ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2564

ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครผู้สอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบรืหารธุรกิจและเทคโนโลยี่จำนวน 25 ทุน โดยมีวัคถุประสงค์หลักคือเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมทำงานและพัฒนาธนาคารกรุงเทพให้เป็นธนาคารชั้นนำในเอเซีย โดยธนาคารจะเปิดรับสมัครการสอบชิงทุนระดับปริญญาโทกับสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยผู้สมัครสามรถยื่นใบสใัครออนไลน์ได้ โดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships

ทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาในต่างประเทศ สำหรับ ทุนการศึกษาในประเทศ จะต้องเป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจาก 4 สถาบันต่อไปนี้ คือ

 1. หลักสูตร MBA จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full/Flexible Time)
 2. หลักสูตร MBA หรือหลักสูตร Master of Computer Science and Information Technology หรือหลักสูตร Master of Science in Finance หรือหลักสูตร Master Program in Financial Engineering หรือหลักสูตร Master of Arts in Business and Managerial Economics อย่างใดอย่างหนึ่ง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full/Flexible Time)
 3. หลักสูคร MBA in Global Business Management หรือหลักสูตร Master of Science Program in Finance หรือหลักสูตร Master of Science Program in Marketing อย่างใดอย่างหนึ่งจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Flexible Time)
 4. หลักสูตร MBA หรือหลักสูตร Master of Management in Entrepreneurship Management หรือหลักสูตร Master of Management in Corporate Finance อย่างใดอย่างหนึ่งจาก มหาวิทยาลัยมหิดล (Flexible Time)

หลักสูตรภายในประเทศที่เป็น Flexible time ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนในประเทศประเภทนีั้ เฉพาะพนักงานธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น แต่หลักสูครในประเทศที่เป็น Full Time บุคคลภายนอกยังร่วมส่งสมัครได้อยู่

ทุนการศึกษาในต่างประเทศ จะประกอบด้วยทุนการศึกษาใน 4 ประเทศขั้นนำต่อไปนี้คือ

 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะแบ่งแยกย่อยออกเป็น 2 ประเภท
  • สาขา MBA Finance (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี) โดยผู้สมัครสอบชิงทุนจะต้องได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งในรายชื่อมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ ได้แก่ Harvard University, University of Pennsylvania, Stanford University, MIT, Columbia University, University of Chicago, Northwestern University, University of California/Berkeley, Yale University, Dartmouth College, Duke University, University of Southern California, New York University, Cornell University, University of California/ Los Angeles, University of Texas/Austin, University of Michigan Carnegie Mellon University
  • สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics โดยผู้สมัครสอบชิงทุนจะต้องได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งในรายชื่อมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ ได้แก่ MIT, Stanford university, Carnegie Mellon University, University of California/Berkeley, Harvard University, Yale University, New York University, University of Pennsylvania, University of Michigan, University of Texas/Austin, University of California/Los Angeles, Georgia Institute of Technology, California Institute of Technology, Columbia University, Cornell University, University of Southern California, University of Washington, University of Illinois/Urbana, Princeton University, Purdue University
 2. ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้คือ สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics โดยผู้สมัครสอบชิงทุนจะต้องได้รับจดหมายตอบรับจากรายชือมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ ได้แก่ London Business School, University of Cambridge, University of Oxford, The University of Warwick, Imperial College of London, The University of Manchester, The University of Edinburgh, University College London
 3. ประเทศจีน ป็นทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้คือ สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics โดยผู้สมัครสอบชิงทุนจะต้องได้รับจดหมายตอบรับจากรายชือมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ ได้แก่ China Europe International Business School (CEIBS), Peking University, Shanghai Jiao Tong University, Tsinghua University, Fudan University
 4. ประเทศสิงคโปร์ ป็นทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้คือ สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics โดยผู้สมัครสอบชิงทุนจะต้องได้รับจดหมายตอบรับจากรายชือมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ ได้แก่ National University of Singapore (NUS), Nanyang Technology University (NTU), Singapore Management University (SMU)

คุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับบุคคลภายนอก คือ

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

สำหรับผู้สมัครที่เป็นพนักงานธนาคาร โปรดศึกษารายลัเอียดเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัครได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships

หลักฐานการสมัคร ของ ผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายนอก ได้แก่

 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
 2. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 5. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK
 6. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)
 7. รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด  

หมายกำหนดการคร่าวๆเกี่ยวกับ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เบื้องต้นซึ่งประกอบไปด้วย Aptitude Test, Personality Test,  English Test และ Emotional Intelligence จะอยู่ในข่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2564 ส่วนการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะอยู่ราวๆเดือนกรกฎาคม 2564

เงื่อนไขการรับทุน

ระยะเวลาที่กลับมาปฏิบัติงานกับธนาคาร: 3 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษาแต่ไม่น้อยกว่า 4 ปี หากเป็นทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ถ้าเป็นทุนการศึกษานประเทศ ระยะเวลาที่กลับมาปฏิบัติงานกับธนาคาร 2 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา ในกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับทุน จำนวนเงินที่ต้องชดใช้คืนธนาคารคือ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ธนาคารสนับสนุน

ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนธนาคารกรุงเทพมีข้อสงสัยใด ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพที่โทร 02-2296-8358

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top