ทุนรัฐบาลที่น่าสมัครจากเว็บไซต์สำนักงานกพ. ประจำปี 2564

ผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยประมาณ 2.75-3.0 (โปรดศึกษาคุณสมบัติของแต่ละทุนอีกครั้ง) ยังมัเวลาเหลืออีก 1 สัปดาห์ก่อนสิ้นปี 2563 ในการเลือกที่จะสมัครสอบชิงทุนทุนรัฐบาลประเภทต่างๆที่ยังคงมีเวลาเหลือให้ยื่นเอกสารสมัครได้อยู่ ทุนรัฐบาลดังกล่าวได้แก่

 1. ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) ได้ทูลเกล้าฯถวายทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้นักศึกษาไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว โดยผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนนี้ ต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) สำหรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์สำนักงานกพ. https://www.ocsc.go.th/scholarship/king หรือ https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/20201224-prakaasmuulnithi-rabsmakhrthun_skoltech.pdf ทางมูลนิธิเทคโนโลยี่สารสนเทศตามพระราชดำริร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติ (สวทช) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 หลังจากสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 เสร็จสิ้นลง ทางมูลนิธิเทคโนโลยี่สารสนเทศตามพระราชดำริจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนในวันที่ 23 เมษายน 2564 ทุนทั้งสามทุนประกอบด้วย

 • ทุนเรียนต่อด้าน M.S. in Information Systems and Technology ( Energy System)
 • ทุนเรียนต่อด้าน M.S. in Materials Science and Technology of Materials
 • ทุนเรียนต่อด้าน M.S. in Mathematics and Computer Science (Data Science)

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนเพิ่มเติมได้ที่

 1. https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech
 2. https://student.skoltech.ru/sirindhorn-scholarship
 3. Skoltech เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 หลักสูตรต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีเปิดสอน https://www.skoltech.ru/en/

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ( Undergraduate Intelligence Scholarship Program -UiS) มีทั้งหมด 3 ประเภท ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุนให้เลือกสมัครได้ 1 หน่วยทุน ผู้สนใจสมัครสอบชองทุนนี้ ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2563 ทุนที่รับสมัครจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะเวลาคือ

 • ระยะเวลาที่ 1 คือศึกษาปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประเทศไทย ในสถาบันเดิมของนักศึกษาที่สอบชิงทุนได้
 • ระยะเวลาที่ 2 คือไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศตามเลื่อนไขที่สำนักงานกพ. กำหนด

ทุนทั้ง 3 ประเภทประกอบด้วย

 • ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2564 มีจำนวน 59 ทุน
 • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2564 มีจำนวน 1 ทุน เป้นทุนให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศในระยะที่ 2 คือ ไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร หรือประเทศในยุโรป อ่านเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่ต้องใช้สมัครได้ที่ http://uis.ocsc.go.th
 • ทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2564 มีจำนวน 1 ทุน เป็นทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทสาขา Data Science / Data Analytic /Business Analytic หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์  (Software Engineering) หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)  หรือสาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) หรือสาขาสถิติประยุกต์ (Applied Statistic เน้น Computer Science หรือ Data Science) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้าน Artificial Intelligence and Machine Learning, Blockchain, FinTech, Digital transformation และ Digital Organization Development ในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ Top 50 ของ QS World University Ranking ในปีที่จะไปศึกษาต่อ ณ ประเทศใดก็ได้

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องคุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารที่ต้องใช้ยื่นสมัคร และวิธีการสมัครได้ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship หรือ http://uis.ocsc.go.th

3. ทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (Digital Transformation) ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง15 มกราคม 2564 มีจำนวนทุนที่เปิดรับสมัครทั้งหมด 20 ทุน สาขาที่ต้องการให้ไปศึกษาต่อ ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ู อายุไม่กิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 15 มกราคม 2564) ศึกษาเพิ่มเติมที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/digitaltransformation

Copyright © 2010-2020 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top