ผู้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาต้องมีหนังสือรับรองผลการทดสอบโควิด-19

สหรัฐอเมริกาประกาศใช้กฎใหม่ในการเดืนทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 โดยผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปต้องทำการทดสอบโควิด-19 ว่ามีผลเชิงลบภายในเวลา 3 วันก่อนหน้าการเดินทาง หากผู้เดินทางเคยป่วยด้วยโรคโควิด-19 และเคยถูกกักตัวผ่านการรักษาจนหายแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองการฟิ้นตัวเรียกว่า Documentation of Recovery หนังสือรับรองสำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิดเป็นไปตามหลักการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC ได้แก่ ผู้ป่วยที่ติดเชิ้อโควิด-19 แบบมีอาการการ, ผู้ป่วยที่ติดเชิ้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 แบบหนักหรือมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงแบบรุนแรง ผู้เดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นไม่กี่วันหรือระยะยาวนานกว่านั้น https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html ผู้เดินทางทุกคนต้องทำการตรวจหาเชิ้อโควิด-19

ถ้าหากผู้เดินทางคนใดไม่มีหนังสือรับรองการทดสอบเชิงลบ หรือหนังสือการฟิ้นตัว (Documentation of Recovery) หรือไม่ได้ทำการทดสอบโควิด-19 ผู้เดินทางท่านนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตจากสายการบินให้ขึ้นเครื่อง โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ https://th.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ กฎเงื่อนไขดังกล่าวนี้ใช้บังคับเฉพาะผู้เดินทางทางอากาศเท่านั้น ไม่ได้ใช้กับผู้เดินทางทางบก อนึ่งคำว่า ผู้เดินทางไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนต่างชาติ แต่หมายรวมถึงคนอเมริกัน และผู้ถือกรีนการ์ดที่ต้องการเดินทางกลับเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย https://edition.cnn.com/travel/article/united-states-travel-new-covid-test-requirement/index.html

การทดสอบเชิ้อโควิด-19 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ ( The Centers for Disease Control and Prevention- CDC กำหนดไว้ การทดสอบจะต้องดำเนินการโดยใช้การทดสอบไวรัส (NAAT หรือ Antigen) และต้องแสดงผลลัพธ์เชิงลบต่อสายการบินก่อนขึ้นเครื่อง เอกสารผลการทดสอบจะต้องมีข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล วันที่เก็บตัวอย่าง และประเภทของการทดสอบ ผลการทดสอบที่เป็นลบจะต้องแสดงว่า การทดสอบเสร็จสิ้นภายใน 3 วันก่อนเที่ยวบิน ส่วนผลการทดสอบที่เป็นบวก จะต้องแสดงว่าการทดสอบเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนก่อนการบิน

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยไม่ได้กำหนดชื่อโรงพยาบาลที่จะต้องไปตรวจ เพียงแต่แจ้งว่า มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและของเอกชนที่มีบริการการตรวจหาเขิ้อโควิด-19 รวมทั้งมีห้องแล็บจำนวน 44 แห่งที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยแสดงว่า สามารถตรวจหาเชิ้อโควิด-19 ได้ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/img/infographic/laboratory_network02.jpg

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้การเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดความยุ่งยาก และความเสียหายทางการเงิน ในเรื่องวันเกินกำหนดของหนังสือรับรอง โปรดศึกษาเรื่อเที่ยวบินล่าช้า (Flight Delay) หรือการหยุดแวะพักหลายจุดก่อนเดินทางเข้าไปถึงสหรัฐอเมริกา ทำให้หนังสิอเดินทางมีอายุเกิน วัน หรือเป็นเหตุให้ต้องทำหนังสือรับรองใหม่ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html ผู้เดินทางไม่สามารถร้องขอเงินคืนจากการทำหนังสือรับรองจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ได้

หลังจากเดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC แนะนำให้ผู้เดินทางเข้ารับการทดสอบหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 3-5 วัน หลังการเดินทางอีกครั้ง และให้ผู้เดินทางอยู่บ้านหรือกักกันตัวเองเป็นเวลา 7 วันหลังการเดินทาง แม้ว่าจะได้ผลทดสอบเป็นลบก็ตาม ก็ให้อยู่บ้านเป็นเวลา 7 วันเต็ม หากไม่ได้ทำการทดสอบอีกครั้งตอนกลับเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ผู้เดินทางควรพักอยู่ที่บ้านนาน10 วัน จะปลอดภัยที่สุด และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐและท้องถิ่น หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเสมอ เวลาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทดสอบโควิด-19 เชิงลบ โปรดย้อนกลับไปอ่านที่เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพอีกครั้ง หรือเว็บไซต์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ตามที่ให้ไว้

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top