ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2564

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 8 ทุน โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. ทุนสำหรับการศึกษาต่อสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยกำหนดให้เรียนในสาขาวิชา MBA หรือ MFE หรือ MSF หรือ MIF หรือ MIM ในมหาวิทยาลัยที่กำหนดคือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ทุนสำหรับการศึกษาต่อสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทยกำหนดประเทศที่จะให้ไปศึกษาต่อ 8 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริการพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกำหนดให้ไปศึกษาสาขาวิชา MBA/Finance หรือ Financial Engineering หรือ International Business หรือ Risk Management หรือ Mathematics, หรือ Statistics หรือ Business Data Analytics (เฉพาะสาขาวิชาสุดท้ายเท่านั้นที่ให้เลือกไปเรียนได้เฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา) https://www.kasikornbank.com/th/announcement/Pages/kbank-scholarship-2564.aspx

คุณสมบัติของผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายนอก

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (เฉพาะสาขาวิชา Business Data Analytics อายุไม่เกิน 28 ปี)
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาและมีเกรดเฉลี่ย(GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผู้สมัครทุนในประเทศ ต้องมีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • CU-TEP อย่างน้อย 75 คะแนน
  • TU-GET อย่างน้อย 550 คะแนน
  • TOEFL (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนหรือ TOEFL ( Computer Based) 213 คะแนน
  • IELTS อย่างน้อย 6.0
 • ผู้สมัครทุนต่างประเทศ ต้องมีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน หรือ TOEFL(Computer Based) 213 คะแนน
  • IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6
  • ผลสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับตั้งแต่ N2 ขึ้นไป (กรณีสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น)
  • ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป (กรณีสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร
 • ผู้สมัครที่เลือกรับทุนสาขาวิชา MBA ต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน ส่วนสาขาวิชา Business Data Analytics ผู้สมัครต้องมีผลสอบ GRE อย่างน้อย 312 คะแนน ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร ให้ผู้สมัครนำมายื่นพร้อมใบสมัคร เว้นแต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายชื่อมหาวิทยาลัยที่กำหนดกับธนาคารสิกรไทย
 • ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของธนาคารกสิกรไทย
 • https://www.kasikornbank.com/SiteCollectionDocuments/promotion/ads-master-scholarship/More%20Information.pdf

กรณีผู้สมัครที่เป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ของธนาคาร

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
 3. สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ชุด
 4. ใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ JLPT หรือ HSK หรือ GMAT หรือ GRE หรือจดหมายตอบรับการให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท จากหลักสูตรและชื่อสถาบันที่ธนาคารกำหนด ซึ่งสามารถใช้ได้ถึงวันปิดรับสมัคร
 5. สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้นหรือป่านการเกณฑ์ทหาร 1 ชุด
 6. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 7 พฤษภาคม 25664 โดยส่งอีเมล์ไปถึงผู้สมัครโดยตรง

กำหนดการสอบแข่งขัน

การสอบวันเวลาสอบสถานที่สอบวันที่ประกาศผล
การสอบ IQ4Q15 พฤษภาคม 2564ธนาคารกสิกรไทย24 พฤษภาคม 2564
Group Assessment29 พฤษภาคม 2564ธนาคารกสิกรไทย11 มิถุนายน 2564
การตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
การตรวจร่างกาย24-30 มิถุนายน 2564รพ.บางประกอก1 และยื่นใบรับรองแพทย์
ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลชั้น10 ธนาคารกสิกรไทย
ราษฎร์บูรณะ
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว
จะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์17 กรกฎาคม 2564ธนาคารกสิกรไทย19 กรกฎาคม 2564

การติดต่อมหาวิทยาลัย

 1. ผู้ได้รับทุุนไปศึกษาต่อต้องติดต่อมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง โดยจะต้องเรียนวิขาที่เน้นหนักตามที่ธนาคารกำหนดให้ ในการติดต่อดังกล่าว ธนาคารจะให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่างๆตามสมควร โดยผู้ที่รับทุนจะต้องดำเนินการให้ตนเข้าเรียนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ธนาคารประกาศผู้ได้รับทุน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะได้รับทุน
 2. มหาวิทยาลัยที่สมัครจะต้อเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนดหรือเห็นชอบด้วย

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้ครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนดไว้
 • ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะได้รับการบรรจุตามที่ธนาคารเห็นสมควร
 • หลังจากจบการศึกษา ฝึกงาน หรือดูงานแล้ว ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานกับธนาคาร หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา ฝึกงานหรือดูงานในระหว่างการรับทุน หากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษารวมกับค่าปรับอีก 1 เท่า
 • ระหว่างศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่ติดต่อ หรือใช้ความพยายามใดๆที่จะศึกษาหรือขอรับทุน เพื่อศึกษาสาขาวิชาอื่นอีก หรือศึกษาระดับสูงกว่าทุนที่ได้รับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือทำงานอื่น ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้สำเร็จโดยเร็วและกลับมาปฏิบัติงานทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
 • หลังจากจบการศึกษา ฝึกงาน หรือดูงานแล้ว ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานกับธนาคาร หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา ฝึกงานหรือดูงานในระหว่างการรับทุน หากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษารวมกับค่าปรับอีก 1 เท่า
 • ระหว่างศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่ติดต่อ หรือใช้ความพยายามใดๆที่จะศึกษาหรือขอรับทุน เพื่อศึกษาสาขาวิชาอื่นอีก หรือศึกษาระดับสูงกว่าทุนที่ได้รับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือทำงานอื่น ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้สำเร็จโดยเร็วและกลับมาปฏิบัติงานทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนธนาคารกสิกรไทยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัคร พร้อม Upload เอกสารแนบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 0 2470 3124 หรือ 0 2470 3172 หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected]

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top