มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์

ประเทศโปแลนด์ได้ปรับโครงสร้างการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามกระบวนการโบโลนย่า (Bologna Process) ภายใต้การกำกับของเขตการศึกษาระดับอุดมศึกษาของยุโรป (European Higher Education Area-EHEA) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมเรื่องการยอมรับคุณสมบัติร่วมกันของอุดมศึกษาในยุโรป และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของระบบอุดมศึกษา ตลอดจนทำให้เกิดการผ่อนคลาย ความคล่องตัวของบุคลากร และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุโรป หนึ่งในคุณสมบัติหลักของกระบวนการโบโลนย่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติในแต่ละประเทศ การพัฒนาเกณฑ์และขั้นตอนที่แต่ละประเทศจะใช้เพื่อตรวจสอบว่า กรอบงานระดับชาติเข้ากันได้กับกรอบความครอบคลุมคุณสมบัติของเขตการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งยุโรป (Framework for Qualifications of the European Higher Education Area หรือ FQ-EHEA) โดยระดับการศึกษาประกอบด้วยสามระดับ คือ First Cycle, Second Cycle และ Third Cycle แต่ละระดับจะมีตัวบอกวัดความสามารถและความสำเร็จทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของระดับนั้น ๆ http://www.ehea.info/page-three-cycle-system EQF หรือ The European Qualification Framework จะเป็นเครื่องมือแปลขนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการสื่อสารและเปรียบเทียบระหว่างระบบคุณวุฒิของประเทศต่างๆในยุโรป โดยอ้างอิงจากผลการเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ( http://www.ijstr.org/final-print/sep2019/Qualification-Framework-And-Recognition.pdf)

โครงสร้างของ Three Cycle (http://www.ehea.info/page-three-cycle-system)

ความหมายของคำศัพท์ในรูปภาพ

 • ECTS ย่อมาจาก European Credit Transfer and Accumulation System ความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของแต่ละประเทศ เป็นสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย ผลการเรียนของนักศึกษา ตลอดจนระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายนักศึกษาไปต่างประเทศ ระบบ ECTS จึงถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา แค็ตตาล็อกหลักสูตร ข้อตกลงการเรียนรู้ การถอดเสียงบันทึกช่วยในการรับรู้ และการโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาได้รับในช่วงที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ เช่น 60 หน่วยกิต ECTS เทียบเท่ากับการศึกษาหรือการทำงานตลอดทั้งหนึ่งปีการศึกษา ดังนั้น ECTS ทำให้การไปเรียนต่อต่างประเทศของนักศึกษาต่างชาตืในประเทศโปแลนด์ ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในประทศต่างๆมากขึ้น
 • Short Cycle หลายประเทศมีการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ส่วนใหญ่เน้นการปฏิบัติ ให้ความรู้ทักษะและความสามารถทางวิชาชีพแก่นักศึกษา เพื่อง่ายต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน กรอบคุณวุฒิของยุโรปสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงโปรแกรม Short Cycle จัดให้อยู่ที่ระดับ 5 ในบางประเทศโปรแกรมเหล่านี้อาจนำไปสู่การเข้าเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในบางประเทศโปรแกรมประเภท Short Cycle นี้อาจจะไม่ได้จัดอยู่ในระดับอุดมศึกษาเลย (http://www.ijstr.org/final-print/sep2019/Qualification-Framework-And-Recognition.pdf)
 • First Cycle หรือ ระดับปริญญาตรี ใช้ระยะเวลาในการเรียนนาน 3-4 ปี หรืออย่างน้อย 6-8 เทอม จึงจะได้รับ Bachelor Degree โดยนักศึกษาจะเก็บหน่วยกิตประมาณ 180-240 ECTS บางหลักสูตรโดยเฉพาะปริญญาตรีสายวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ จะใช้เวลาในการเรียนนาน 7-8 เทอมหรือ 3.5 -4 ปี
 • Second Cycle หรือ ปริญญาโท ใช้ระยะเวลาในการเรียนนาน 3-4 เทอม หรือประมาณ 1.5 -2 ปี จึงจะได้รับ Master Degree นักศึกษาต้องเก็บหน่วยกิตประมาณ 60 หรือ 90 หรือ 120 ECTS แล้วแต่สาขาวิชาที่เลือกเรียน
 • Long Cycle ระยะยาว เป็นการเรียนปริญญาตรีควบคู่ปริญญาโท ใช้ระยะเวลาในการเรียนนานประมาณ 4.5 – 6 ปี หรือ 9-12 เทอม นักศึกษาจะต้องเก็บหน่วยกิตประมาณ 270-360 ECTS จึงจะได้รับ Master Degree Short Cycle
 • Third Cycle หรือ ปริญญาเอก (Doctor หรือ PhD) มีให้สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับเทียบเท่า ใช้ระยะเวลาในการเรียนนาน 3-4 ปี หรือประมาณ 8 เทอม จึงจะได้ Doctoral Degree ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่แน่นอน แล้วแต่สาขาวิชา ก่อนจบนักศึกษาจะต้องสอบ Doctoral examinations และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ (Defense Doctoral Thesis)

เทอมการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 เทอมๆละ 15 อาทิตย์ คือ

 • เทอม Winter เริ่มเรียนวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
 • เทอม Summer เริ่มปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมิถุนายน

มหาวิทยาลัยมีปิดเทอมระยะสั้น 10 วัน ในช่วงคริสต์มาส และปิดหนึ่งอาทิตย์ในช่วงอีสเตอร์ การสอบของเทอม Winter จะอยู่ในช่วง 2-3 อาทิตย์ของเดือนมกราคม ส่วนการสอบของเทอม Summer จะอยู่ราว 2-3 อาทิตย์ของเดือนมิถุนายน ปิดเทอมใหญในฤดูร้อนนานประมาณ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกันยายน

การสอบอาจจะมีหลายครั้งในแต่ละวิชา การประเมินผลสอบอาจจะทำทุกเทอม หรือทำเฉพาะเทอมที่สองแล้วแต่วิชาและมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถสอบแก้ตัวได้ 3 ครั้ง ถ้ายังไม่ผ่านอีกและต้องสอบครั้งที่ 4 นักศึกษาจะต้องไปสอบครั้งที่ 4 ในปีการศึกษาถัดไป ระบบการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยในโปแลนด์เริ่มจากคะแนน 2 ไปถึงคะแนน 5 ถ้ามีประจุ + เช่น 3+ หมายความว่าได้ 3.5 คะแนน คะแนน 5 คือคะแนนดีที่สุด คะแนน Passing Grade ที่นักศึกษาควรทำได้คือ Satisfactory หรือคะแนน 3 ลองศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับดูได้ เช่น เว็บไซต์ของ Nicolaus Copernicus University in Torun (https://www.umk.pl/en/erasmus/life/guide/grading/#:~:text=The%20Polish%20grading%20system%20in,point%3A%20%2B%20means%200.5%20more)

หลังจากสอบข้อเขียนและปฏิบัติในวิชาที่ลงเรียนเสร็จ นักศึกษาต้องส่ง Diploma Project และสอบ Diploma Examination ให้ผ่านเพื่อรับปริญญาบัตร ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์จะมี Diploma Supplement เป็นใบแปลปริญญาบัตร ระบุชื่อปริญญา ระดับการศึกษา และความเชี่ยวชาญของนักศึกษาไว้ด้วย

มหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ คือ Jagiellonian University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1364 ที่เมือง Cracow ต่อมาในปีค.ศ.1826 Stanislaw Staszic ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกของประเทศโปแลนด์ชื่อ Warsaw University of Technology ในตอนเริ่มจัดตั้งนั้น Warsaw University of Technology ยังเป็นเพียง Preparatory School for the Polytechnic นักศึกษาที่จะได้รับสิทธิ์เรียนฟรีไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน คือ ชาวโปแลนด์หรือผู้ถือบัตร Karta Polaka , พลเมืองในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป(European Union) , ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป( European Economic Area) ,ชาวสวิสและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในโปแลนด์ , ผู้ถือ Permanent Residence Permit หรือ a long-term EU-Residence Permi , ผู้ที่มีประกาศนียบัตรรับรองผ่านการสอบภาษาโปลิซในระดับ C1 level หรือสูงกว่า , ผู้ได้รับ Temporary Residence Permit ที่ออกให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาอยู่ร่วมกับครอบครัวในโปแลนด์, ผู้ลี้ภัยในโปแลนด์, ผู้ได้รับการคุ้มครองชั่วคราวให้อยู่ในโปแลนด์ , ญาติ คู่สมรส ลูก และพ่อแม่ของของชาวโปแลนด์ https://www.careersinpoland.com/article/education/who-can-study-for-free-in-poland

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในโปแลนด์ หน่วยงาน Perspektywy ของประเทศโปแลนด์จัดอันดับไว้ให้ตามรูปล่าง www.ranking.perspektywy.pl

อันดับของมหาวิทยาลัยเอกชนที่จัดโดย Perspektywy

สำนักจัดอันดับต่างชาติ เช่น QS World Ranking , the Time, ARWU ได้จัดอันกับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศโปแลนด์ไว้ดังนี้ https://www.study.eu/best-universities/poland

