Post-Graduate Year คืออะไร

นักเรียนที่เรียนจบขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศ จะมีทางเลือก 2 ทางคือ ทางที่หนึ่ง เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเหมือนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย ทางเลือกที่สองมักเป็นที่นิยมในต่างประเทศ โดยจะเรียกปีที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนี้ว่า Gap Year Gap Year จึงเป็นช่วงรอยต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับช่วงที่จะเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ นักเรียนที่เลือกจะใช้ชีวิตแบบมี Gap Year มักจะลองหาทางไปฝึกทำงานเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ส่วนบุคคลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น บางคนอาจจะเลือกวิธีการเดินทางไปทำโครงการพิเศษบางอย่างแทนการฝึกงาน เช่น ไปเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และฯลฯ ทางเลือกแบบที่สองนี้ถือว่าเป็นการเลือกใช้ชีวิตในช่วง Gap Year ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างที่จำเป็นในอนาคต เช่น ฝึกการคิดอย่างมีระเบียบแบบแผน ฝึกการตัดสินใจด้วยตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการบริหารจัดการเวลา และฯลฯ ทั้งหมดนั้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเมื่อเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนบางคนตัดสินใจทำงานด้วยความจำเป็นบางอย่างก่อนตามด้วยการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแบบ Part-time ก็ยังมี

โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนหลายแห่งในต่างประเทศได้ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการมี Gap Year ขั้นจังหวะก่อนเข้าไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับประเทศที่ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียนนาน 13 ปีอยู่แล้ว Gap Year ส่วนใหญ่คือการไปลองฝึกทำงานดู ในบางประเทศที่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียนนาน 12 ปี ตัวนักเรียนเองหลังจากเรียนจบอาจจะรู้สึกว่า นักเรียนยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย ยังไม่รู้ว่า จะเลือกอาชีพใดเลย ตัดสินใจยังไม่ได้ว่าควรจะเรียนวิชาใด ในต่างประเทศ นักเรียนของประเทศนั้นๆมีทางเลือกให้ลองไปฝึกทำงานก่อน หรือ นักเรียนที่จบชั้นเกรด 12 สามารถที่จะเลือกไปเรียน A Level หรือ BTECH ได้ เช่น ในประเทศอังกฤษ ดังเว็บไซต์ให้คำปรึกษาของต่างประเทศแห่งหนึ่งให้คำแนะนำไว้

ในขณะเดียวกัน โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนหลายๆแห่งในสหรัฐอเมริกา ก็มีหลักสูตร Post Graduate Year (PG) หรือ Year13 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะของตนเพิ่มเติม ทั้งความรู้ด้านวิชาการ การเตรียมตัวทำแบบทดสอบต่างๆให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม การเข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาซึ่งในต่างประเทศจะให้ความสำคัญด้านกีฬามาก หรือแม้แต่การปรับตัวด้านสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย นอกจากนี้แนวความคิดแบบนี้ยังทำให้โรงเรียนของสหรัฐอเมริกาบางแห่งที่เข้าไปเปิดหลักสูตรในต่างประเทศ พลอยจัดให้มีหลักสูตร PG ในโรงเรียนที่อยู่ในต่างประเทศด้วยเช่นกัน เช่น โรงเรียนอเมริกันในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น

ไม่มีกฎข้อบังคับใดๆว่า นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศจะต้องทำ Gap Year หรือต้องเรียน Postgraduate Year กันทุกคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกัน ผลดีของการมีโอกาสได้ทำ Gap Year หรือได้ลงเรียน Postgraduate Year คือจะทำให้นักเรียนกลายเป็นผู้สมัครที่มีความรอบรู้ (well-rounded) และมีเป้าหมายส่วนบุคคลที่ชัดเจนขึ้นกว่าสมัยที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาใหม่ๆ นักเรียนหลาย ๆ คนจะรู้สึกว่า การทำงานในช่วง Gap Year หรือการได้ไปเรียน Postgraduate Year ช่วยเพิ่มเวลาให้พวกเขามีความเป็นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ซึ่งไม่ใช่นักเรียนทุกคนจะพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตอย่างอิสระในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลยทันที ในบางกรณีหลักสูตร PG ถูกใช้เป็นตัวเชื่อมให้นักเรียนที่มาจากระบบการศึกษาที่ต่างกัน ได้มีโอกาสปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆ ก่อนที่จะเข้าไปใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เช่น นักเรียนไทยที่สอบชิงทุนการศึกษาของสำนักงานกพ.ประเภทที่ให้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมรืกา นักเรียนมักจะถูกกำหนดให้เรียนหลักสูตร Post Graduate Year หรือ PG ก่อน เพื่อฝึกภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพิ่มเติมหนึ่งปีในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษก่อนเข้ามหาวิทยาลัย และที่สำคัญเพื่อสร้างโปรไฟล์ทางวิชาการที่แข็งแกร่ง จะได้นำไปใช้ในการปรับปรุงการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายและมีการแข่งขันสูงขึ้นต่อไปได้ เป็นที่น่าสังเกตว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหลักสูตร Postgraduate Year มักจะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นของเอกขน (Private) หรือ Independent School และตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศมากกว่าโรงเรียนที่เป็น Public School https://www.boardingschoolreview.com/blog/understanding-the-post-graduate-pg-year

