โครงการ YSEALI Fall 2021

สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯเปิดรับสมัครผู้สมัครจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ YSEALI Academic Fellowship ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง 2021 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจการื่องการมีส่วนร่วมของพลเมืองในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม , การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการนี้จะปิดดรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โดยโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรกระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน จะเป็นโปรแกรมลูกผสมที่มีการแข่งขันเสมิอนจริง และระยะที่สองผู้เข้าแข่งขันจะได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ในฤดูใบไม้ผลิปี 2565 หรือปีค.ศ. 2022 เพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมทั้งในและนอกห้องเรียน การบรรยายและการเยี่ยมชมสถานที่ในชุมชนท้องถิ่น เป็นระยะเวลานานประมาณ 2-3 สัปดาห์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเดินทางไปขึ้นอยู่กับแนวทางด้านความปลอดภัยเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และเงื่อนไขในการเดินทาง ออกโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) และหน่วยงานของรัฐท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย https://th.usembassy.gov/call-for-applications-fall-2021-yseali-academic-fellowship/

โครงการ YSEALI หรือชื่อเต็มคือ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) เป็นโครงการด้านการทูตสาธารณะที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระดับภูมิภาค ทลายการแบ่งแยกแยกผู้นำรุ่นใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเชื่อมโยงผู้นำรุ่นใหม่เหล่านั้นกับผู้นำรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ YSEALI Academic Fellowship จะนำผู้นำรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพ และความเป็นผู้นำของเด็กๆ YSEALI Academic Fellowship เน้นไปที่ผู้นำเยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี

YSEALI Academic Fellowship จัดเป็นโครงการทางวิชาการระยะสั้นแบบเร่งรัด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้นำรุ่นเยาว์มีความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและธีมเฉพาะของโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำของพวกเขา YSEALI จะมุ่งเน้นไปที่หนึ่งในสามหัวข้อหลัก ได้แก่

 • การมีส่วนร่วมของพลเมือง
 • ประเด็นสิ่งแวดล้อม
 • การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ

อธิบายความหมายของแต่ละโครงการและธีม

ความร่วมมือทางวิชาการของ YSEALI เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองจะช่วยให้เยาวชนได้เห็นภาพรวมว่า พลเมืองมีรูปแบบประวัติศาสตร์รัฐบาลและสังคมของสหรัฐอเมริกาทั้งในฐานะบุคคลและกลุ่มอย่างไร YSEALI จะกำหนดการมีส่วนร่วมของพลเมือง ตรวจสอบการพัฒนาในสหรัฐอเมริกา และสำรวจหัวข้อต่างๆ เช่น การเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นการสร้างชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจการเคลื่อนไหวในระดับรากหญ้า และการเป็นอาสาสมัคร จะมีการพูดคุยหัวข้ออื่น ๆ เช่นสิทธิพลเมืองความยุติธรรมในสังคมการประกอบการจริยธรรมความเป็นผู้นำและสื่อ นอกจากนี้ YSEALI จะทำให้เยาวชนมีโอกาสพบปะกับผู้นำชุมชนผู้ประกอบการ และตัวแทนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตลอดผู้เข้าร่วม YSEALIจะช่วยกันพัฒนาแผนนวัตกรรม และการปฏิบัติการเพื่อเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในชุมชนของตนเอง University of Nebraska – Omaha และ Kennesaw State University จะเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าภาพภายใต้หัวข้อ Civic Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของพลเมือง http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-CE

สมาคมวิชาการ YSEALI เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจะสำรวจบทบาทที่นโยบายสิ่งแวดล้อม ว่ามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอป จะได้ใช้เทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์ ได้เห็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาที่ยั่งยืน / แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืนความมั่นคงด้านอาหาร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การสร้างพลังงานหมุนเวียน และการจัดการและบำบัดน้ำ เพื่อนจะสำรวจประเด็นต่างๆจากหลาย ๆมุม อาทิ การเคลื่อนไหวระดับรากหญ้าในท้องถิ่นและการริเริ่มของพลเมือง ผลกระทบต่อชุมชนชายขอบ แนวทางของภาคเอกชน ความพยายามพหุภาคีระดับโลก และนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง สุดท้าย ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้สำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริบทของสังคมโลกาภิวัตน์ และการเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศบ้านเกิดของผู้เข้าร่วม นอกจากนี้ยังจะได้มีโอกาสพบปะกับผู้นำชุมชน และตัวแทนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มหาวิทยาลัย Montana และ East-West Center จะเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าภาพในโครงการ Environment Issues หรือ ประเด็นสิ่งแวดล้อม http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-EI

