มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาโปลิซในการสอน แต่หลังจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศโปแลนด์ปรับตัวเข้าสู่กระบวนการโบโลนย่า หลายหลักสูตรในหลายมหาวิทยาลัยได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสอน ในบางสาขาวิชา เช่น สายศิลปะ ดนตรี หลักสูตรส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาษาโปลิซอยู่ อาจจะมีบางวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ถ้าผู้สมัครสนใจไปเรียนสาขาวิชาดังกล่าว ผู้สมัครอาจจะเขียนอีเมล์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยก่อนยื่นส่งสมัคร ถ้าต้องการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การไปศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์ ผู้เรียนจะใช้เวลาอยู่ในประเทศโปแลนด์นานประมาณ 3-6 ปี ขึ้นอยู่กับวิชาที่เลือกลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้เรียนน่าจะหาโอกาสเรียนภาษาโปลิซดูบ้าง เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานได้หลายอย่างเพื่มขึ้นหลังจากเรียนจบ https://polandunraveled.com/can-foreign-students-work-in-poland/

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ที่มีหลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในกลุ่ม University มีอาทิ เช่น

 • Adam Mickiewicz University in Poznan มีหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน (http://international.amu.edu.pl/bachelor-degree-programs/) คือ BA in English and Chinese Studies, BA in European Legal Studies, BA in English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies, BA in International Relations, BA in English, Literature and Culture, M.A. in Public Governance specialization in Good Governance and Civil Society, M.Sc. in Physics of Advanced Materials for Energy Processing, MA in Mediterranean Studies, M.Sc. in Mathematics, MA in Journalism and Social Communication Specialization New Media, MA in English-International Relations, MA in Ethnology Specialization Cultural Differences Transnational Process, M.Sc. in Environmental Protection, MA in Modern Languages-Empirical Linguistics and Language Documentation, PhD

 • Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce มี 5 หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ คือ Administration, Data Engineering, Medicine, Scandinavian Studies และ Visual Arts https://en.ujk.edu.pl/studies/english-language-programmes/
 • The John Paul II Catholic University of Lublin มี 12 หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ คือ Philosophy, European Studies, Biotechnology, Journalism and Social Communication, Informatics, Mathematics, Language and Philological Sciences, Law, Canon Law and Administration, Psychology and Behavioral Science, Economics, Management และ Education, Teacher Training https://www.kul.pl/art_17611

 • University of Lodz มี 7 วิชาที่เปิดสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอน คือ Business Management, Economics, English Studies, Computer Science, International and Political Studies และ Management and Financehttps://admission.uni.lodz.pl/kierunki.php?tryb=katalog
 • The University of Szczecin มีหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษคือ Economics and IT Applications, Global Communication และ Social Sciences http://en.foreigners.usz.edu.pl/oferta/
 • University of Wroclaw https://uni.wroc.pl/en/ มีหลักสูตรปริญญาตรีด้าน Biological Sciences, Business Administration, Criminal Justice, Euroculture, International Relations, Political science, หลักสูตรปริญญาโทด้าน Administration, Biotechnology, Chemistry, Computer Science, Economics, Management and Finance, European Studies, Geology, History, International Relations, International Relations and Area Studies, Journalism and Social Communication, Law, Linguistics, Physics, Political Science, Public Relations, Marketing and New Media, Sociology, Tourism and recreation

กลุ่ม Medical University

 • Medical University of Gdansk มีหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษคือ MD Program, Doctoral School, Master of Pharmacy Program, Bachelor of Nursing, Premedical course https://mug.edu.pl/38436.html
 • Jagiellonian University Medical College in Krakow มีหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษตามรูป โดยผู้สนใจสมัครเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และคลิกที่ Academic Programs in English https://medschool.uj.edu.pl/medical-education/academic-program/