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ (Public University) และมหาวิทยาลัยเอกชน (Non-Public หรือ Private University) และในบางครั้งยังมีการจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆได้อีก 2 แบบ คือ University-Type และ Non-University Type

 • University-Type หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ดำเนินกิจกรรมการวิจัย และมีคะแนนการวิจัย A +, A หรือ B + ในสาขาวิทยาศาสตร์หรือศิลปะอย่างน้อย 1 สาขา (การให้คะแนนจะได้รับจากการประเมินคุณภาพของงานวิจัยจากภายนอก) มหาวิทยาลัยประเภทนี้จะมีเปิดสอนทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญเอก
 • Non-University Type เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เหมือนกับกลุ่ม University-Type มหาวิทยาลัยประเภท Non-University Type มีสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหรือ ปริญญาแบบ Long Cycle คือปริญญาตรีควบปริญญาโท สถาบันประเภทนี้ยังรวมถึงโรงเรียนอาชีพระดับสูง ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น สถาบันการศึกษาระดับสูงที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย (Non-University Type) เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรที่มุ่งเน้นในทางปฏิบัติเท่านั้น

อนึ่ง มีข้อสังเกตเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในโปแลนด์ มหาวิทยาลัยที่มีคำว่า Academy ประกอบมักจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนด้าน Fine Arts, Music และ Drama และมหาวิทยาลัยที่ลงท้ายด้วยคำว่า University of Technology มักจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2018/19 โปแลนด์มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 360 แห่ง เป็นของรัฐ 130 แห่ง รวมทั้งสถาบันที่ไม่ใช่ของรัฐ 230 แห่งโดยมี 11 แห่งที่บริหารงานโดยองค์กรนิกาย/ศาสนา (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/types-higher-education-institutions-56_en) บางเว็บไซต์ให้ข้อมูลว่า โปแลนด์มีมหาวิทยาลัยประมาณ 390 แห่ง (https://www.unipage.net/en/universities_poland)

สถาบันอุดมศึกษายังสามารถจัด แบ่งออกตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน นั้นๆได้ดังต่อไปนี้

 • Universities ได้แก่
  • University of Bialystok
  • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  • University of Gdansk
  • University of Silesia in Katowice
  • Jagiellonian University in Krakow
  • Maria Curie-Sklodowska University
  • John Paul Catholic University of Lublin
  • University of Lodz
  • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  • University of Opole
  • Adam Mickiewicz University in Poznan
  • University of Rzeszow
  • University of Szczecin
  • Nicolaus Copernicus University in Torun
  • University of Warsaw
  • Cardinal Stefan Wyszynski University
  • University of Wroclaw
  • University of Zielona Gora
 • Technical Universities ได้แก่
  • Bialystok University of Technology
  • University of Bielsko-Biala
  • University of Technology and Life Sciences
  • Czestochowa University of Technology
  • Gdansk University of Technology
  • Gdynia Maritime University
  • Silesian University of Technology in Gliwice
  • Kielce University of Technology
  • Koszalin University of Technology
  • AGH University of Science and Technology in Krakow
  • Tadeusz Kosciuszko Cracow University of Technology
  • Lublin University of Technology
  • Technical University of Lodz
  • Opole University of Technology
  • Poznan University of Technology
  • Kazimierz Pulaski Technical University of Radom
  • Rzeszow University of Technology
  • Maritime University in Szczecin
  • West Pomeranian University of Technology in Szczecin
  • The Main School of Fire Service
  • Warsaw University of Technology
  • Wroclaw University of Technology
 • Agricultural Universities ได้แก
  • University of Agriculture in Krakow
  • University of Life Sciences in Lublin
  • Poznan University of Life Sciences
  • Warsaw University of Life Sciences
  • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
 • Economic Science Universities ได้แก่
  • Karol Adamiecki University of Economics in Katowice
  • Cracow University of Economics
  • Poznan University of Economics
  • Warsaw School of Economics
  • Wroclaw University of Economics
 • Pedagogical Universities ได้แก่
  • Jan Dlugosz University in Czestochowa
  • Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce
  • Jesuit University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow
  • Pedagogical University of Cracow
  • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
  • University of Pomeranian
  • Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
 • Medical Universities ได้แก่
  • Medical University of Bialystok
  • Nicolaus Copernicus University-Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz
  • Medical University of Gdansk
  • Medical University of Silesia in Katowice
  • Jagiellonian University Medical College in Krakow
  • Medical University of Lublin
  • Medical University of Lodz
  • Poznan University of Medical Sciences
  • Pomeranian Medical University in Szczecin
  • Medical University of Warsaw
  • Wroclaw Medical University
 • Maritime Studies Universities ได้แก่
  • Maritime University in Szczecin
  • Maritime University in Gdynia
  • Gdańsk University of Technology
 • Physical Education Universities ได้แก่
  • Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdansk
  • Academy of Physical Education in Katowice
  • Academy of Physical Education in Krakow
  • Eugeniusz Piasecki University School f Physical Education in Poznan
  • Jozef Pilsud University of Physical Education in Warsaw
  • University School of Physical Education in Wroclaw
 • Art Studies Universities ได้แก่
  • Academy of Music in Bydgoszcz
  • Academy of Fine Arts in Gdansk
  • Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk
  • Academy of Fine Arts in Katowice
  • Ludwik Solski State Drama School in Cracow
  • Academy of Music in Krakow
  • Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow
  • Grazyna nad Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Lodz
  • Polish National Film, Television and Theatre School in Lodz
  • Strzeminski Academy of Art Lodz
  • Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznan
  • University of Arts in Poznan
  • Academy of Fine Arts in Warsaw
  • Aleksander Zelwerowicz State Theatre Academy in Warsaw
  • Frideric Chopin University of Music
  • Karol Lipinski Academy of Music in Wroclaw
  • Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw
 • Theological Universities ได้แก่
  • Pontifical University of John Paul II in Cracow
  • Christian Academy of Theology in Warsaw
  • Papal Faculty of Theology in Warsaw
  • Papal Faculty of Theology in Wroclaw
 • Military Universities ได้แก่
  • Military University of Technology in Warsaw
  • National Defence university in Warsaw
  • Polish Naval Academy in Gdynia
 • Non-Public University
  • Katowice School of Economics
  • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
  • Lodz Academy of international Studies
  • Pultusk Academy of Humanities
  • Akademy of Finance in Warsaw
  • Collegium Civitas in Warsaw
  • Kozminski University in Warsaw
  • Lazarski University in Warsaw
  • Polish-Japanese Institute of Information Technology in Warsaw
  • Warsaw School of Social Sciences and Humanities
  • University of Lower Silesia in Wroclaw
  • Academy of Management in Lodz
  • University of Humanities and Economics in Lodz
  • University of Information Technology in Warsaw
  • Silesian School of Economics and Languages in Katowice