สมาคมวิชาการ YSEALI เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจจะช่วยให้เยาวชนได้เห็นภาพรวมของแนวทางการเป็นผู้ประกอบการที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมเวิร์คขอปจะได้ทบทวนพัฒนาการประวัติศาสตร์ ความท้าทายและความสำเร็จขององค์กร และผู้นำชุมชนในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก หัวข้อไม่จำกัดเพียงการค้า การลงทุน แต่ยังมีความรู้ทางการเงิน ธนาคาร; ไมโครไฟแนนซ์ การพัฒนาและการจัดการองค์กร อนุญาตให้เขียนนวัตกรรม ตลาดเกิดใหม่และการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้หญิง และชนกลุ่มน้อยในการเป็นผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมโครงการยังจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้นำชุมชนผู้ประกอบการ และตัวแทนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มหาวิทยาลัย Connecticut และมหาวิทยาลัย Texas-Austin จะเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าภาพในหัวข้อ Social Entrepreneurship & Economic Development หรือ เป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-SE

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่น ๆ หรือสำเร็จการศึกษาในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ผู้สมัครสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำผ่านงานวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมนอกหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือเคยฝึกงานในสายวิชาชีพของเขา ผู้สมัครจะเป็นนักศึกษาสาขาวิชาใดก็ได้ เช่น เป็นสายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การศึกษา สาขาธุรกิจ หรือสาขาวิชาชีพอื่น ๆ รวมทั้งนักศึกษาที่มีความพิการก็สามารถสมัครได้ มหาวิทยาลัยแม่ข่ายจะจัดหาที่พักพิเศษสำหรับ YSEALI Academic Fellows ที่มีความพิการตามความจำเป็นด้วย
 2. เป็นพลเมืองของประเทศไทย มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 3. มีความเชี่ยวชาญในการอ่านการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ
 4. ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงความสนใจ ความรู้ หรือประสบการณ์ทางวิชาชีพในสามวัตถุประสงคฺหลัก คือ การมีส่วนร่วมของพลเมือง ประเด็นสิ่งแวดล้อม และการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
 2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพทั้งในสถานศึกษา สถานที่ทำงานและหรือชุมชน
 3. ผู้สมัครต้องมีความมุ่งมั่น หรือมีความสนใจในการบริการชุมชน งานจิคอาสา หรืองานให้คำปรึกษา
 4. ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างจริงจังในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะเป็นภูมิภาคที่ประเทศผู้สมัครตั้งอยู่
 5. ผู้สมัครต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโปรแกรมทางวิชาการเสมือนจริง การบริการชุมชน และการศึกษาดูงาน
 6. ผู้สมัครต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลังจากจบโครงการ เพื่อใช้ทักษะความเป็นผู้นำและการฝึกอบรมให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนประเทศหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 7. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การศึกษา หรือมีการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแต่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

ตารางการเวลาการคัดเลือกผู้สมัคร

 • วันปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2021
 • ประกาศรายชิ่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลางเดือนมิถุนายน 2021 จะประกาศให้ทราบทาง www.facebook.com/thai.iea
 • ช่วงเวลาสัมภาษณ์ ระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2021
 • ประกาศรายชื่อ 15 คนสุดท้ายที่เข้ารอบทาง www.facebook.com/thai.iea ปลายเดือนสิงหาคม 2021
 • ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2021 จะเป็นการแข่งขันเสมือนจริงของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 15 คน
 • เดือนมกราคม 2022 จะเป็นการแข่งขันที่เผชิญหน้ากันของผู้เข้าแข่งขัน ที่สถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพ ความปลอดภัย และเงิ่อนไขการเดินทางมนช่วงเวลาดังกล่าสด้วย)

ทุนของโครงการ

มหาวิทยาลัยเจ้าภาพและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯจะร่วมกันรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด รวมถึงค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าเทคโนโลยีสำหรับโปรแกรมเสมือนจริง ค่าเดินทาง การบริหารโปรแกรม การเดินทางภายในประเทศและการขนส่งภาคพื้นดิน หนังสือ วัฒนธรรม ค่าไปรษณีย์ และค่าเบี้ยเลี้ยงอื่น ๆ ตลอดจนค่าที่พักและค่ายังชีพต่างๆ

