนของผู้ได้รับทุน ค่าใช้จ่ายที่ทุนมอบให้นั้นจะให้เฉพาะผู้ได้รับทุน ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้คู่สมรสและบุตร และค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับทุนต้องออกเอง อาทิ ค่า field trip, ค่าสัมมนา ค่าอบรม ฯลฯ https://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/frequently-asked-questions

มารู้จักธนาคารพัฒนาเอเซียกันสักนิด ธนาคารพัฒนาเอเซียหรือ The Asian Development Bank ก่อตั้งเมื่อปี 1966 หรือ 2509 เป็นสถาบันการเงินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศแถบเอเซียและแปซิฟิก ผ่านการให้เงินกู้และความสนับสนุนด้านเทคนิค มีประเทศสมาขิกทั้งหมด 68 ประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ธนาคารพัฒนาเอเซียให้ทุนการศึกษาทุกปี คุณสมบัติของผู้สมัครทุน ADB-JSP คือ

 1. ผู้สมัครทุน ADB-JSP จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 4. มีสุขภาพดี แข็งแรง
 5. เมื่อได้รับทุนเรียนจนจบการศึกษาแล้ว จะต้องเดินทางกลับไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง https://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/main
 6. ผู้ที่ทำงานให้ ADB-JSP ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบชิงทุนนี้
 7. ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกและทำงานในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง
 8. ทุนนี้ไม่ให้การสนับสนุนผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทอยู่แล้ว
 9. ผู้เคยได้รับปริญญาจากต่างประเทศมาแล้วไม่มีสิทธิ์สมัครสอบชิงทุนนี้
 10. ผู้สมัครสามารถส่งสมัครได้มากกว่า 1 มหาวิทยาลัย และต้องระบุในใบสมัครด้วยว่า ได้ส่งสมัครไปที่มหาวิทยาลัยใดบ้าง
 11. ทุน ADB-JSP ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือในระดับปริญญาตรี การเรียนหลักสูตรทางไกล หลักสูตรระยะสั้น การประชุม การทำสัมมนา หรือ การเขียนวิทยานิพนธ์
 12. หลักสูตรที่ผู้สมัครสอบชิงทุนควรเลือกไปเรียน มีอาทิ ความยากจนและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม, การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การสร้างภูมิอากาศที่ดีและการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ รวมทั้งการสร้างเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม, การส่งเสริมการพัฒนาชนบทและความปลอดภัยด้านอาหาร, การส่งเสริมความร่วมมือและการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค, การเร่งความก้าวหน้าในการเท่าเทียมกันทางเพศ, การทำให้เมืองน่าอยู่, การสร้างเสริมการกำกับดูแลและความสามารถของสถาบัน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นยุทธศาสตร์ของ ADB ที่ต้องทำให้สำเร็จในปี 2573 หรือปี 2030 ด้วย https://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/main

พลเมืองจากประเทศที่มีสิทธิ์สมัครสอบชิงทุน ADB-JSP คือ

 • Afghanistan
 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Cambodia
 • Cook Islands
 • Georgia
 • India
 • Indonesia
 • Fiji
 • Kazakhstan
 • Kiribati
 • Kyrgyz Republic
 • Lao People’s Democratic Republic
 • Malaysia
 • Maldives
 • Marshall Islands
 • Federated States of Micronesia
 • Mongolia
 • Myanmar
 • Nauru
 • Nepal
 • Niue
 • Pakistan
 • Palau
 • Papua New Guinea
 • Philippines
 • Samoa
 • Solomon Islands
 • Sri Lanka
 • Tajikistan
 • Thailand
 • Timor-Leste
 • Tonga
 • Turkmenistan
 • Tuvalu
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Viet Nam

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัคร มี 3 ขั้นตอนคือ

 1. ผู้สมัครเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการทุน ADB-JSP ศึกษารายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนใจ และกรอกใบสมัครส่งไปที่มหาวิทยาลัยตามปกติ และมหาวิทยาลัยนั้นจะส่งรายชื่อผู้สมัครที่แสดงวัตถุประสงค์ว่าขะขอสมัครทุน ADB ไปยัง ADB
 2. ADB จะส่งรายชื่อนักศึกษาที่น่าสนใจไปยังรัฐบาลญี่ปุ่น โดย ADB จะเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อนักศึกษาจากคุณสมบัติของนักศึกษา รวมทั้งพิจารณาตามเกณฑ์การสมัครสอบชิงทุนที่ ADB กำหนดไว้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ JSP ADB จะส่งรายชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนไปยังสถาบันที่มีชื่ออยู่ในโครงการ ADB-JSP ที่นักศึกษาผู้นั้นส่งสมัครไว้
 3. มหาวิทยาลัยในโครงการ ADB_JSP จะเป็นผู้แจ้งให้นักศึกษาทราบว่า นักศึกษาได่รับทุน ADB-JSP

นักศึกษาสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครทุน ADB-JSP ได้ที่เว็บไซต์ https://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/procedures-applying

รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ ADB-JSP ได้แก่

 1. University of Hong Kong
 2. Indian Institute of Technology, Delhi
 3. Hitotsubashi University, School of International and Public Policy
 4. International University of Japan
 5. Keio University
 6. Kobe University
 7. Kyoto University
 8. Nagoya university
 9. National Graduate Institute for Policy Studies ( formerly Graduate School of Policy science, Saitama University)
 10. Ritsumeikan University
 11. Saitama University
 12. Tokyo Institute of Technology
 13. United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability
 14. The University of Tokyo ( มี 5 คณะคือ Department of Civil Engineering, Department of Urban Engineering, Graduate School of Public Policy, Division of Environmental Studies และ School of International Health)
 15. Tsukuba University
 16. University of Auckland
 17. Lahore University of Management Sciences
 18. Asian Institute of Management
 19. International Rice Research Institute
 20. University of Philippines, Los Banos
 21. National University of Singapore
 22. Asian Institute of Thailand
 23. Thammasat University
 24. East-West center, University of Hawaii

วันปิดรับสมัคร คือ แนะนำให้สมัครก่อนล่วงหน้า 6 เดือนที่มหาวิทยาลัยนั้นๆจะเปิดเทอมการศึกษา โดยผู้สมัครศึกษาวันปิดรับสมัครของแต่ละสถาบัน ที่เข้าร่วมโครงการจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเอง

สำนักงานใหญ่ของทุน ADB-JSP ตั้งอยู่ที่ 6ADB Avenue, Mandaluyong City 1550, Metro Manila, Philippines โทรศัพท์ : +63 2 8632 4444, +63 2 8636 2444

อนึ่ง ผู้เขียนได้ลองเข้าไปอ่านประสบการณ์นักเรียนไทยที่เคยสมัครสอบชิงทุนธนาคาร ADB และได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่นท่านหนึ่งเห็นว่า บทความที่น้องเขียนอาจเป็นแรงบันดาลใจให้น้องอีกหลายคนที่คะแนนเเรียนไม่ถึง 3.00 และอยากมีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้ลองส่งสมัครดู ขอนุญาตท่านเจ้าของบทความแชร์ลิงก์บทความที่เป็นประโยชน์ของน้อง https://chawgostudy.wordpress.com/2016/02/09/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-adb-jsp-%E0%B8%81/

Copyright © 2010-2020 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top