ทุนก.พ. ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและพลเรือน หรือ สำนักงานก.พ. ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคมถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยประเทศที่ทางสำนักงานกพจัดเตรียมไว้ให้ผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย และประเทศในภูมิภาคยุโรป เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส รวมทั้งประเทศในแถบเอเซีย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ทุนส่วนใหญ่ให้ผู้ได้รับทุนได้มีโอกาสศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของทุนประเภทต่างๆ, คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน วิธีการสมัครสอบ เอกสารที่ต้องใช้ยื่นในการสมัครสอบชิงทุน การสอบประกอบด้วยข้อสอบประเภทใดบ้าง เงื่อนไขในการรับทุน เกณฑ์การตัดสิน การรายงานตัวและการเข้ารับการอบรมหลังทราบผลสอบ การเพิกถอนทุน รวมทั้งการทำสัญญาเพื่อเข้ารับทุน ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://scholar2.ocsc.go.th ทุนการศึกษามีทั้งหมด 5 ประเภท คือ

  • ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน โดยผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 20 ปี เมื่อนับถึงวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2564 คะแนนเฉลี่ยสะสมของมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนน ไม่เคยสอบตกในวิชาใดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 28 ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2 เท่าของระยะเวลาทีได้รับทุน กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัและนวัตกรรม นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น  ยังจะต้องชดใช้เงินคืนอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
  • ทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน เป็นทุนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศกําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ผู้สมัครทุนนี้เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปีการศึกษา 2564 ได้
  • ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฎิบัติตามกฎ ผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น และยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
  • ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 2 ทุน เป็นทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณสมบัติผู้สอบชิงทุนนี้คือ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนสุดท้าย ผู้รับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์จะต้องกลับมาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ทุน

อนึ่ง เว็บไซต์สอบชิงทุนก.พ.ได้รวบรวมตัวอย่างแนวข้อสอบแต่ละปีไว้ เพื่อให้ผู้สมัครได้มีข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวสอบด้วย http://scholar2.ocsc.go.th/Main/FrmSimpleTest.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=j1Wo3liUZsU%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d

สุดท้ายของหัวข้อในเว็บไซต์การสอบชิงทุนก.พ.คือ Q&A จำนวน 13 ข้อ และหากผู้สมัครสอบท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดดิดต่อสอบถามไปที่สำนักงานก.พ. 02 697 0999 ในวันและเวลาราชการ

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top