รูปแบบโครงการ

โปรแกรมเสมือนจริงจะประกอบด้วยการเขียนโปรแกรมที่จำเป็นอย่างน้อย 36 ชั่วโมงและจะเป็นการเรียนรู้แบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัสร่วมกัน ในขอบเขตที่เป็นไปได้การเขียนโปรแกรมเสมือนจริงจะรวมถึงการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย วิดีโอ การอ่าน การอภิปราย การเยี่ยมชมไซต์ การมอบหมายงาน และกิจกรรมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม เยาวขนจะต้องเข้าร่วมโปรแกรมเสมือนจริงทั้งหมดจากประเทศบ้านเกิดของตน จะต้องทำโปรแกรมเสมือนให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน เพื่อที่จะดำเนินการต่อในโปรแกรมตัวต่อตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม หากเยาวชนท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อได้ เยาวชรท้านนั้นจะยังคงได้รับสถานะศิษย์เก่าของรัฐบาลสหรัฐฯ และมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์จากศิษย์เก่าของรัฐบาลสหรัฐฯทั้งหมดหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมเสมือนจริง

ข้อกำหนดด้านเทคโนโลยี

ในการเข้าร่วมองค์ประกอบโปรแกรมเสมือนจริงจะเริ่มต้นในประเทศบ้านเกิด ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรได้ดี หากเยาวชนไม่มีคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเพียงพอ พันธมิตรของโครงการจะทำงานร่วมกับเยาวชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในระยะที่สอง มหาวิทยาลัยในประเทสสหรัฐอเมริกาจะช่วยให้เยาวชนสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้

การเข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมจะถูกคาดหวังให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโปรแกรมทั้งหมด ดังนั้นเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก ควรแจ้งให้สถาบันเจ้าภาพทราบทันทีถึงปัญหาใดๆที่เกี่ยวกับการเข้าถึงออนไลน์ของเยาวชนในช่วงระยะเวลาของโปรแกรมตลอดจนปัญหาใดๆที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมของเยาวชนท่านนั้น

ที่พักและอาหาร

ผู้เข้าร่วมจะต้องทำโปรแกรมเสมือนจริงทั้งหมดให้สำเร็จเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในระยะที่สองที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครควรทราบว่าพวกเขากำลังสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาที่เข้มข้นเข้มงวด และคาดว่าจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกด้านของโปรแกรม ผู้เข้าร่วมโครงการจะพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย หรือโรงแรมในมหาวิทยาลัย เยาวชนอาจต้องใช้ห้องและห้องน้ำร่วมกับนักเรียนคนอื่นที่เป็นเพศเดียวกัน อาหารส่วนใหญ่จะถูกจัดเตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วทำกิจกรรม แต่ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมก็มีสิทธิ์เข้าครัวเพื่อปรุงอาหารได้ด้วยตัวเอง สถาบันหรือมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะอำนวยความสะดวกทุกด้านทั้งเรื่องอาหาร การทำพิธีทางศาสนาประจำวัน ที่อยู่อาศัย และการดูแลทางการแพทย์

ผลประโยชน์ด้านสุขภาพ

ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับความคุ้มครองจากกระทรวงการต่างประเทศจำนวน 100,000 ดอลลาร์โดยมีค่าลดหย่อนในการรับบริการทางการแพทย์แบบคงที่ (co-pay) จำนวน 25 ดอลลาร์ตลอดระยะเวลาของโปรแกรม ไม่ครอบคลุมเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อน COVID-19 ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับการเจ็บป่วยอื่น ๆ ภายใต้นโยบาย ASPE ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทางออนไลน์ที่ https://www.sevencorners.com/gov/usdos

นโยบายโปรแกรม

ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมอาจจะเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาก่อนวันที่เริ่มต้นของโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างพำนักในมหาวิทยาลัย หรือ อยู่ในสหรัฐอเมริกาหลังจากวันที่สิ้นสุดโครงการ ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อน ในขณะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หากญาติหรือเพื่อนต้องการไปเยี่ยมเยาวชน จะได้รับการพิจรณาเป็นกรณี ๆไป ภายใต้คำปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่โครงการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยที่เป็นโฮสต์ การละเมิดกฎของโปรแกรม กฎของมหาวิทยาลัยที่เป็นโฮสต์ หรือกฎหมายท้องถิ่นของรัฐหรือรัฐบาลกลาง อาจเป็นเหตุให้เยาวชนท่านนั้นถูกไล่ออกจากโปรแกรมได้ทันที สิ่งสำคัญคือข้อกำหนดและข้อจำกัด เหล่านี้ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทุกคนทราบอย่างชัดเจนก่อนที่จะมีการเสนอชื่อ

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครทุกคนควรมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาได้อย่างกระตือรือร้น สถาบันเจ้าภาพจะพิจารณาว่า ระดับความเข้าใจและความสามารถในการพูดของผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมอาจแตกต่างกันไป และจะจัดเตรียมการบรรยายและการอภิปรายที่ตรงตามมาตรฐานทางวิชาการสูงสุด

ที่มา:

https://th.usembassy.gov/call-for-applications-fall-2021-yseali-academic-fellowship/

https://web.facebook.com/THYSEALINetwork/?_rdc=1&_rdr

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top