Duolingo English Test คืออะไร

Duolingo English Test เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.2014 แต่ในเวลานั้นยังไม่เป็นที่นิยมใช้มากนัก เพราะการทดสอบไม่ได้ประเมินความสามารถทางภาษาแบบวิชาการของผู้สอบ ความสามารถในระดับวาทกรรม หรือความสามารถในการโต้ตอบ และยังมีความอ่อนไหวต่อการโกงและเตรียมการทดสอบ และอื่นๆ ฯลฯ ต่อมาเมื่อ Duolingo English Test เป็นที่รู้จักและยอมรับของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น Duolingo English Test จึงปรับปรุงแบบทดสอบเปลี่ยน version ใหม่ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2019 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15434303.2020.1771343 ประกอบกับเมื่อต้นปีค.ศ. 2020 วิกฤต Covid-19 เพิ่มความรุนแรงขึ้น ทำให้ผู้ที่ต้องการติดต่อไปศึกษาต่อต่างประเทศพบกับอุปสรรคเรื่องศูนย์สอบของแบบทดสอบหลักๆ อาทิ TOEFL iBT, IELTS ต้องถูกสั่งปิด ทำให้นักศึกษาไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่จะต้องใช้ยื่นประกอบการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ จึงทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งยอมรับคะแนนสอบของ Duolingo English Test เพิ่มมากขึ้น เพราะ Duolingo English Test เป็นการให้บริการการสอบโดย ผู้สอบไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์สอบ สามารถสอบที่บ้านได้ และไม่ต้องการทำการนัดหมาย ในการทำข้อสอบ ผู้ทำการทดสอบจะได้รับคำถามยากง่ายแตกต่างกันไป เพราะ Duolingo English Test ใช้เทคโนโลยีปรับระดับความยากของคำถามให้เหมาะกับผู้ทำการทดสอบแต่ละคน การทดสอบของ Duolingo English Test ยังคงมีการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ และผู้ทำการทดสอบจะต้องส่งตัวอย่างงานเขียนไปให้กับสถาบันพิจารณาควบคู่ไปกับคะแนนความสามารถของผู้สอบ https://englishtest.duolingo.com/

เวลาในการทำข้อสอบ

การทดสอบทั้งหมดใช้เวลาทำไม่เกินหนึ่งชั่วโมง ผลการทดสอบจะได้รับการรับรองภายใน 48 ชั่วโมง และสามารถส่งผลสอบไปยังสถาบันต่างๆ ได้ไม่จำกัดจำนวน ค่าสอบ Duolingo English Test คือ 49US$ ทั้งหมดที่ทำตัวอักษรเน้นไว้คือสิ่งที่ทำให้ Duolingo English test แตกต่างจากแบบทดสอบประเภทอื่น

ลักษณะแบบทดสอบของ Duolingo English Test

เป็นแบบ Adaptive Test ที่ประเมินทักษะการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูดของผู้เข้าสอบ ยกตัวอย่างแบบทดสอบ เช่น ให้ผู้ทดสอบพิมพ์วลีที่ได้ยิน หรือให้เขียนสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาพที่เห็น, ตอบคำถามในลักษณะความเรียงสั้นๆ, เลือกคำที่จริงจากรายชื่อคำที่มีทั้งจริงและปลอมประสมอยู่, เติมคำที่หายไปลงในประโยค, อ่านออกเสียงประโยคที่ให้อ่านออกมาดังๆ,หรือตอบคำถามด้วยการเขียนออกมาเป็นประโยค ข้อสอบสัมภาษณ์ทางวิดีโอ จะประกอบด้วย 2 ข้อ ใข้เวลาหัวข้อละ 1 ถึง 3 นาที ส่วนหัวข้อในการเขียนให้เลือก 1 หรือ 2 หัวข้อ ใช้เวลาในการเขียนนานประมาณ 3-5 นาที Duolingo English Test ใช้เวลาในการสอบสั้นกว่าการสอบ TOEFL iBTและ IELTS ซึ่งทั้งสองอย่างหลังใช้เวลามนการสอบนานประมาณ 3 ชั่วโมง https://www.topuniversities.com/student-info/admissions-advice/duolingo-english-test-us-college-admissions-all-you-need-know

คะแนนของ Duolingo English Test

จะเริ่มจาก 10 คะแนนไปจนถึง 160 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับมาตราฐานสากลที่ใช้อธิบายความเชี่ยวชาญทางภาษาซึ่งเป็นที่ยอมรับในยุโรป Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

ถ้าต้องการยื่นคะแนนสอบให้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็ดูที่ระดับความยากง่ายในการรับเข้าเรียน ผู้ทีต้องการส่งสมัครในระดับปริญญาตรีควรได้คะแนนอย่างต่ำประมาณ 100 คะแนน ส่วนผู้สมัครในระดับปริญญาโทควรได้คะแนนอย่างต่ำ 120 คะแนน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้พิจารณาความยากง่ายในการรับเข้ามหาวิทยาลัยด้วย เพราะบางสถาบันในระดับปริญญาโท ถ้าผู้สมัครยื่นผลสอบ Duolingo English Test อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยอาจมีข้อเสนอให้ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่นเพิ่มด้วย ขอให้ผู้ต้องการยิ่นส่งสมัครไปที่มหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูง พิจารณาในรายละเอียดของการสมัครให้ละเอียดด้วย ตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัย University of California-Berkey ต้องการคะแนน Duolingo English Test ในระดับปริญญาตรี 115 คะแนน https://admissions.berkeley.edu/requirements-international-students

ผู้สนใจอยากลองทำแบบทดสอบ Duolingo English Test สามารถทดลองทำแบบฝึกหัดได้ฟรี จากเว็บไซต์ของ Duolingo English test https://englishtest.duolingo.com/readiness

สถาบันที่ยอมรับคะแนน Duolingo English Test

มีสถาบันจากทั่วโลกที่ยอมรับคะแนน Duolingo English Test ประมาณ 1,759 แห่ง

มีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท โรงเรียนมัธยมศึกษา และอื่นๆ

เว็บไซต์ของ City University of New York ได้เปรียบเทียบคะแนนภาษาอังกฤษที่ผู้สมัครเรียนเลือกที่จะใช้ในการสอบ และยื่นคะแนนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า แต่ละสถาบันที่อยู่ในระบบ City of New York สถาบันใดต้องการคะแนนสอบภาษาอังกฤษประเภทใดเท่าไร ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสอบและส่งคะแนนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเอง

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top