กลุ่ม University of Technology

 • Tadeusz Kosciuszko Cracow University of Technology จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมี 7 วิชาที่ใข้ภาษาอังกฤษในการสอน http://iro.pk.edu.pl/diploma-studies-2/แต่รายละเอียดข้อมูล นักศึกษาที่สนใจต้องส่งอีเมล์ไปสอบถามทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทก่อน
 • Rzeszow University of Technology มีหลักสูตรปริญญาตรีด้าน Chemical Process Engineering หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทด้าน Biotechnology, Civil Engineering, Electrical Engineering, Management, Mathematics, Mechatronics https://w.prz.edu.pl/en/university-guide

กลุ่ม Economics University

 • University of Economic in Katowice มีหลักสูตร Bachelor Program in Finance and Accounting for Business, Bachelor Program in International Business, Master Program in Quantitative Asset and Risk Management ARIMA, Master Program in E-commerce, Master Program in International Business, Master Program in Finance and Accounting for International Business, MERCURI European Master’s in Customer Relationship Marketing, Postgraduate Program https://www.ue.katowice.pl/en/admissions.html
 • Cracow University of Economics Bachelor Program in International Business (full-time and part-time), Corporate Finance and Accounting (full-time and part-time), Applied Informatics (full-time), Modern Business Management (full-time), Master Program in International Business (full-time and part-time), Corporate Finance and Accounting (full-time and part-time), Applied Informatics (full-time), Public Economy and Administration (full-time), Modern Business Management (full-time) และ Part-time Ph.D. Studies in Economics, Finance and Management (EFM) https://bpz.uek.krakow.pl/licencjackie.html
 • Poznan University of Economics หลักสูตรเกือบจะทั้งหมดสอนด้วยภาษาอังกฤษ https://ue.poznan.pl/en/

ดังจะเห็นได้จาก Entry Requirement ของหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้สมัครต้องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษด้วย

 • Warsaw School of Economics มีหลักสูตรปริญญาตรีด้าน Global Business, Finance and Governance,International Economics, Management, Quantitative Methods in Economics and Information Systems, หลักสูตรปริญญาโทด้าน Advanced Analytics – Big Data, Finance and Accounting with ACCA Qualification (practical profile), Global Business, Finance and Governance, International Business, หลักสูตรปรืญญาเอกด้าน Economics and Finance in the scope of Economics​ in English, Management and Quality Sciences with instruction in English, หลักสูตร Postgraduate Studies ทั้งหมดสอนเป็นภาษาอังกฤษ, หลักสูตร MBA studies สอนด้วยภาษาอังกฤษ https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx
 • Wroclaw University of Economics มีหลักสูตรปริญญาตรีด้าน Business Informatics, Business Management, Finance, International Business หลักสูตรปริญญาโทด้าน Finance, International Business และ Business Management, Executive MBA Program https://www.ue.wroc.pl/programs/