รายขื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชนที่มีหลักสูตร Postgraduate year (PG)

 1. Avon Old Farms School ( CT)
 2. Blair Academy (NJ)
 3. The Balles School (FL)
 4. Brehm Preparatory School ( IL)
 5. Brewster Academy ( NH)
 6. Buffalo Seminary (NY)
 7. The Cambridge School of Weston ( MA)
 8. Canterbury school (CT)
 9. Carson Long Military Academy (PA)
 10. Chapel Hill-Chauncy Hall School (MA)
 11. Cheshire Academy (CT)
 12. Choate Rosemary Hall (CT)
 13. Community School (ID)
 14. Cotler Schools (MN)
 15. Cushing Academy (MA)
 16. Darlington School (GA)
 17. Deerfield Academy (MA)
 18. Emma Willard School (NY)
 19. The Ethel Walker School (CT)
 20. Fork Union Mlitary Academy (VA)
 21. The Forman School (CT)
 22. Fryeburg Academy (ME)
 23. The Glenholme School (CT)
 24. Gould academy (ME)
 25. The Gow School (NY)
 26. Grand River Academy (OH)
 27. The Gunnery (CT)
 28. Hargrave Military Academy (VA)
 29. Hawai’i Preparatory Academy (HI)
 30. Hebron Academy (ME)
 31. The Hill School (PA)
 32. Holderness School (NH)
 33. Hoosac School (NY)
 34. The Hotchkiss School (CT)
 35. The Hun School of Princeton (NJ)
 36. Hyde School (CT)
 37. Hyde school (MD)
 38. Idyllwild Arts Academy ( CA)
 39. Interlocchen Arts academy (MI)
 40. Kent school (CT)
 41. The Kildonan School (NY)
 42. Kimball Union Academy (NH)
 43. The Kiski School (PA)
 44. The Knox School (NY)
 45. La Lumiere School (IN)
 46. Lake Forest Academy (IL)
 47. The Lawrenceville School (NJ)
 48. Lee Academy (ME)
 49. linden Hall (PA)
 50. The Loomis Chaffee School (CT)
 51. Maine Central Institute (ME)
 52. Marianapolis Preparatory School (CT)
 53. Marine Military Academy (TX)
 54. The Marvelwood School (CT)
 55. Massanutten Military Academy (VA)
 56. Mercersburg Academy (PA)
 57. Milbrook School (NY)
 58. Miller School of Albemarle (VA)
 59. Miss Porter’s School (CT)
 60. Missouri Military Academy (MO)
 61. New Hampshire School (NH)
 62. Northfield Mount Hermon School (MA)
 63. Northwood School (NY)
 64. Oldfields School (MD)
 65. Oregon Episcopal School (OR)
 66. The Orme School (AZ)
 67. The Oxford Academy (CT)
 68. Peddie School (NJ)
 69. The Perkiomen School (PA)
 70. The Phelps School (PA)
 71. Philips Academy (MA)
 72. Phillips Exeter Academy (NH)
 73. Pomfret School (CT)
 74. Proctor Academy (NH)
 75. The Putney School (VT)
 76. Randolph-Macon Academy (VA)
 77. Rock Point School (VT)
 78. Ross School (NY)
 79. St. Andrew’s School (RI)
 80. St. John’s Preparatory school (MN)
 81. St. Johnsbury Academy (VT)
 82. St. Thomas More School (CT)
 83. St. Timothy’s School (MD)
 84. Salisbury School (CT)
 85. Shattuck-St Mary’s School (MN)
 86. South Kent School (CT)
 87. Southwestern Academy (CA)
 88. Stoneleigh-Burnham School (MA)
 89. Suffield Academy (CT)
 90. The Taft School (CT)
 91. Thomas Jefferson School (MO)
 92. Tilton School (NH)
 93. Trinity-Pawling School (NY)
 94. Valley Forge Military Academy (PA)
 95. Verde Valley school (AZ)
 96. Vermont Academy (VT)
 97. Walnut Hill School for the Arts (MA)
 98. Wasatch Academy (UT)
 99. Washington Academy (ME)
 100. West Nottingham Academy (MD)
 101. Western Reserve Academy ( OH)
 102. Westminster School (CT)
 103. The White Mountain School (NH)
 104. Wilbraham & Monson Academy (MA)
 105. The williston Northampton School (MA)
 106. The Winchendon School (MA)
 107. Wolfebora Summer Boarding School (NH)
 108. The Woodhall School (CT)
 109. Worcester Academy (MA)
 110. Wyoming Seminary (PA)

โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรีย

 1. American International School Salzburg

โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดา

 1. Albert College ( Ontario)
 2. Ridley College (Ontario)

โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศสวิสเซอร์แลนดฺ์

 1. Leysin American School in Switzerland
 2. TASIS, The American School in Switzerland

ที่มา

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top