TOEFL Essentials คืออะไร

ETS คือ ชื่อย่อของหน่วยงาน The Educational Testing Service เป็นองค์กรทดสอบและวัดผลทางการศึกษาของเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรของประเทศสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Princeton รัฐ New Jersey ETS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1947 ETS ได้ทำการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนทั่วโลก ด้วยการคิดค้นการประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ ที่อ้างอิงจากการวิจัยอย่างเข้มข้น ETS ตอบสนองความต้องการของบุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา และหน่วยงานรัฐ ด้วยโซลูชันที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการรับรองครูผู้สอน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนั้นยังทำการวิจัย วิเคราะห์ และศึกษานโยบายด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกาด้วย https://www.etsglobal.org/fr/en/content/our-history

ETS จัดให้มีการสอบ TOEFL ขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1964 หรือ พ.ศ. 2507 โดยสมาคม Modern Language Association ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Ford และ Danforth ในปีค.ศ. 1965 College Board และ ETSได้ร่วมมือกันรับผิดชองโครงการทำแบบทดสอบ TOEFL (https://en.wikipedia.org/wiki/Test_of_English_as_a_Foreign_Language ) ในช่วงแรกการทำแบบทดสอบ ผู้ทำข้อสอบจะใช้ดินสอสีดำฝนคำตอบที่ถูกต้องลงบนกระดาษที่ศูนย์สอบจัดเตรียมไว้ให้ จึงเรียกชื่อแบบทดสอบดังกล่าวง่ายๆว่า TOEFL Paper-based Test (PBT) ต่อมา ETS และ College Board ได้นำเอาเทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการทำแบบทดสอบ รวมทั้งการปรับปรุงเนื้อหาของการสอบให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนเพิ่มขึ้น ในปีค.ศ.1998 จึงทำให้เกิด TOEFL- Computer-based Test หรือ TOEFL CBT ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี่ด้านอินเตอร์เน็ตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว TOEFL เองก็เห็นว่า ถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงแนวข้อสอบอีกครั้ง เพื่อประเมินความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยทั้งในแง่ของรายวิชาและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนมักพบเจอ การมุ่งเน้นที่ทักษะทางภาษาที่แตกต่างกันได้ถูกแทนที่ด้วยแบบฝึกหัดที่เน้นการสื่อสารและความเข้าใจในรูปแบบการพูดและการเขียนผ่านสี่ทักษะ ได้แก่ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน TOEFL-Internet-based Test TOEFL iBT จึงเกิดขึ้น และเข้ามาแทนที่ TOEFL-CBT ในปีค.ศ. 2005

ต่อมาในปีค.ศ.2020 เมื่อทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือเป็นที่รู้จักกันดีว่า โควิด-19 ทำให้มีประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมากประเทศต่างๆต้องปิดประเทศไม่ให้มีคนต่างชาติเดินทางเข้าไปในประเทศของตนเพื่อป้องกันการแพร่ะบาดของเชื้อโควิด-19 สถานกาณ์ภายในของแต่ละประเทศเอง จะเห็นว่า ผู้คนต้องปรับตัวปรับวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตกันใหม่ อาทิ เช่น ทำงานที่บ้านแทนที่จะต้องเดินทางไปทำงานที่ที่ทำงาน ลดการเดินทางออกนอกบ้าน หลายสถานที่ต้องปิดทำการชั่วคราว รวมทั้งบรรดาศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น TOEFL, GRE, SAT หรือ IELTS แต่ความฝันที่จะได้เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศของบรรดาผู้สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศยังคงมีอยู่ สถานศึกษาในต่างประเทศเองก็ต้องปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานศึกษายังคงเห็นความจำเป็นที่จะต้องหามาตรวัดทักษะความสามารถของผู้เรียนว่า มีพื้นฐานในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางที่จะใช้ในการสื่อสารการเรียนให้เข้าใจได้ดีพอสมควรหรือไม่ ETS จึงจำเป็นต้องหาโซลูชั่นการทำบททดสอบที่บ้าน เพื่อลดช่องว่างสำหรับผู้สอบและสถาบันต่างๆ จนกว่าการทดสอบตามปกติจะกลับมาทำงานได้ต่อไป ซึ่งการทดสอบ TOEFL iBT Special Home Edition ได้ถือกำเนิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2021

ผู้ทดสอบ TOEFL iBT Special HomeEdition สามารถค้นหารายชื่อสถานศึกษาในต่างประเทศที่ยอมรับผลคะแนนสอบของ TOEFL iBT Special Home Edition ได้ที่ https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/scores/understanding/home-edition-acceptance

อย่างไรก็ตาม การทดสอบ TOEFL ยังคงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า มีราคาค่าสอบแพง และใช้เวลานานในการทำแบบทดสอบ ประกอบกับก่อนเกิดวิกฤตโควิด Duolingo English Test ได้ทำการปรับเวอร์ชั่นใหม่ ทำให้ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น และเมื่อเกิดวิกฤตโควิดหนักขึ้น สนามทดสอบภาษาอังกฤษในหลายประเทศต้องปิดทำการชั่วคราว จึงทำให้สนามการทดสอบภาษาอังกฤษมีการแข่งขันสูงขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยยังต้องการทราบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่างชาติ TOEFL iBt จึงพัฒนาให้มี TOEFL iBT Special Home Edition เพื่อผู้สอบจะได้ทำการสอบ TOEFL จากที่บ้านชองตนเองได้ ในขณะเดียวกันสถาบันในต่างประเทศบางแห่งเริ่มให้มีการทำแบบทดสอบจากมหาวิทยาลัยของตนเองเป็นแบบออนไลน์บ้าง มหาวิทยาลัยบางแห่งยกเลิกการพิจารณาไม่ต้องส่งคะแนนสอบบางประเภท เช่น หลายมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกายกเว้นให้นักศึกษาต่างชาติไม่ต้องส่งคะแนนสอบ SAT ในการยื่นเอกสารส่งสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา เพราะศูนย์สอบ SAT ปิดทำการ เป็นต้น จึงไม่เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจว่า ในระหว่างปีของการระบาดใหญ่โควิด-19 Duolingo English Test ได้เสนอทางเลือกการทำแบบทดสอบซึ่งมีชั่วโมงของการสอบที่สั้นกว่าและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ทำได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มชึ้น https://www.insidehighered.com/admissions/article/2021/02/22/ets-unveils-new-toefl-keeps-old-toefl ในปัจจุบัน Duolingo English Test ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยกว่า 3,000 แห่งจากทั่วโลก แม้แต่มหาวืทยาลัยที่อยู่ในลำดับต้นๆของสหรัฐอเมริกา เช่น มหาวิทยาลัยเยล ก็ยอมรับผลคะแนนของ Duolingo English Test Duolingo จึงนับเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามของ TOEFL ทีเดียว