กลุ่ม Business University

 • Collegium Civitas in Warsaw https://www.civitas.edu.pl/en/academic-offer/in-english มีหลักสูตรปริญญาตรีด้าน International Business and Marketing, International Relations, Media, Diplomacy and International Negotiations, New Media and Journalism, Business Management, Digital Marketing, International Business Management, Multimedia Communication, Public relations, Marketing, New Media และ Sociology หลักสูตรปริญญาโทด้าน International Relations และ Sociology หลักสูตร MBA Online และหลักสูตร Short Term Programs ( https://www.civitas.edu.pl/en/academic-offer/short-term-programmes)
 • Katowice Business University GWSH https://www.gwsh.pl/katowice-business-university/kbu-offer.html มีหลักสูตรปริญญาตรีด้าน International Business and Tourism, Modern Business Management, Management in Textiles Industry, Business Psychology in International Management, Innovative Tourism and Hospitality Management หลักสูตรปริญญาโทด้าน International Sales Management, Management of Logistic Service, Soft Goods Management and Marketing, Modern Communication in Business และ Excellence in Tourism and Hospitality
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow https://en.uitm.edu.eu/study/international-office/ มีหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ ได้แก่ Advanced Network Technologies, Aviation Management, Game Design, Game Development, General Aviation, International Management, Nursing, Programming และ Visual Communication หลักสูตรปริญญาโทด้าน Cybersecurity, Finance and Accounting in Management, International Management, Logistics in Transport และ Software Engineering Technologies
 • Polish Japanese Institute of Information Technology in Warsaw มีหลักสูตรปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษได้แก่ Computer Science, New Media Arts, Information Management หลักสูตรปริญญาโทที่สอนเป็นภาษาอังกฤษคือ Computer Science, New Media Arts https://www.pja.edu.pl/en/computer-science/bachelor/general-information
 • Vistula University มีหลักสูตรปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ English Studies, หลักสูตรปริญญาโทที่สอนเป็นภาษาอังกฤษได้แก่ English Studies, Energy Management หลักสูตร Postgraduate Studies in Full-Stack Data Science Program (หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรออนไลน์) https://www.vistula.edu.pl/en/programmes/bachelors-degree-program
 • Warsaw School of Social Sciences and Humanities มีหลักสูตรปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษคือ English Studies, Psychology, Management and Leadership Program, Clinical Psychology, Applied Social Psychology, หลักสูตรปริญญาโทที่สอนเป็นภาษาอังกฤษคือ English Studies, Management and Leadership Program, Psychology, Clinical Psychology และ Applied Social Psychology https://english.swps.pl/offer

กลุ่ม Agricultural University

 • University of Agriculture in Krakow หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ คือ Agriculture, หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษคือ Environmental and Plant Biotechnology, Forestry Speciality Forestry Husbandry Management, Environmental Protection Speciality Agroecology, Agriculture, Food Technology and Human Nutrition Specialty Food Technology, Animal Science Speciality Bio-engineering in Animal Science, International Master Double Degree in Business Economics, International Master of Horticulture Science, Renewable Energy Sources and Waste Management
 • Poznan University of Life Sciences มีหลักสูตรปริญญาโทที่สอนเป็นภาษาอังกฤษได้แก่ M.Sc. in Agronomy,M.Sc. in Animal Production Management, M.Sc. in Horticulture Seed Science and Technology, M.Sc. in Environmental Engineering and Protection, M.Sc.in Animal Production Management, M.Sc. in Food Science and Nutrition, M.Sc.in Wood Science, M.Sc. in Agri-food Economics and Trade http://msc-bsc.puls.edu.pl/courses/
 • Warsaw University of Life Sciences มีหลักสูตรปริญญาตรีด้าน Organic Agriculture and Food Production, หลักสูตรปริญญาโทด้าน Environmental Protection, Environmental Engineering, Horticulture, Civil Engineering, Economics, Informatics and Econometrics, Food Technology and Human Nutrition, Forestry Information Technology และ Veterinary Medicine https://www.sggw.pl/en/for-candidates/recruitment/1st-degree-studies

กลุ่ม Natural Sciences and Humanities University

กลุ่ม Arts University

 • The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice หลีดสูตรที่เข้าร่วมในโครงการ Erusmus มักใช้ภาษาอังกฤษในการสอน http://www.am.katowice.pl/?a=am-katowice-en
 • Academy of Music in Krakow หลักสูตรดนตรีส่วนใหญ่ใช้ภาษาโปลิซในการสอน มีบ้างกรณีที่เป็นชั้นเรียนเล็กหรือมีผู้เรียนคนเดียว ครูผู้สอนจะใช้ภาษาที่นักศึกษาต่างชาติเข้าใจ เช่น ภาษาอังกฤษ https://www.amuz.krakow.pl/en/
 • The University of Arts in Poznan มีหลักสู ตรปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ คือ Graphic Design, Landscape Design, Intermedia, Product Design, Stage Design, Painting, Photography หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนคือ Graphic Design, Interior Design, Intermedia Design, Stage Design, Photography และ Sculpture https://uap.edu.pl/english/for-students/study-plans/

คลิกอ่านเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์

ที่มา

 • Studies in Foreign Languages Degrees and Diplomas published by the Ministry of Science and Higher education of Poland
 • เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top