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ https://www.unipage.net/en/universities_poland

 • มหาวิทยาลัยที่ทรงเกียรติในระดับสูง (The most Prestigious Universities) ในประเทศโปแลนด์ ได้แก่
  • Jagiellonian University เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1364 ที่เมือง Krakow ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของโปลนด์จนถึงปีค.ศ.1596 ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่ใหญที่สุดในโปแลนด์ ในห้องสมุดมีต้นฉบับงานเขียนในสมัยยุคกลาง รวมทั้งวรรณกรรมการเมืองใต้ดินจำนวนมาก
  • University of Warsaw มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองวอร์ซอ มีหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนถึง 20 หลักสูตร เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และรัฐศาสตร์ เป็นต้น และมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง อาทิ Menachem Begin นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล และเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เมื่อปีค.ศ. 1978, Frederic Chopin นักเปียโนและนักแต่งเพลง (https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Warsaw)
  • University of Adam Mickiewicz ในปีค.ศ. 1611 ภายใต้กฎบัตรของ King Sigismund III Vasa วิทยาลัยเยซูอิตในเมือง Poznan ได้กลายเป็นวิทยาลัยแห่งแรกในเมือง Poznan และเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1919 University of Adam Mickiewicz มีหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาโปลิซ และภาษาเยอรมันในการสอน ส่วนปริญญาโทมีภาษาที่ใช้ในการสอนเพิ่มอีก 1 ภาษาคือภาษาดัชท์ และระดับปริญญาเอกใช้หลายภาษาในการสอนเพิ่มมากขึ้น
  • Gdansk University of Technology มีจุดเด่นที่อาคารเรียนสะท้อนถึงงานสถาปัตยกรรมหลากหลายแบบ และเป็นอาคารที่มีอายุอย่างน้อย 100 ปีขึ้นไป Gdansk University of Technology มี 8 คณะคือ Architecture, Applied Mathematics and Physics, Civil Engineering and Environmental Engineering, Marine Engineering, Ship Technology, Management and Economics.
  • AGH University of Science and Technology ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางเทคนิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปแลนด์
 • Technical Universities 5 อันดับแรก คือ
  • U.of Warsaw,
  • AGH U. of Science and Technology in Krakow,
  • U. of Wroclaw
  • Gdansk University
  • U.of Lodz
 • Business School 5 อันดับแรก คือ
  • Faculty of Management-U.of Warsaw
  • Warsaw U. of Technology
  • Institute of Business Development
  • Kozminski University
  • Warsaw School of Economics

คลิกอ่านเพิ่มเติม ทำไมการศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์จึงดูน่าสนใจ

ที่มา

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top