ดังนั้น ETS จึงเปิดตัวแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษชุดใหม่ชื่อ TOEFL Essentials ซึ่งเป็นแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ควบคู่ไปกับแบบทดสอบ TOEFL iBT ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อ 15 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ แบบทดสอบ TOEFL Essentials ยังเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวในเรื่องความสะดวกสบายและความเข้าถึงได้ที่นักเรียนนักศึกษาต้องการ (ค่าสอบ) และคุณภาพที่สถาบันต่าง ๆ ให้ความไว้วางใจ แบบทดสอบดังกล่าวจะเปิดให้สมัครสอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน โดยจะเริ่มจัดสอบตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม

แบบทดสอบ TOEFL Essentials จะประเมินทักษะภาษาอังกฤษใน 4 ด้านด้วยกัน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ออกแบบเพื่อให้ใช้ประกอบการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและใช้ในเรื่องอื่น ๆ เช่น การสมัครงาน แบบทดสอบดังกล่าวจะวัดทักษะภาษาอังกฤษทั้งในระดับทั่วไปและระดับวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนในห้องเรียนและอื่น ๆ (เช่น การฝึกงานและสัมภาษณ์) นอกจากนี้ แบบทดสอบชุดใหม่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นแก่สถาบันต่าง ๆ ผ่านตัวอย่างการเขียนและการพูดจากแบบทดสอบ เกณฑ์วัดทักษะพื้นฐานเพิ่มเติม และ Personal Video Statement ที่มีความเฉพาะตัว ซึ่งเป็นบันทึกวิดีโอสั้น ๆ แบบไม่คิดเป็นคะแนนสอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้แสดงความเป็นตัวของตัวเอง TOEFL Essentials ใช้เวลาในการสอบนาน 1 ขั่วโมงครึ่ง ประกอบด้วยเนื้อหาตามตารางข้างล่างนี้ https://www.ets.org/s/toefl-essentials/test-takers/about/content/

ETS ได้เปรียบเทียบการสอบ TOEFL Essentials กับ Duolingo English Test, IELTS และ Pearson หรือ PTE ไว้ดังนี้ https://www.ets.org/s/toefl-essentials/test-takers/about/compare/

แบบทดสอบ TOEFL Essentials จะลดเนื้อหาภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic English) ลงเหลือ 50% และเพิ่ม General English เป็น 50% แทน รูปแบบของบทสอบมีหลายระดับ มีโจทย์สั้นๆให้ทำเร็ว มีการปรับโจทย์ตามระดับทักษะของผู้สอบ ใช้เวลาในการสอบนาน 1 ขั่วโมงครึ่ง และสามารถเลือกทำสอบที่บ้านได้ โดยใช้ระบบผู้คุมสอบออนไลน์จากทางไกลคือ ProctorU ที่คล้ายกับการทดสอบ TOEFL iBT Special Home Edition หลังสอบเสร็จ ผู้เข้าสอบจะทราบคะแนน Reading และ Listening เลยทันที รวมถึงคะแนน MyBest ( คำว่า คะแนน MyBest คือ การรวบรวมคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละทักษะจากทุกการสอบ TOEFL iBT ในระยะเวลาสองปี ผู้สอบสามารถยื่นคะแนนที่ดีที่สุดต่อสถาบันที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ โดยคะแนน TOEFL iBT ที่รายงานหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ไม่ว่าจะทำการสอบวันไหนก็ตาม จะมีการรายงานผลแบบ MyBest(TM) scores โดยอัตโนมัติ ร่วมกับการรายงานผลแบบอื่นที่ผู้สอบเลือกไว้ตอนสอบ) ผู้สอบยังสามารถรายงานคะแนนสอบไปยังสถานศึกษาที่ส่งสมัครฟรี ค่าสอบ TOEFL Essentials อยู่ระหว่าง 100-120US$ ขึ้นอยู่กับสถานที่สอบในแต่ละประเทศ คะแนนสอบ Speaking และ Writing จะส่งมาภายใน 6-10 วันหลังสอบ

แบบทดสอบ TOEFL Essentials และ TOEFL iBT มีความคล้ายกันตรงที่เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษ 4 ทักษะที่มีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจที่มีความสำคัญ แต่ก็มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องวิธีวัดทักษะ การออกแบบ และประสบการณ์การทำข้อสอบตามตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ https://www.ets.org/s/toefl-essentials/score-users/about/compare/

ผู้สนใจสอบ TOEFL Essentials สามารถค้นหารายชื่อสถาบันที่ยอมรับผลสอบ TOEFL Essentials ได้ที่ https://www.ets.org/s/toefl-essentials/test-takers/scores/acceptance/

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top