ทุน Fulbright ประจำปี 2022


มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือ Fulbright ประกาศรับสมัครให้นักศึกษาไทยมาร่วมกันแข่งขันสอบชิงทุน Fulbright (TGS) เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 7 ทุน โดยจะเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2022 สำหรับทุนนี้จะเปิดรับสมัครทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ส่วนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพแต่ไม่ต้องฝึกปฏิบัติการทางคลินิก สามารถสมัครได้ ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี กำหนดการปิดรับสมัครสอบชิงทุนคือ วันที่ 22 เมษายน 2021 เวลา 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย และจะประกาศผลผู้ได้รับทุนในปลายเดือนกรกฎาคม 2021 https://www.fulbrightthai.org/thai-active-scholarship-program/thai-graduate-scholarship-program-tgs

ทุน Fulbright มีเงื่อนไขดังนี้ คือ

 • 4 ใน 7 ทุนจะเป็นทุนที่มอบให้กับผู้สมัครในระดับภูมิภาคหรือผู้สมัครที่มาจากต่างจังหวัดมากขึ้น สำหรับทุนทั้งสี่นี้จะมีการมอบหนึ่งทุนโดยยึดหลักบนพื้นฐานของการแข่งขันระหว่างผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยที่ได้เกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพของฟูลไบรท์ในแต่ละภูมิภาคทั้งสี่ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทุนที่เหลืออีกสามทุนจะดำเนินการตามการแข่งขันระดับชาติที่เปิดรับผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยในทั้งสี่ภูมิภาค ภูมิภาคของการแข่งขันจะถูกกำหนดโดยสถานที่ตั้งของวิทยาเขตที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่หรือได้รับปริญญา อย่างไรก็ตามหากไม่มีผู้สมัครจากภูมิภาคเหล่านั้นตรงตามมาตรฐานระดับสูงของฟุลไบร มูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกันขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรางวัล
 • ทุน Fulbright ที่ได้รับจะได้รับเต็มจำนวนในปีการศึกษาแรก มูลค่าไม่เกิน 35,000 ดอลลาร์ (ประมาณ1,092,927.50 บาท) หากยังไม่จบหลักสูตรในปีที่ 1 ในปีที่ 2 ยังสามารถขอทุนได้เพิ่มไม่เกิน 17,500 ดอลลาร์ (ประมาณ 546,463.75 บาท)
 • ทุนนี้ยังรวมถึงค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
 • ผู้ได้รับทุนจะได้รับวีซ่าประเภท J-1 Exchange Visitor สามารถฝึกงาน/ทำงานต่อได้ 9-18 เดือน หลังเรียนจบ และสามารถขอวีซ่าทำงานได้หลังกลับมาประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน

https://www.dropbox.com/s/rpbbvnt272b23x2/TGS%202022%20Announcement.pdf?dl=0

 • มีสัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง (ต้องไม่ใช่ผู้ถือวีซ่าอพยพจากอเมริกา ผู้ถือกรีนการ์ด และไม่ถือสองสัญชาติ)
 • เรียนจบระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายในมหาวิทยาลัยไทย (ส่งทรานสคริปต์เทอมแรกของปีสุดท้ายมาก่อน) หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้ ในระยะเวลาเปิดรับสมัครทุน ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนยินดีเปิดรับเช่นกัน
 • ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนต่อปริญญาโท จะต้องเรียนจบปริญญาตรีจากสถาบันในไทย โดยได้ GPA 3.00 ขึ้นไป และต้องมีผลวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 หรือ IELTS อย่างน้อย 6.5
 • ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนต่อปริญญาเอก จะต้องเรียนจบปริญญาตรีจากสถาบันในไทย (แต่ไม่ดูเกรดเฉลี่ย) และปริญญาโทจากสถาบันใดก็ได้ โดยได้ GPA 3.50 ขึ้นไป และต้องมีผลวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL iBT อย่างน้อย 100 หรือ IELTS อย่างน้อย 7.5
 • ต้องอยู่ที่ประเทศไทยในช่วงที่มีการสอบสัมภาษณ์
 • ไม่ได้กำลังเรียนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ได้วางแผนเรียนใประเทศสหรัฐอเมริกาทับซ้อนกับช่วงเวลาที่ได้รับทุน
 • ไม่เคยได้รับทุน Fulbright Open Competition Scholarship (OC) หากเคยรับทุนฟุลไบรท์ หรือทุนอื่นๆ ให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อน
 • ผู้สมัครที่ได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ์สมัครเพื่อรับทุน
 • ตามนโยบายของ FFSB 525.1 พนักงาน (ที่ได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง รวมถึงพนักงาน Part-time หรือพนักงานชั่วคราว ที่ปรึกษาภายนอก เพื่อน และพนักงานตามสัญญา) และครอบครัวของพนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ คือทำงานให้กับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ หรือหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อฟุลไบรท์ประเทศไทยตามหมายเลขและอีเมลที่ให้ไว้ด้านล่าง
 • หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายแล้ว ผู้สมัครจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเรื่องระดับปริญญาที่ต้องการ (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) และสาขาวิชาที่เรียน

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์เท่านั้น ขั้นตอนการสมัคร

ข้อสังเกตของการเขียน Personal Statement, Writing Sample และ Conceptual Research Idea Essay ของผู้สมัครสอบชิงทุน Fulbright

ตารางเวลาทั้งหมดของการสอบชิงทุน Fulbright

สรุป เว็บไซต์ที่สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับทุนและคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับทุน Fulbright อย่างสั้นๆและได้รายละเอียดครบ https://www.fulbrightthai.org/grants-for-thais/thai-graduate-scholarship-program-tgs

หากผู้สมัครท่านใดมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามไปทางอีเมล์ [email protected] หรือโทรสอบถามคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ ที่หมายเลข 02 285 0581 ต่อ 106 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top